Belgie finalizuje nástroj na podporu čtenářské gramotnosti

Belgičtí výzkumníci navrhli metodiku podporující čtenářskou gramotnost žáků. V průběhu dvou let probíhalo její ověřování na středních školách.

Nástroj Lirécrire si klade za cíl zmírnit žákovské problémy s porozuměním informativním textům, a to procvičováním myšlenkových operací potřebných k četbě. Představuje také dosud chybějící metodickou podporu pro belgické učitele středních škol.  Zakládá se na šesti didaktických principech: číst informativní texty, trénovat čtenářské strategie a postupy, rozvíjet metakognici, uplatňovat spirálovitý nácvik, podporovat různé způsoby práce a předkládat autentické situace. Obsah nástroje je členěn do pěti modulů: seznámit se s informativními texty; vybrat informace z jednoho nebo více textů; vybavit si, přeformulovat, shrnout text; uspořádat informace z dvojstránky učebnice; odpovědět na otázky a zdůvodnit své odpovědi.
 
Související experimentální výzkum na 19 školách po dobu dvou let sledoval, do jaké míry může navržená metodika změnit praktiky učitelů a napomoci učení žáků. Přinesl zjištění, že zatímco v prvním roce ji učitelé používali podle pokynů, ve druhém si ji už přizpůsobovali. Po dvou letech ji alespoň částečně používala více než polovina sledovaných učitelů, kteří si nejvíce osvojili zásadu práce s informativními texty a výuky čtenářských strategií a postupů. Šetření také ukázalo, že žáci učící se podle metodiky vykazovali na konci roku lepší výsledky než jejich standardně vzdělávaní vrstevníci.
 
Nástroj v současné době prochází finálními úpravami a bude zveřejněn během následujících měsíců.