Reforma odborného vzdělávání ve Španělsku našla inspiraci v německém duálním systému

Článek Marcuse Eckelta, vědeckého pracovníka Institutu pedagogiky na Technické univerzitě v Berlíně, publikovaný v červnovém čísle časopisu Berufsbildung, se věnuje změnám, které do odborného vzdělávání ve Španělsku vnesla reforma zahájená v reakci na hospodářskou krizi.

Masová nezaměstnanost mezi mladými lidmi, která jako důsledek hospodářské krize po roce 2008 postihla zejména jižní Evropu, vedla ke změně mezinárodního diskurzu v oblasti vzdělávací politiky. Zatímco dříve doporučovaly nadnárodní instituce jako EU a OECD téměř výhradně budování vysokoškolského sektoru, v posledních letech kladou důraz na posílení podpory odborného vzdělávání. Německý duální systém má v tomto ohledu sloužit jako lék proti ekonomickému a sociálnímu vyloučení mládeže a mladých dospělých.
 
Ve Španělsku, v jedné z evropských zemí, kterých se hospodářská krize dotkla nejvíce, bylo toto doporučení uvedeno do praxe: počet žáků v počátečním odborném vzdělávání stoupl mezi roky 2008 až 2015 o více než 50 procent. Ve školním roce 2012/13 byla kromě toho v rámci vzdělávací reformy zavedena nabídka duálního odborného vzdělávání přizpůsobeného místním tradicím a podmínkám.
 
Odborné vzdělávání po reformě
 
Ve Španělsku neexistuje samostatný systém počátečního odborného vzdělávání. Profesní příprava je zde součástí školního vzdělávacího systému. Po dokončení desetileté povinné školní docházky mají mladí lidé dvě možnosti, jak pokračovat ve vzdělávání: buď zvolit dvouletý studijní program (Bachillerato), opravňující ke studiu na univerzitách (podobně jako maturita v ČR), nebo dvouleté střední odborné vzdělávání (Ciclos Medios de Formación Profesional). Pro přijetí na oba typy škol je nezbytné dokončení povinné školní docházky.  
 
Školská reforma v roce 2013 umožnila, aby mladí lidé po získání středního odborného vzdělání mohli přímo nastoupit do dvouletého vyššího/terciárního odborného vzdělávání (Ciclos Superiores de Formación Profesional). Předtím bylo předpokladem pro přijetí absolvování programu Bachillerato, případně složení zkoušky způsobilosti ke studiu.
 
Jako doplněk ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání byla v roce 2013 zavedena tzv. Formación Profesional Básica. Smyslem dvouletého programu je pomoci zhruba 10 procentům mladých lidí, kteří nedokončí povinnou školní docházku a jsou v důsledku toho zvláště silně ohroženi nezaměstnaností, získat osvědčení umožňující přímý vstup do středního odborného vzdělávání. Tato forma vzdělávání patří ještě k povinné školní docházce a neposkytuje žádné kvalifikační odborné vzdělání.
 
Obdoba německého duálního systému
 
V roce 2012 byla ve Španělsku zavedena forma duálního odborného vzdělávání (Formación Profesional Dual), známého z německy mluvících zemí. Nejde ovšem o novou podobu profesní přípravy srovnatelnou s německým vzorem, nýbrž o volitelné přizpůsobení středního a vyššího odborného vzdělávání, vedoucí ke stejnému závěrečnému certifikátu.
 
V jádru se jedná o možnost nabízet větší část vzdělávacích modulů, které se jinak realizují pouze ve škole, ve spolupráci s podniky. Podíl výukového času stráveného mimo školu lze zvýšit až na 85 procent z celkové doby výuky. Délka vzdělávání může být navíc prodloužena až na tři roky.
Nově zavedené španělské duální profesní vzdělávání umožňuje, ve srovnání s německým modelem, mimořádné přizpůsobení vzdělávacích obsahů zúčastněným podnikům – kurikulum se vytváří na regionální úrovni ve spolupráci se zapojenými podniky.