Zahraniční pobyty učňů zvyšují samostatnost i flexibilitu budoucích absolventů

Podpořit mimoevropské zahraniční pobyty v rámci odborného vzdělávání a přípravy je cílem pilotního projektu AusbildungWeltweit, jehož vznik iniciovalo v loňském roce Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum.

Podrobnější informace o programu přinášíme v návaznosti na článek Více učňů v zahraničí, který pojednává o stoupající oblibě zahraničních stáží v německém duálním systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP).
 
Podle údajů Spolkového statistického úřadu dnes každé čtvrté pracovní místo v Německu závisí na exportu. Zaměstnavatelé od svých kvalifikovaných zaměstnanců proto stále více očekávají, že budou schopni se s jistotou pohybovat v mezinárodním pracovním prostředí. Zahraniční pobyty v rámci přípravy na budoucí povolání k tomu mohou vytvořit základ, protože nabízejí mladým lidem možnost nahlédnout do pracovního světa, podnikových struktur a pracovních postupů v jiné zemi. Zároveň zlepšují jejich schopnost komunikace v cizím jazyce a pomáhají jim adaptovat se v jiném kulturním kontextu. Tím podporují samostatnost, otevřenost a flexibilitu budoucích absolventů, kteří díky zahraničním stážím získávají cenné kompetence pro celoživotní učení ve stále globalizovanějším světě práce.
 
Projekt AusbildungWeltweit – Odborné vzdělávání kdekoli na světě
 
Projekt AusbildungWeltweit (Odborné vzdělávání kdekoli na světě), který v časopise BWP představila Susanne Timmermannová z národní agentury Vzdělávání pro Evropu při německém Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), podporuje zahraniční pobyty ve všech státech, které nepatří k cílovým zemím programu Erasmus+. Podniky vzdělávající učně tím dostávají nástroj, jehož prostřednictvím mohou své budoucí odborníky kvalifikovat v zemích, kde mají své trhy a důležité partnery. Mimoevropská mobilita už tak není jen záležitostí vysokých škol, ale může se stát samozřejmou součástí OVP.
 
Podpora poskytovaná programem AusbildungWeltweit sestává z příspěvků na zahraniční pobyty v rámci OVP, které pokrývají náklady spojené s vlastním pobytem, jeho přípravou a organizací včetně cestovného. Žádosti mohou podávat podniky vzdělávající učně, hospodářské komory nebo jiné organizace zapojené do OVP. Na rozdíl od programu Erasmus+ nemohou o podporu žádat školská zařízení.
 
Granty programu AusbildungWeltweit mohou být poskytnuty:       

  • na zahraniční pobyty podnikových učňů v délce 3 týdnů až 3 měsíců;

  • na zahraniční pobyty instruktorů učňů nebo jiných osob odpovědných za podnikové OVP v délce 2 dnů až 2 týdnů;

  • na přípravu zahraničního pobytu ve formě přípravné návštěvy v partnerské organizaci v délce 2 až 5 dnů.

 
Program AusbildungWeltweit umožňuje pouze jednostrannou mobilitu. To znamená, že o grant lze žádat jen pro účastníky, kteří na zahraniční pobyt vyjíždějí z Německa. Při podání žádosti je již nezbytné vědět, s jakou zahraniční organizací bude vysílající firma spolupracovat. Obsah a cíle učení písemně stvrzují oba partneři před zahájením pobytu.
 
Největší zájem je o stáže v Číně a USA
 
V roce 2018 se do programu AusbildungWeltweit zapojilo 158 účastníků, z toho tři čtvrtiny tvořili učni. Zájemci dosud vycestovali do 27 různých zemí, nejvíce poptávaná je přitom Čína a USA, tedy státy, které patří k nejdůležitějším obchodním partnerům Německa. Jen v letošním roce byla poskytnuta podpora pro 52 pobytů v Číně a 40 pobytů v USA. K cílovým zemím patří například i Švýcarsko, které již není programovou zemí Erasmus+.
 
Podrobné informace k pilotní fázi projektu jsou k dispozici na www.ausbildung-weltweit.de.
 
Odborné vzdělávání bez hranic – Berufsbildung ohne Grenzen
 
Na podporu organizace zahraničních stáží v rámci OVP byl v roce 2009 zahájen program Odborné vzdělávání bez hranic (Berufsbildung ohne Grenzen – BoG), na jehož vzniku se podílel Sněm německých průmyslových a obchodních komor (DIHK) společně s Centrálním svazem německých řemesel a Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí.[1]
 
Jak v časopise Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis vysvětlila Tamara Mollová, projektová manažerka BoG, program se zaměřuje především na malé a střední podniky, pro něž plánování a realizace zahraničních pobytů bývají obzvláště nákladné a časově náročné. Jen v roce 2017 se s podporou programu uskutečnilo přes dva tisíce zahraničních stáží, a to jak vysílajících německé žáky, tak přijímajících stážisty ze zahraničí. K nejoblíbenějším cílovým zemím německých učňů patří podle autorky článku Velká Británie, Francie a Malta.
 
Poradenství v oblasti mobility v OVP vychází z rozsáhlé sítě mezinárodních kontaktů a partnerů, která vznikla v průběhu posledních let a stále se rozšiřuje. Také úzký kontakt s obchodními komorami po celém světě je při hledání praktických stáží v zahraničí užitečný.
 
Mezinárodní orientace podniků vzdělávajících učně se podle Tamary Mollové vyplatí, neboť se může stát konkurenční výhodou při náboru motivovaných mladých lidí. Právě malé a střední podniky mohou u budoucích učňů s touto atraktivní možností zabodovat. Zahraniční stáže zároveň posilují loajalitu zaměstnanců a jsou úspěšně využívány v kontextu osobního rozvoje.
 
Další informace o programu najdete na www.berufsbildung-ohne-grenzen.de.
 

 


[1] Od roku 2015 je za program odpovědné Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky.