Duální odborné vzdělávání na Slovensku

Na Slovensku byl v roce 2015 schválen zákon o odborném vzdělávání a přípravě, který mimo jiné zavádí možnost duálního vzdělávání. Tématem se zabývá článek německého Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu (BIBB), který v rámci výzkumného projektu srovnává spolupráci v oblasti odborného vzdělávání v šesti evropských zemích.

Zákon o odborném vzdělávání a přípravě upravuje nové možnosti spolupráce mezi státem a ekonomickou sférou na národní úrovni, jakož i mezi školami a ekonomickou sférou na regionální a lokální úrovni. Na státní a školní úrovni je duální vzdělávání na Slovensku regulováno prostřednictvím tzv. vzdělávacích programů. Státní vzdělávací programy představují rámec, v němž mohou školy utvářet vlastní obsah vzdělávání ve spolupráci s podniky. Konkrétní forma spolupráce je zakotvena ve školních vzdělávacích programech, podíl praktické výuky v podniku musí přitom činit minimálně 60 procent.
 
Na tvorbě vzdělávacích programů se podílejí firmy i oborová sdružení a komory
 
Státní vzdělávací programy vznikají ve spolupráci zástupců škol a firem pod koordinací Státního institutu odborného vzdělávání (ŠIOV), který je podřízen ministerstvu školství, podobně jako BIBB v Německu a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) v České republice. ŠIOV za tímto účelem svolává komisi, v níž se na vývoji vzdělávacích programů kromě zástupců škol a firem podílí také Slovenská obchodní a průmyslová komora (SOPK), popř. odpovídající oborová sdružení a komory. ŠIOV přitom vedle koordinační úlohy zajišťuje také formální a právní přezkoumání vytvořených vzdělávacích programů, zatímco vývoj obsahu provádějí zástupci z praxe. Na závěr jsou státní vzdělávací programy schváleny ministerstvem školství.
 
Školní vzdělávací programy (ŠVP) vytvářejí školy ve spolupráci s jednou nebo více firmami. Mohou zohledňovat lokální zvláštnosti a potřeby firem úpravou státního vzdělávacího programu, která se může týkat až 30 % jeho obsahu. Většinou bilaterálně vyvíjené ŠVP přezkoumávají regionální komory. Důraz je přitom kladen na to, aby ŠVP obsahově odpovídaly státním vzdělávacím programům a zohledňovaly regionální potřeby trhu práce. Komora ověřuje také soulad mezi úlohami závěrečných zkoušek a obsahem ŠVP.
 
Zákon nestanovuje žádné konkrétní procesní kroky, ale pouze aktéry, kteří se mají na vývoji vzdělávacích programů podílet. Školy a firmy mají k dispozici Návod pro zaměstnavatele, odborné školy a vedení škol pro implementaci duálního vzdělávání, který vznikl ve spolupráci oborových sdružení a komor a jejich zastřešující organizace (SOPK). Poskytuje podporu při zavádění duálního vzdělávání a strukturovaně zodpovídá všechny související otázky.
 
Do roku 2020 se má duálně vzdělávat 12 tisíc žáků
 
Za účelem implementace systému duálního vzdělávání do všech vhodných učebních a studijních oborů, tedy takových, o které je zájem na trhu práce, byl na Slovensku v lednu 2016 zahájen projekt Duální odborné vzdělávání a zvýšení atraktivity a kvality OVP, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu. Projekt potrvá do října 2020, jeho realizaci zajišťuje ŠIOV. Ministerstvo školství si s jeho podporou klade za cíl zapojit do duálního vzdělávání 12 tisíc žáků z 280 středních odborných škol z celého Slovenska.
 
Zákon o odborném vzdělávání a přípravě z roku 2015 je podle údajů portálu sítě ReferNet přelomový v tom, že umožňuje firmám započítat si poskytování praktického vyučování jako daňově uznatelný náklad. Školy naopak vstupem do duálního vzdělávání ztrácejí část finančního normativu, neboť praktické vyučování je financováno podnikem. Duální vzdělávání je proto pro školy finančně i administrativně méně výhodné než stávající alternativa smluvního partnerství, která žákům rovněž umožňuje absolvovat praktické vyučování v prostředí firem.
 
Ministerstvo školství v této souvislosti připravuje novelu zákona, která má mimo jiné vypustit krácení finančního normativu pro školy zapojené do duálního vzdělávání a přivést tak do systému další odborné školy. Podle tiskové zprávy výše zmíněného projektu nastoupilo v září 2017 ke studiu v duální formě vzdělávání 1 370 žáků prvních ročníků v 58 středních odborných školách, což je o 27 % více než v předchozím roce. Vzdělávat se budou v 51 studijních a učebních oborech, praktické vyučování jim na základě smlouvy o duálním vzdělávání a učební smlouvy poskytne 156 zaměstnavatelů.
 
Jak dále uvádí portál sítě ReferNet, slovenské duální vzdělávání není totožné s duálním systémem známým z německy mluvících zemích. Zatímco například závěrečné zkoušky zajišťují v Německu a Rakousku zaměstnavatelé, resp. jejich komory, na Slovensku jsou v kompetenci odborných škol. Na Slovensku navíc duální systém existuje paralelně vedle stávajícího klasického vzdělávání na středních odborných školách.
 
Výzkumný projekt německého Bundesinstitutu für Berufsbildung (BIBB) nazvaný Vývoj národních vzdělávacích standardů – aktéři, procesy a utváření v evropském srovnání analyzuje spolupráci aktérů aktivních v odborném vzdělávání v šesti vybraných zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Slovensko a Portugalsko). Projekt, realizovaný v letech 2015 až 2018, srovnává spolupráci na příkladu vývoje předpisů pro odborné vzdělávání.

http://www.refernet.cz/aktuality/ostatni/prvni-rok-dualniho-odborneho-vzdelavani-na-slovensku