Deset nejoblíbenějších učebních oborů v Německu

Článek představuje výsledky šetření Spolkového ústavu pro odborné vzdělávání (BIBB), které ukazují, jaká výuční místa byla nejčastěji obsazena na začátku školního roku 2017/18. Zároveň článek zmiňuje iniciativu podporující svobodnou volbu povolání s názvem Bez klišé.

Stejně jako v předešlých letech má i v roce 2017 nejvíce mladých lidí v Německu zájem o učební obor Obchodník/obchodnice pro kancelářský management. Celkem 28 700 mladých žen a mužů v celém Německu podepsalo v rámci duálního systému novou smlouvu o vyučení v tomto oboru. Tento výsledek přineslo šetření BIBB, které zkoumalo všechny výuční smlouvy uzavřené k 30. září 2017. Stejně jako v minulém roce byla více než třetina smluv uzavřena pouze v deseti oborech. V porovnání s rokem 2016 je mezi deseti nejoblíbenějšími obory pouze jedna změna. Z desátého místa se na deváté posunul Odborný informatik s celkem 13 000 nově uzavřenými smlouvami, což je o skoro 1 000 víc než v minulém roce. Obliba oborů z oblasti informatiky roste průběžně od roku 2012. To dokládá, že na trhu práce, který stále zřetelněji ovlivňuje digitalizace práce, je poptávka po dobře připravených pracovnících se znalostmi a dovednostmi v oblasti IT. Také v roce 2017 se o obory z oblasti IT ucházeli převážně muži, podíl žen se pohyboval pod 8 %.
 
U dívek a žen, které mají zájem o vyučení, je ve školním roce 2017/18 nejoblíbenější obor Obchodník/obchodnice pro kancelářský management, který se umístil na prvním místě. Druhé a třetí místo obsadily obory Odborný pracovník / odborná pracovnice ve zdravotnictví, Odborný pracovník / odborná pracovnice v zubním lékařství. U těchto oborů vzdělání se podíl mužů pohybuje pod 3 %.
 
U mužů obsadil první místo obor Automobilová mechatronika, za ní následoval Elektronik a na třetím místě to byl Odborný informatik.
 
Je nutné zdůraznit, že žebříček nejčastěji uzavřených výučních smluv neodráží to, jaké obory považují mladí za nejatraktivnější. Musíme si uvědomit, že volba výučního místa je vždy velmi úzce spojená s aktuální nabídkou.
 
Co ovlivňuje volbu povolání u mladých lidí
 
Důležitým faktorem ovlivňujícím volbu oboru může být také „vhodnost“ dané pozice z hlediska pohlaví. Celou řadu povolání si tradičně vybírají pouze dívky nebo naopak chlapci. Výběr také stále ještě velmi často ovlivňují stereotypní představy o roli mužů a žen. Mladí lidé se při prvotním výběru budoucího povolání soustředí na velmi malý počet povolání a tím do značné míry omezují své možnosti na uplatnění na trhu práce. V Německu proto vznikla iniciativa nesoucí název Bez klišé, která se snaží zamezit rozdělení povolání a oborů podle pohlaví. Jedná se o iniciativu, v rámci které spolupracují zástupci oblasti vzdělávání, politiky, hospodářství, ale i výzkumu. Dívky a chlapci by si měli vybírat své budoucí povolání nebo studium svobodně a bez předsudků, ohled by měli brát pouze na svou osobnost a své životní cíle a plány. Iniciativa vznikla v roce 2014 na popud Spolkového ministra pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) a Spolkového ministerstva pro vzdělávání a vědu (BMBF). V současné době je iniciativa podporována celkem pěti spolkovými ministerstvy, několika zemskými ministerstvy, spolkovým úřadem práce, sociálními partnery a zástupci z praxe a vědy. Poradenské služby poskytuje BIBB spolu s pracovištěm centra organizace Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. Další informace k iniciativě Bez klišé jsou dostupné na www.klischee-frei.de. Jsou zde k dispozici i příklady dobré praxe, jak správně zvolit budoucí povolání bez ohledu na klišé, informační letáky a studie k danému tématu.

Další informace
 
Tabulka deseti nejoblíbenějších učebních oborů v Německu je k dispozici pod názvem Die Top-10-Ausbildungsberufe 2017 – BIBB-Ranglisten der dualen Neuabschlüsse na: www.bibb.de/de/206.php.
Zelená část tabulky představuje prvních deset učebních oborů.
Modrá část se týká nejoblíbenějších oborů mezi chlapci a v oranžové části lze najít deset nejoblíbenějších oborů mezi dívkami.
 
Žebříček všech nově uzavřených smluv o vyučení v Německu pro rok 2017 (obsahuje mj. čísla v jednotlivých spolkových zemích nebo porovnání s minulým rokem) je dostupný na: www.bibb.de/de/68754.php.
 
Žebříček všech uzavřených smluv v roce 2017 mezi dívkami je dostupný na: www.bibb.de/de/68758.php.
 
Žebříček všech uzavřených smluv v roce 2017 mezi chlapci je dostupný na: www.bibb.de/de/68756.php.
 
Celý článek je dostupný na: www.bibb.de/de/pressemitteilung_77368.php.
 
Podrobnější informace k iniciativě Bez klišé byly vybrány z informací na: www.klischee-frei.de.