Jak podporovat v ČR mnohojazyčné třídy

Seminář pro učitele přinesl příklady dobré praxe i materiály pro praktické využití ve školách

Již druhým rokem měla Česká republika možnost využít společné iniciativy Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning, kterou zastřešuje Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) a Evropská komise. Ve spolupráci a za finanční pomoci ECML a Evropské komise uspořádal Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) seminář na téma Podpora mnohojazyčných tříd II. s podtitulem Jazykový rozvoj žáků-cizinců.
Seminář se konal 27. a 28. dubna 2017 v Praze a byl určen pro několik účastníků z jedné školy, ideálně ve složení pro 1. stupeň ZŠ: třídní učitel, ředitel školy, lektor kurzů češtiny a pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií: učitel češtiny, ředitel školy, lektor kurzů češtiny. Pracovním jazykem semináře byla angličtina s využitím znalosti lektorek mnoha dalších jazyků. Účast byla bezplatná. Seminář vedli experti ECML Mercè Bernaus a Catherine Carré-Karlinger.
Obsahem dvoudenního semináře byla následující témata mnohojazyčnosti:

  • jak podpořit povědomí učitelů o roli vyučovacího jazyka (češtiny), který vede k úspěšnému vzdělávání všech žáků,

  • příklady dobré praxe pro výuku a učení se v mnohojazyčném prostředí s češtinou jako vyučovacím jazykem,

  • jak podporovat pozitivní vztah k jazykové a kulturní rozmanitosti,

  • jak zlepšit kvalitu výuky jazyků pro všechny žáky v mnohojazyčných třídách se zaměřením na: předchozí znalosti a možnosti žáků-cizinců (hodnocení počáteční znalosti jazyka žáků-cizinců), podporu vyučovacího jazyka (češtiny) v mnohojazyčném prostředí, formativní hodnocení jazykových znalostí žáků-cizinců, sledování jazykového pokroku žáků-cizinců.

Praktický seminář byl pečlivě připraven s ohledem na potřeby a požadavky českých učitelů a škol a na základě doporučení národního koordinátora semináře. Mnoho materiálů a aktivit, které byly prezentovány, lze využít při začleňování průřezových témat do výuky, v rámci projektových dní a při dalších školních aktivitách. Většina z prezentovaných metod je využitelná napříč celým školním kurikulem. Účastníci byli také seznámeni s různými zdroji a odkazy k tématu vzdělávání v oblasti jazykové a kulturní různorodosti.
Účastníci semináře zvláště ocenili možnost sdílení informací a zkušeností k výuce žáků-cizinců. Byl projeven zájem jak o systematickou přípravu lektorů, kteří by přímo navštěvovali školy, tak i o celkové šíření poznatků z výuky žáků-cizinců mezi učitele. Ze strany učitelů byla vyjádřena potřeba informací a metodické podpory k hodnocení žáků cizinců ve všech vyučovacích předmětech.
 
Veškeré informace ze semináře: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13150
 
Další užitečné informace naleznete zde:
Informace a prezentace z loňského ročníku semináře: http://www.nuv.cz/t/seminar-2016
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe: http://www.ecml.at/
Evropské jazykové portfolio: http://ejp.rvp.cz/
Vše o metodě CLIL (Content and Language Integrated Learning čili obsahově a jazykově integrované vyučování): http://clil.nuv.cz/