Duální odborné vzdělávání v Maďarsku

Duální forma vzdělávání založená na systému učňovských smluv u zaměstnavatelů funguje v Maďarsku od roku 1993, kdy byl přijat zákon o odborném vzdělávání a přípravě. Stát motivuje firmy ke vzdělávání učňů daňovými úlevami i paušálními příspěvky na úhradu nákladů spojených s praktickou výukou.

Učni, kteří se v Maďarsku účastní duálního vzdělávání, mají příležitost získat povědomí o reálných tržních podmínkách, potřebách zaměstnavatelů, pracovním prostředí, používaných metodách a technologiích. Cenné praktické zkušenosti zároveň zlepšují jejich vyhlídky na trhu práce. V řadě případů nacházejí mladí lidé práci ve firmě, v níž absolvovali odborný výcvik. Již během studia dostávají pravidelnou měsíční odměnu a jsou zapojeni do systému sociálního zabezpečení.
 
Duální vzdělávání přináší četné benefity také pro firmy. Učně mohou ve stanovených mezích zaučovat podle svých vlastních potřeb a po dokončení školy je zaměstnat jako plnohodnotnou pracovní sílu.
 
Role obchodní a průmyslové komory je klíčová
 
Systém odborných stáží má v Maďarsku více než stoletou tradici. Po změně politických poměrů v roce 1989 byl základ systému učňovských smluv vytvořen přijetím zákona o odborném vzdělávání a přípravě (OVP) v roce 1993. Díky příznivým legislativním změnám a aktivitě národní sítě Maďarské obchodní a průmyslové komory stoupl počet učňovských smluv od roku 2000 do současnosti šestinásobně. Komora hraje při vývoji a řízení maďarského duálního systému OVP klíčovou roli. Národní síť jejích pracovišť zajišťuje zejména tyto aktivity:

  • snaží se zapojit do duálního vzdělávání co nejširší škálu podniků a co nejvíce žáků;

  • poskytuje těm, kteří se duálního vzdělávání již účastní, potřebné informace a poradenství;

  • plní úkoly spojené s registrací žákovských smluv (aktualizaci formulářů, jejich příjem, kontrolu, kopírování, registraci, úpravu a ukončování smluv, podávání zpráv veřejným orgánům);

  • získává aktuální informace, zpracovává je a předává vedení komory.

 
Příprava žáků na učňovské vzdělávání ve firmách začíná v Maďarsku už na základní škole v rámci kariérového poradenství. Jeho cílem je podporovat další vzdělávání a pomáhat žákům s výběrem vhodného oboru. Síť maďarských obchodních a průmyslových komor poskytuje kromě obecných informací také osobní poradenství pro žáky, kteří duální vzdělávání už zahájili, nebo jim pomáhá najít vhodné místo pro praktickou výuku a uzavřít učňovskou smlouvu.
 
Zkouška pro instruktory odborného výcviku
 
Škálu organizací oprávněných uzavírat učňovské smlouvy vymezuje v Maďarsku již zmíněný zákon o odborném vzdělávání a přípravě. Jednou ze základních podmínek je zápis subjektu do rejstříku vedeného obchodní a průmyslovou komorou. Registrace se provádí na žádost organizace, která musí splňovat všechny právní požadavky stanovené zákonem. Zda tomu tak je, ověřuje audit prováděný komorou.
 
Od instruktorů odborného výcviku ve firmách se vyžaduje, aby měli kvalifikaci v příslušném oboru a minimálně pět let adekvátní profesní zkušenosti, v případě vysokoškolského vzdělání v oboru alespoň dva roky odpovídající praxe. K 1. lednu 2018 byla v Maďarsku zavedena samostatná zkouška pro instruktory odborného výcviku. Do té doby bylo nezbytné, aby instruktoři učňů složili specializovanou mistrovskou zkoušku. Přechod od mistrovské zkoušky ke zkoušce instruktora odborného výcviku pořádané komorou znamená pro firmy ulehčení, neboť instruktoři již nemusejí dosahovat mistrovské úrovně v oboru, ale důraz je kladen na rozvoj pedagogických dovedností.
 
Financování duálního vzdělávání
 
Důležitou součástí maďarského systému duálního vzdělávání je finanční podpora praktické výuky v podnicích. Stát podporuje ekonomické subjekty financováním jejich přímých výdajů spojených se vzděláváním učňů. Většina těchto dotací představuje normativní paušální příspěvky, jejichž výše se liší podle oboru vzdělání. Některé jsou naopak na oboru nezávislé a slouží ke krytí investičních nákladů, náboru instruktorů a pořádání workshopů. Další formou finanční podpory je snížení základu daně z příjmu firmy o částku vycházející z počtu žáků, kteří v podniku absolvují praktickou část výuky. 
Většina maďarských firem je ze zákona povinna platit příspěvky na odborné vzdělávání a přípravu, které plynou do Národního fondu zaměstnanosti, a představují tak zdroje financování systému OVP. Zvláštní postavení mají v maďarském systému duálního vzdělávání subjekty, jako jsou například jednotliví podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace a poskytovatelé veřejného zdravotnictví. Ty buď mají možnost příspěvky vůbec neplatit, anebo se jako organizace povinné platit příspěvek sice zaregistrují, ale mohou své náklady spojené s praktickou výukou financovat pomocí rychlého a jednoduchého vyúčtování – s tím, že mají nárok na náhradu celé částky vynaložené na zajištění praktické výuky.[1]
 
Výše příspěvku na odborné vzdělávání a přípravu činí 1,5 procenta daňového základu pro sociální zabezpečení. Může být snížena nebo zcela anulována, pokud ekonomický subjekt organizuje praktickou výuku žáků a studentů (včetně prakticky orientovaných bakalářských programů a duálního studia ve vysokoškolském vzdělávání)[2]. Jednoduše řečeno, firma buď poskytuje odborný výcvik či praxi, nebo platí příspěvek. Stát tímto způsobem motivuje podniky k účasti na odborném vzdělávání.
 

 


[1] V České republice je možné uplatnit daňový odpočet na podporu pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání v rozsahu 50 a 110 % vstupní ceny majetku podle doby jeho využití žáky a také odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka ve výši 200 Kč za žákohodinu odborného výcviku nebo odborné praxe na pracovišti zaměstnavatele. Pokud firma poskytuje žákům střední školy stipendium nebo další motivační příspěvky, může je až do výše 5 tisíc korun za jeden měsíc na jednoho žáka uplatnit jako daňový náklad. Podmínkou je to, aby se žák připravoval na svou profesi pro firmu, která příspěvek poskytuje, a mezi žákem a zaměstnavatelem byl uzavřen smluvní vztah (nejde o pracovní poměr). Stipendia ani motivační příspěvky poskytované zaměstnavatelem nejsou osvobozeny od daně z příjmu. Více informací o daňových a právních aspektech spolupráce škol a firem v ČR najdete na https://pospolu.rvp.cz/pruvodce-zamestnavatele.

[2] Státní podpora subjektů poskytujících praktickou výuku se vztahuje k příspěvku na odborné vzdělávání, který má být zaplacen: jeho výše může být snížena o částku podpory poskytnuté státem. Pokud výše státní podpory přesahuje výši platební povinnosti, vzniklý rozdíl je firmě vyplacen s tím, že jej může využít k libovolnému účelu.