Více učňů v zahraničí

Stále více žáků v Německu absolvuje v rámci duálního systému odborného vzdělávání pobyt v zahraničí.

Jak vyplývá z nově zveřejněné studie, absolvovalo v roce 2017 studijní pobyt v zahraničí 5,3 % absolventů počátečního odborného vzdělání, což je dvakrát více, než tomu bylo v roce 2010. Spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Anja Karliczek tento trend vítá: „Německé hospodářství potřebuje mladou pracovní sílu s kompetencemi využitelnými na mezinárodním trhu práce. Pouze tak můžeme zajistit uplatnitelnost našich pracovníků na globálním trhu. Skutečnost, že žáci mohou část studia strávit v zahraničí, zvyšuje atraktivitu duálního systému odborného vzdělávání pro mladé lidi. Proto vítám zprávu, že roste počet žáků vyjíždějících v rámci svého odborného vzdělávání do zahraničí. Studijní pobyt v zahraničí během odborné přípravy je přínosem pro všechny zúčastněné strany. Spolková vláda chce, aby bylo i pro učně samozřejmostí strávit část odborné přípravy v zahraničí.“
 
5,3 % učňů se zahraniční zkušeností
 
Ze studie, kterou předložila Národní agentura pro vzdělávání a financovalo ji Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF), vyplývá, že v roce 2017 získalo celkem 31 000 absolventů počátečního odborného vzdělávání možnost absolvovat studijní pobyt v zahraničí, což je celkem 5,3 % absolventů.[1] Do statistiky byly zahrnuty všechny pobyty v zahraničí financované z veřejných nebo soukromých zdrojů (podniky, žáci). Německý spolkový sněm formuloval cíl, který stanovuje, že do roku 2020 by zahraniční zkušenost mělo mít 10 % žáků odborného vzdělávání. K dosažení tohoto cíle zbývá tedy ještě poměrně dlouhá cesta.
 
Podle zveřejněné studie leží skrytý potenciál v mimoevropské mobilitě. Mimo Evropu jsou pro německé hospodářství velmi důležité trhy, v současné době však pouze 12 % všech pobytů je v zemích mimo EU a mimo Evropu. Proto se BMBF rozhodlo vyčlenit dodatečné prostředky pro nový program, který by zaštiťoval celosvětové studijní pobyty v rámci odborného vzdělávání.
 
Zkušenost ze zahraničí je výhodou pro všechny
 
Ze studie vyplývá, že učni, podniky a odborné školy hodnotí studijní pobyty v zahraničí jednoznačně pozitivně. Žáci si díky pobytům v zahraničí rozvíjí především své osobní kompetence, jako je motivace a odpovědnost, zlepšují se ale i jejich sociální, jazykové a odborné dovednosti. Podniky souhlasí s tvrzením, že možnost zahraničních pobytů zvyšuje atraktivitu jimi nabízených výučních míst a celého odborného vzdělávání. To potvrzuje i fakt, že celkem 63 % učňů, kteří absolvovali studijní pobyt v zahraničí, bylo vysláno malými a středními podniky.
  
V rámci studie bylo provedeno malé dotazníkové šetření mezi podniky a školami, které v současnosti zatím žádné učně do zahraničí nevysílají. I mezi nimi panuje přesvědčení, že studijní pobyty v zahraničí mají na žáky pozitivní vliv. 54 % podniků a 60 % škol, které zatím v této oblasti žádnou aktivitu nevyvíjejí, uvádí, že chtějí studijní pobyty v zahraničí v budoucnosti nabízet. Zároveň však zmiňují, že potřebují podporu v podobě informací, praktických rad, ale i dodatečných kvalifikací pro své učně.
 
Kontext
 
Spolková vláda si pro aktuální volební období stanovila za cíl podpořit a vytvořit větší zázemí pro evropskou a mezinárodní mobilitu realizovanou v rámci odborného vzdělávání. BMBF podporuje studijní pobyty v rámci odborného vzdělávání: kofinancuje program Evropské unie Erasmus+ a binacionální programy s Francií a Izraelem. Zároveň zřídilo informační a poradenskou službu pro studijní pobyty pro žáky odborných škol v zahraničí (IBS, webová stránka dostupná na https://www.go-ibs.de/information-beratung/nuetzliche-links/). Vedle těchto aktivit zahájilo BMBF i pilotní projekt Odborné vzdělávání kdekoliv ve světě, který nabízí studijní pobyty pro učně, ale i vzdělavatele (učitele a školitele) v zemích, které se nemohou zapojit do programu Erasmus+, financovaného Evropskou unií.

 


[1] Národní agentura pro vzdělávání je součástí Spolkového ústavu pro odborné vzdělávání (BIBB) – pozn. autorky. Celá studie je dostupná na https://www.na-bibb.de/service/publikationen/publikationsdetails/wk/anzeigen/artikel/auslandsaufenthalte-in-der-berufsbildung-2017/.