Odborné vzdělávání v Rakousku: Program AusBildung bis 18 má zajistit vzdělávací příležitosti pro všechny mladé lidi do 18 let

Článek Veroniky Litschelové z Rakouského ústavu pro výzkum odborného vzdělávání ve Vídni, publikovaný v časopise Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), informuje o programu AusBildung bis 18, jehož součástí je mimo jiné zákonná povinnost vzdělávat se až do 18 let věku, která v Rakousku platí od srpna 2016.

Inovativní program AusBildung bis 18 (Vzdělávání do 18) má pomocí rozsáhlých reformních plánů v oblasti prevence, intervence a kompenzace zajistit, aby pokud možno všichni mladí lidé v Rakousku dokončili počáteční vzdělávání (Erstausbildung). Příspěvek vysvětluje okolnosti, které k reformnímu opatření vedly, popisuje jeho cíle a implementaci a s ní spojená očekávání.
 
V Rakousku končí povinná školní docházka, podobně jako v Německu, poměrně brzy. Podle zákona začíná 1. září po dosažení šesti let věku dítěte a končí po devíti letech. V návaznosti na ni mohou mladí lidé pokračovat ve studiu na odborné nebo všeobecně vzdělávací střední škole či zahájit duální odborné vzdělávání.
 
Podrobné šetření provedené v roce 2013/14 Spolkovým ministerstvem práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (BMASK) ve spolupráci s Rakouským statistickým úřadem a Servisem trhu práce (AMS) přineslo zjištění, že fenomén předčasných odchodů ze vzdělávání je v Rakousku mnohem výraznější, než se dosud předpokládalo. V roce 2010 bylo ve věkové skupině 15 až 24 let 15,5 % mladých lidí, kteří své vzdělávání předčasně ukončili.
 
Vývoj rakouské politiky trhu práce pro mladé lidi
 
Již v roce 1998 se v rámci zákona o zajištění vzdělání pro mládež (Jugendausbildungssicherungsgesetz – JASG) začaly v regionech s nedostatkem učebních míst zavádět „přechodné“ vzdělávací obory, které reagovaly na stoupající počet uchazečů o učební místa. Kromě toho měla být mladým lidem poskytována podpora v oblasti profesní orientace a zprostředkování praxe při hledání podnikového vzdělávání. V roce 2008 pak byla zavedena garance vzdělávání. Všem mladým lidem, kteří se rozhodnou pro duální vzdělávání, ale nedaří se jim najít místo v podniku, umožňuje nastoupit do učení financovaného prostřednictvím rakouského AMS. Garance je doprovázena širokou nabídkou podpory v osobní a odborné oblasti včetně vyrovnání jakýchkoli školních deficitů, příp. rozšíření kompetencí. Náklady na tato opatření nese rakouské ministerstvo sociálních věcí spolu s AMS. V roce 2012 bylo kromě toho jako podpůrné opatření zavedeno koučování mladých lidí ve věku 13 až 18 let. Od roku 2014 je k dispozici také koučování učňů.
 
Rámcový program AusBildung bis 18
 
Povinnost vzdělávat se až do 18 let mohou mladí lidé splnit formou školního odborného či všeobecného vzdělávání nebo prostřednictvím duálního vzdělávání. Započítává se i účast na opatřeních aktivní politiky trhu práce nebo nadpodnikovém profesním vzdělávání. Uznávají se také stabilizační opatření, jako jsou tzv. produkční školy[1], terapie nebo pracovní tréninky.
 
V programu AusBildung bis 18 lze podle autorky článku rozpoznat velký potenciál pro reformu odborného vzdělávání v Rakousku. Na jeho vypracování se podílela čtyři ministerstva – BMASK (politika trhu práce), Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství (podnikové vzdělávání), Spolkové ministerstvo školství (školní a odborné školní vzdělávání) a Spolkové ministerstvo pro rodinu a mládež (mimoškolní práce s mládeží).
 
Kromě implementace zákonných předpisů plánuje program celou řadu dalších opatření, jako je systematické zjišťování a propojování rozmanité podpůrné nabídky pro mládež a její cílené rozšiřování. Jak uvádí Veronika Litschelová, díky programu AusBildung bis 18 existuje šance, především v oblasti školního a duálního odborného vzdělávání, zajistit větší transparenci vzdělávání po ukončení povinné školní docházky (zejména prostřednictvím aktuálního hlášení odchodů ze vzdělávání). Autorka příspěvku dále konstatuje, že přínos programu spočívá nejen ve zvyšování možnosti prevence, intervence a kompenzace, ale především ve sledování cílové skupiny mladých lidí po dokončení povinné školní docházky jako celku.
 
Jak se lze v článku dále dočíst, cílem programu AusBildung bis 18 je také zvýšit prostupnost mezi jednotlivými formami vzdělávání a garantovat dostatečnou nabídku vzdělávacích příležitostí. Povinné vzdělávání do 18 let si klade za cíl jak včasnou intervenci při předčasných odchodech ze vzdělávání, tak zajištění možnosti vzdělávání pro všechny mladé lidi do 18 let věku. Příležitosti jsou v nové spolupráci různých resortů a v široce koncipované náplni programu AusBildung bis 18. S prvními výsledky lze počítat na konci roku 2018, do té doby stojí v popředí implementace programu.

 


[1] Produkční škola je nabídka spojená s koučováním mládeže, má výrazně přispět k zamezení vyloučení mladých lidí při přechodu z povinné školní docházky do dalšího vzdělávání nebo na trh práce. Jejím cílem je co nejlépe podporovat pokud možno všechny mladé lidi, kteří před nástupem do učení potřebují rozvíjet své kompetence. Zdroj: http://www.bundeskost.at/information/produktionsschule.html