Učící se Slovensko: jak vypadá program reformy školství

Ministerstvo školství Slovenské republiky zveřejnilo v polovině března 2017 Národní program rozvoje výchovy a vzdělávání s podtitulem Učící se Slovensko. Dokument se má stát východiskem pro uskutečnění zásadních reforem. Jakým směrem tato vize míří?

Dokument zkráceně nazývaný Učící se Slovensko je zaměřen na regionální, vysokoškolské a další vzdělávání a skládá se z celkem osmi kapitol:
1. Kvalita a dostupnost výchovy a vzdělávání
2. Profese učitele
3. Odborné vzdělávání a příprava
4. Řízení a financování regionálního školství
5. Kvalitní, otevřené a dostupné vysokoškolské vzdělávání
6. Věda, výzkum a tvořivé činnosti na vysokých školách
7. Třetí společenská mise vysokých škol
8. Řízení a financování vysokého školství
 
Všechny kapitoly mají stejnou strukturu: v každé jsou vypsány cíle, kam změny systém posunou za deset let, dále stručná charakteristika současného stavu a identifikace problematických oblastí. Následují návrhy opatření (dohromady je jich asi 450), které mají umožnit změnu v perspektivě deseti let.
 
Vznik programu provázelo připomínkové řízení i pro veřejnost
 
Dokument byl podroben důkladně zpětné vazbě odborné i laické veřejnosti. Půl roku před jeho schválením byly odborníkům předloženy teze, respektive cíle reformy v rozsahu zhruba 20 stran. Po zapracování připomínek byly teze rozšířeny do autorského návrhu dokumentu v rozsahu zhruba 230 stran. Návrh byl poté na dva měsíce vystaven k připomínkám jak odborné, tak laické veřejnosti, a to prostřednictvím on-line formuláře. K jednotlivým cílům či opatřením se sešlo zhruba 4 000 podnětů.
Dokument se nyní podle připomínek dopracovává do definitivní podoby, kterou by měla schválit vláda. Pak by se měl stát závazným východiskem pro příštích nejméně deset let.
 
Vzhledem k tomu, jak je navrhovaný dokument rozsáhlý, přinášíme pouze jako ilustraci několik inovací, které dokument zmiňuje. Celý text je dostupný na: https://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf.
Semestry, bloky nebo samostudium na základních a středních školách

  • Například v kapitole věnované formám, metodě a organizaci vyučování navrhuje Učící se Slovensko zařazovat do výuky častěji skupinové vyučování, týmové vyučování (vyučuje dva a více učitelů), individuální konzultace učitele se žákem nebo samostudium. Na místo školního roku uvažuje dokument o zavedení půlročního, semestrálního členění, podobně jako je to na na vysokých školách. Pro výuku některých předmětů nebo tematických celků je zase doporučeno blokové vyučování (od 90 minut až po například dva nebo tři dny věnované jednomu tématu).

Hodnocení žáků: bez strachu z chyby

  • Co se týče hodnocení žáků, je navržena razantní změna: hodnocení má být komplexní zpětnou vazbou s výrazným podílem formativního hodnocení a sebehodnocení žáka.

Výběr učebních materiálů – zodpovědnost školy

  • Materiál rovněž navrhuje uvolnit trh s učebnicemi a ponechat výběr učebních textů i pomůcek na výběru školy. Posudky učebnic pak návrh ponechává v kompetenci ministerstva. Výběr vhodných pracovních sešitů a učebních textů by pak přešel na zodpovědnost ředitele školy.

Uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení

  • Dokument chce zaměřit více pozornost i na podporu státu různým formám mimoškolního učení a vzdělávání. V této souvislosti je jako jedno z opatření navržena změna názvu (a ovšem i záběru agendy) ministerstva na ministerstvo vzdělávání, tak jak je to obvyklé v dalších státech EU.

Růst učitelů má podpořit i zavedení placeného volna

  • Kromě zvýšení platu a snížení byrokracie má učitele coby klíčové aktéry reformy podpořit také zavedení tzv. sabatikalu coby období placeného volna anebo sníženého úvazku, což pedagog využije například k studijnímu pobytu. Podmínkou by bylo odpracování určitého počtu let – v návrhu je uvedeno po každém sedmém odpracovaném roce.

Další vzdělávání pro každého

  • Zvýšit podíl dospělých v dalším vzdělávání má zavedení individuálních vzdělávacích účtů v hodnotě 200 eur nebo pro firmy odečet 25 % nákladů na vzdělávání zaměstnanců od základu daně.

 
Se zamýšlenými změnami se veřejnost může seznámit také formou videí, v nichž spoluautoři dokumentu – Ivan Juráš, Vladimír Burjan, Juraj Vantúch, Milan Ftáčnik, Libor Vozár a Emil Višnovský – jednotlivé záměry vysvětlují: https://www.minedu.sk/videa-expertov/.