Duální odborné vzdělávání: reformní opatření v Rakousku a Dánsku

Projekt ApprenticeshipToolbox, realizovaný v rámci evropského programu Erasmus+, ukázal, že systémy duálního odborného vzdělávání jsou konfrontovány s podobnými výzvami. Článek Isabelle Le Mouillour z německého Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) představuje výzvy a reformní opatření v Rakousku a Dánsku.

Cílem projektu ApprenticeshipToolbox bylo popsat klíčové charakteristiky duálních systémů odborného vzdělávání v Evropě, zejména v Dánsku, Rakousku, Lucembursku a ve Švýcarsku a poskytnout tyto informace on-line. Projekt byl realizován v letech 2014 až 2016 pod vedením dánského ministerstva školství za účasti BIBB.
 
Výzvy pro duální odborné vzdělávání v Rakousku a Dánsku
 
Ačkoli jsou systémy odborného vzdělávání a profesní přípravy (OVP) v Rakousku a Dánsku úspěšné, jsou podobně jako v Německu konfrontovány s řadou výzev. Mimořádné výzvy pro rakouský systém OVP představují:

  • úbytek vzdělávajících podniků, učňů a v důsledku toho také nedostatek kvalifikovaných pracovníků,

  • kontinuálně lehce stoupající nezaměstnanost mládeže,

  • integrace mladých lidí imigračního původu,

  • vysoké podíly předčasného ukončování duálního odborného vzdělávání.

 
K výzvám v dánském systému OVP patří především:

  • přístup k vysokoškolskému vzdělávání (prostupnost),

  • problém rovnoprávného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání z odborných a všeobecně vzdělávacích škol (parity of esteem),

  • zlepšení propojení OVP s potřebami trhu práce,

  • téma inkluze.

 
Reformy v rakouském systému OVP
 
Rakouské reformy OVP se nacházejí v kontextu klesající demografie a zvýšených předčasných odchodů ze vzdělávání. V této souvislosti se projevuje také vyostřená soutěž mezi učňovským školstvím a (vyššími) školami[1] o mladé lidi s dobrými studijními předpoklady. Zahájená opatření, která mají vést ke zvýšení nabídky učebních míst, zahrnují rozvoj integrační profesní přípravy[2], finanční pobídky pro podniky vzdělávající učně (podpora učebních smluv), jakož i podporu nadpodnikového učňovského školství.
 
V letech 2015 a 2016 zavedla rakouská vláda ve vzdělávacím systému tři novinky: povinné vzdělávání prodloužila do 18 let věku, v zákoně o profesní přípravě (Berufsausbildungsgesetz – BAG) silněji zakotvila řízení kvality a systematické poradenství pro mládež.
 
Některé programy se zaměřují na usnadnění přechodu mladých lidí do OVP (například program Koučování a poradenství pro učně a podniky), v centru pozornosti je také profesní orientace a včasná podpora mladých lidí při přechodu ze vzdělávání do profesního života (informační nabídky Servisu trhu práce – AMS, produkční školy[3], koučování mládeže atd.).  
 
Reformy v dánském systému OVP
 
V Dánsku se reformy OVP zaměřily na zlepšení profesní orientace a rozvoj hybridních vzdělávacích nabídek (tzv. kombinované modely školního a podnikového vzdělávání) s cílem zvýšit prostupnost ve vzdělávacím systému. Model EUX kombinuje profesní vzdělávání s vyšším sekundárním vzděláváním poskytujícím všeobecné oprávnění ke studiu na vysokých školách.
 
Pokles učebních míst v podnicích se dánská vláda snaží zmírnit novými modely financování. Podniky vzdělávající učně získávají finanční příspěvky z tzv. fondu náhrad pro zaměstnavatele určené pro čas, který učni tráví ve škole. Fond financuje také aktivity podporující přípravu podniků na vzdělávání učňů.
 
Aby se zabránilo předčasným odchodům žáků z OVP, byly zavedeny minimální známky potřebné k přijetí do učebního oboru. Další inovaci představuje zavedení školicích středisek, velmi podobných nadpodnikovým školicím střediskům v Německu, jež mají nahradit chybějící podniky pro vzdělávání učňů.

 


[1] Cílem všeobecně vzdělávacích vyšších škol (allgemein bildende höhere Schule – AHS) je zprostředkovat komplexní a důkladné všeobecné vzdělání a vytvořit tak nezbytné předpoklady pro studium na univerzitách.
Zdroj: https://www.bmb.gv.at/schulen/bw/abs/ahs.html

[2] Pojem „integrační profesní příprava“ označuje od roku 2003 nabídky profesní přípravy pro znevýhodněné mladé lidi.

[3] Produkční škola je nabídka vzdělávání spojeného s koučováním mládeže, má výrazně přispět k zamezení vyloučení mladých lidí při přechodu z povinné školní docházky do dalšího vzdělávání nebo na trh práce. Jejím cílem je co nejlépe podporovat pokud možno všechny mladé lidi, kteří před nástupem do učení potřebují rozvíjet své kompetence. Zdroj: http://www.bundeskost.at/information/produktionsschule.html