Švýcarsko: Odborné vzdělávání 2030

Strategie Odborné vzdělávání 2030 vytváří ve Švýcarsku rámec budoucího rozvoje odborného vzdělávání a přípravy. Příspěvek Stefanie Bosshardové v časopise BWP popisuje, jak byly do vývojového procesu v letech 2016 až 2018 zapojeny názory a know-how různých aktérů.

„Odborné vzdělávání zajišťuje prosperitu Švýcarska. Podílí se na něm zejména ekonomická sféra a představuje nejvýznamnější nabídku možností, jak se kvalifikovat pro trh práce. Odborné vzdělávání poskytuje v každé fázi a situaci profesního života perspektivy pro individuální rozvoj. Je zakotvené v praxi, široce podporované a uznávané ve společnosti,“ uvádí strategie Odborné vzdělávání 2030. Odborné vzdělávávní a příprava (OVP) se podle ní orientuje na potřeby trhu práce a společnosti, což vyžaduje flexibilní a prostupné vzdělávací modely, které umožňují individuální vzdělávací cesty. „Odborné vzdělávání také předjímá vývoj a vhodně se mu přizpůsobuje. Absolventi drží s vývojem krok, což vyžaduje, aby se vzdělávací obsahy orientovaly na budoucnost a kompetence,“ uvádí dále strategie.
 
Jak popisuje autorka článku, na duální odborné vzdělávání ve Švýcarsku má dopad aktuální vývoj na trhu práce a ve společnosti, jako je digitalizace, narůstající profesní mobilita a demografické změny. Aby bylo možné včas reagovat na příležitosti a výzvy spojené s těmito trendy, iniciovali partneři – spolková země, kantony a organizace ze světa práce – na jaře 2016 při každoročně pořádané vrcholné schůzce věnované OVP vznik strategického procesu Odborné vzdělávání 2030. Jedním ze stanovených cílů bylo zajistit strategii a jejímu vývoji co nejširší podporu. Do každé ze čtyř fází vývojového procesu byli proto zařazeni aktéři z různých oblastí OVP.
 
Spolupráce partnerů aktivních v OVP
 
V průběhu inicializační fáze vznikla řídící a expertní skupina. Řídící skupina, složená z vrcholných představitelů partnerů aktivních v oblasti OVP, činila zásadní rozhodnutí udávající směr. V expertní skupině zpracovávali aktéři odpovědní za vzdělávání na úrovni spolkové země, kantonů a organizací ze světa práce průběžné výsledky strategického procesu.
 
K vývoji strategie Odborné vzdělávání 2030 byly v roce 2017 a 2018 využity také každoroční konference partnerů aktivních v OVP. Na konferencích se pokaždé sešlo okolo 150 specialistů zastupujících spolkovou zemi, kantony i oborové a profesní spolky. Výsledkem konference pořádané v roce 2017 byl první návrh strategie (koncepční fáze), který byl předán k diskusi v rámci konzultace více než 800 aktérů z oblasti OVP a dalších zainteresovaných účastníků (fáze hledání konsenzu). Na konferenci v roce 2018 účastníci dále rozpracovali prvotní podněty k implementaci schválené strategie. Její zavádění je řízeno prostřednictvím nově ustanoveného řídícího grémia složeného z partnerů aktivních v OVP.
 
Zapracování výsledků výzkumů OVP
 
Stefanie Bosshardová ve svém příspěvku dále zdůrazňuje význam poznatků získaných výzkumem OVP pro další rozvoj odborného vzdělávání a přípravy a jeho přizpůsobení novým výzvám. Na začátku koncepční fáze strategického procesu se konal kulatý stůl za účasti vedoucích výzkumníků z oblasti vzdělávání. V diskusi byly identifikovány tzv. megatrendy, k nimž patří například digitální transformace, demografický vývoj a globalizace, které budou mít z dnešního pohledu na švýcarské OVP v příštích letech rozhodující vliv. Výsledky posloužily jako podklad pro následné koncipování strategie Odborné vzdělávání 2030 prostřednictvím partnerů aktivních v OVP.
 
Online komunita propojila názory z praxe
 
Nové přístupy v OVP je podle autorky článku třeba vytvářet také na základě zkušeností z praxe. Ve strategickém procesu se proto hledaly nové možnosti účasti zástupců ze zcela odlišných oblastí OVP, a to už na začátku koncepční fáze: na online platformě měli všichni zainteresovaní možnost poskytnout své odhady týkající se vlivu tzv. megatrendů. Později byly v online komunitě diskutovány výsledky SWOT analýzy k silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám zpracované skupinou expertů. Všichni zájemci měli také možnost virtuálně se zúčastnit konference partnerů aktivních v OVP.
 
Strategický proces Odborné vzdělávání 2030 se v současnosti nachází na začátku implementační fáze. Realizace prvních konkrétních opatření byla schválena na řídícím grémiu, které se konalo 1. listopadu 2018. Nyní se připravuje internetová platforma, která bude informovat o strategii a s ní spojených projektech.