Národní rámec pro čtenářskou a matematickou gramotnost ve Walesu

Národní rámec pro čtenářskou a matematickou gramotnost, který se stal povinnou součástí kurikula ve Walesu v roce 2013, pomáhá školám a učitelům začlenit rozvoj čtenářských a matematických dovedností žáků do všech předmětů.

Velšský ministr pro vzdělávání a dovednosti stanovil zvyšování standardů čtenářské a matematické gramotnosti ve školách jako prioritu v červnu 2011, když oznámil záměr zavedení nového Národního rámce pro čtenářskou a matematickou gramotnost (National Literacy and Numeracy Framework – LNF) pro všechny žáky ve věku 5 až 14 let.
 
Čtenářská a matematická gramotnost je zcela zásadní pro to, aby mladí lidé dosáhli svého potenciálu, ať už plánují vstoupit do dalšího, nebo vysokoškolského vzdělávání, či na trh práce. Národní program pro čtenářskou gramotnost (National Literacy Programme) a Národní program pro matematickou gramotnost (National Numeracy Programme) stanovily kroky, které má velšská vláda v úmyslu realizovat s cílem zkvalitnit standardy pro čtenářskou a matematickou gramotnost.
 
Národní rámec pro čtenářskou a matematickou gramotnost vznikl za účelem pomoci dosáhnout toho, aby velšské děti mohly během školní docházky kvalitně rozvíjet své čtenářské a matematické dovednosti. Současné národní kurikulum, zavedené v roce 2008, se snaží propojit rozvoj dovedností napříč vzděláváním, a bylo proto v témže roce podpořeno nepovinným Rámcem dovedností pro tří- až devatenáctileté děti a žáky, jenž zahrnoval rozvoj myšlení, komunikace, ICT a matematických dovedností. Velšská školní inspekce ovšem v letech 2011 a 2012 zjistila, že rámec dovedností nebyl efektivní. Komunikační a matematický prvek nepovinného rámce dovedností nahradil LNF, který se stal v září 2013 povinnou součástí kurikula.
 
LNF byl vyvinut v partnerství s Asociací vedoucích pracovníků ve školství (Association of Directors of Education in Wales – ADEW). Jde o profesní skupinu pracovníků odborů školství na místních úřadech ve Walesu, která poskytuje poradenství ohledně strategického rozvoje vzdělávání.
 
Účel, cíle a prvky LNF
 
LNF je první a nejdůležitější nástroj pro plánování kurikula, jenž pomáhá všem učitelům se zakotvením čtenářské a matematické gramotnosti v učebních osnovách. Jeho cílem je podporovat učitele v tom, aby si uvědomili, že hrají důležitou roli v rozvoji čtenářských a matematických dovedností svých žáků.
 
Všechny školy mají v současnosti dohody o plánování kurikula, jež bude třeba upravit tak, aby podporovaly plánování napříč učebními osnovami s využitím LNF. Vzhledem k tomu, že rozvoj dovedností, zvláště u mladších žáků, může kolísat, efektivní plánování dovedností napříč kurikulem a rámec pro další rozvoj jsou důležité pro všechny žáky.
 
Klíčové cíle LNF jsou tyto:

 • pomoci učitelům všech předmětů poskytnout žákům příležitost k využití čtenářské a matematické gramotnosti napříč kurikulem; LNF je rozčleněn do jednotlivých ročníků;

 • s přesností popsat roční očekávané výsledky pro čtenářskou a matematickou gramotnost u žáků ve věku 5 až 14 let a postupové indikátory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

 • pomoci rozpoznat pokrok žáků ve čtenářské a matematické gramotnosti a poskytovat roční zprávy rodičům/opatrovníkům založené na hodnocení učiteli; učitelé, žáci a rodiče/opatrovníci tak získají jasnou představu o tom, jak žáci v učení postupují a jak budou pokračovat;

 • na národní úrovni se nebudou shromažďovat žádná data.

 
Klíčové prvky LNF zahrnují následující:

 • LNF stanovuje očekávané dovednosti, které by žáci měli získat během školní docházky ve věku 5 až 14 let, a člení je do jednotlivých ročníků;

 • LNF je rozdělen do dílčích složek pro čtenářskou a matematickou gramotnost, jež se dále člení do dílčích prvků;

 • prvky pro čtenářskou gramotnost jsou: ústní vyjadřování, čtení a psaní napříč kurikulem;

 • prvky pro matematickou gramotnost jsou: rozvoj numerického uvažování, využívání numerických dovedností, využívání měřicích dovedností a zpracování dat;

 • učitelé by měli využívat LNF k formativnímu hodnocení.

 
Podpora implementace LNF
 
S cílem pomoci školám a učitelům implementovat LNF byla vytvořena sada poradenských a školicích materiálů (průvodce plánováním kurikula, průvodce hodnocením, školicí materiály a materiály do výuky). Praktickou podporu školám poskytl také Národní program podpory (National support programme – NSP).
 
Vztah LNF a celého kurikula
 
Národní kurikulum implementované v roce 2008 zavedlo přístup založený na dovednostech s cílem zajistit, aby se dovednosti rozvíjely napříč vzdělávacími oblastmi.
 
LNF je nástroj pro plánování kurikula, jenž je založen na současné dobré praxi, která existuje v mnoha školách. Jeho cílem je pomoci vytvořit ucelené přístupy k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti napříč vzděláváním a informovat učitele o tom, jak mohou poskytnout žákům příležitosti k využití čtenářské a matematické gramotnosti ve všech předmětech. Rozvoj čtenářských a matematických dovedností je proto jak na základních, tak na středních školách vhodnější plánovat napříč kurikulem než se zaměřením na hodiny angličtiny a matematiky.
 
Struktura LNF
 
LNF podrobně popisuje dovednosti, které by měli získat žáci a mladí lidé ve věku 5 až 14 let. Zaměřuje se na to, aby žáci dokázali tyto dovednosti využít při řešení reálných úkolů přiměřených jejich vývojové úrovni. Učitelé budou využívat LNF k:

 • utváření obsahu kurikula, tak, aby zajišťovalo, že všichni žáci budou mít možnost rozvíjet a zlepšovat dovednosti stanovené v LNF;

 • začlenění čtenářské a matematické gramotnosti do výuky všech předmětů;   

 • informační diskusi s rodiči/opatrovateli, žáky a dalšími učiteli o výkonu žáka;

 • pomoci žákům s jejich vlastním hodnocením a plánováním učení;

 • sledování a hodnocení individuálního výkonu žáka a podávání zpráv o něm;

 • rozpoznání žáků, kteří mohou mít prospěch z intervencí, nebo těch, kteří pracují nad očekávání vztažená k jejich věku.

Žáci a rodiče/opatrovatelé budou mít užitek z jasnějšího porozumění čtenářským a matematickým dovednostem a z lepšího obrazu vzdělávacích potřeb, který LNF poskytne.
 
Podpora pokroku všech žáků
 
Roční očekávané výsledky umožní učitelům jasně porozumět tomu, čeho mají žáci dosáhnout a co se budou učit v dalších letech. Je ovšem zřejmé, že z celé řady důvodů nedělají všechny děti stejný pokrok. Ne všechny školy čelí stejným výzvám a některé působí ve velmi znevýhodněných oblastech. Děti přicházejí z různých prostředí, což znamená, že dělají pokroky různými způsoby a v odlišné míře. Rozdělení LNF do ročních cyklů ovšem poskytuje učitelům prostor pro začlenění příslušných dovedností do obsahu učebních osnov.
 
LNF učitelům také umožňuje zohlednit potřeby schopnějších a talentovaných žáků. Poskytuje jim možnost plánovat a podporovat rozvoj dovedností tam, kde žáci postupují rychleji, než se obvykle očekává, a kde by žáci měli prospěch z dalšího rozšiřování učiva.
 
Stanovení ročních očekáváných výsledků je důležité pro všechny žáky ve smyslu informování o jejich pokroku a zajištění zásadních stavebních prvků rozvoje jejich dovedností.