Inspirace pro řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

Článek představuje iniciativy v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti, které byly představeny v rámci fóra o politice vzdělávání. Fórum organizované Cedefopem se konalo v červnu 2017.

V roce 2015 patřila skoro polovina nezaměstnaných v zemích EU mezi dlouhodobě nezaměstnané. Jednalo se téměř o 11 milionů lidí. Přibližně dvě třetiny z nich (6,8 milionu) nepracovalo více než dva roky. Proto je téma dlouhodobě nezaměstnaných více než aktuální a je řešeno v rámci mnoha projektů a aktivit v rámci celé Evropy. Všechna opatření týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti mají společného jmenovatele, kterým jsou aktivity napomáhající vrátit jednotlivce zpět do práce, což se často označuje termínem aktivní politika na trhu práce. Případové studie z různých evropských zemí, které byly prezentovány na fóru odborného vzdělávání pro dlouhodobě nezaměstnané, nicméně ukazují, že existují velmi různorodé přístupy. Některé se zaměřují na validaci existujících dovedností, slaďování dovedností s potřebami zaměstnavatelů nebo na širší ekonomické aspekty a metody, jejichž cílem je zvyšování zaměstnanosti. Všechny aktivity mají společné poselství: nezaměstnanost je nežádoucí a lze ji snížit.
 
Finanční podpora stáží
 
Úřad pro rozvoj lidských zdrojů (HRDA) na Kypru podporuje stáže pro dlouhodobě nezaměstnané do 60 let realizované přímo na pracovišti. Jedná se o čtyřměsíční stáže v podnicích pro ty zájemce, kteří jsou registrováni u veřejných služeb zaměstnanosti více než šest měsíců a kteří mají méně než osmiměsíční pracovní zkušenosti v oboru, ve kterém mají dosažené vzdělání. Zájemci tak mohou získat pracovní zkušenost a specifické dovednosti a znalosti, které jim mohou pomoci při návratu na trh práce. Zároveň mohou podniky mezi stážisty najít budoucí nové zaměstnance. HDRA finančně podporuje zaměstnavatele, kteří musejí stážistům platit minimální plat. Zaměstnavatelé, kteří přijímají stážisty, musejí stážistům nabídnout smlouvu na dva měsíce, poté co skončí stáž financovaná s pomocí vládní podpory. Podobná podpora je poskytována ve Velké Británii nejrůznějšími organizacemi v dobrovolném sektoru pod hlavičkou Ministerstva práce a důchodů (DWP). V Lotyšsku probíhá finanční podpora profesní přípravy pro nezaměstnané pomocí poukázek (voucherů), které dostávají přímo organizace poskytující formální nebo neformální odborné vzdělávání v oblasti rozvoje a aktualizace dovedností, mateřského jazyka, cizích jazyků a IT. Cílovou skupinou nejsou pouze dlouhodobě nezaměstnaní, ale všichni registrovaní nezaměstnaní a uchazeči o zaměstnání, včetně znevýhodněných nezaměstnaných s postižením a nezaměstnaných nad 50 let.
 
Důraz na obsah
 
Řecké Ministerstvo práce, sociálního zabezpečení a solidarity organizuje pro nezaměstnané vzdělávací kurzy, které zahrnují teoretickou část (hledání zaměstnání, zdraví a bezpečnost práce, pracovní právo), ale rozvíjejí i digitální dovednosti. Součástí jsou stáže v dynamických sektorech vybraných místními úřady. Irsko se ve svém projektu Momentum soustředí na ty sektory, které v současné sobě rostou: ICT, digitální média, zdravotní a sociální služby, zelená ekonomika, zpracování potravin, prodej a marketing. Některé projekty se naopak soustředí pouze na jednu konkrétní oblast. Příkladem může být iniciativa města Amsterodam, v rámci které je nabízena možnost stát se městským zaměstnancem. Ucházet se mohou lidé bez základních dovedností, pracovních návyků (jako jsou např. pravidla chování, dochvilnost, pravidelný a včasný příchod do práce apod.) nebo pracovních zkušeností u zaměstnavatele. V květnu 2017 o externí stáž (v max. rozsahu 6 měsíců, 16–23 hodin týdně) projevilo zájem celkem 500 dlouhodobě nezaměstnaných (průměrný věk 43). Dalších 400 lidí (průměrný věk 38) se přihlásilo na interní stáž.
 
Podpora regionů
 
Jiné projekty se snaží vnímat geografická specifika dané země. Akční plán Slovenské republiky týkající se „zaostalých regionů“ reaguje na skutečnost, že země není teritoriálně vyrovnaná: většina těch, kteří jsou ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením (ohrožen je 1 milion lidí, což je více než 20 % populace), žije v regionech středního a východního Slovenska. Mnoho dlouhodobě nezaměstnaných nemá žádné nebo minimální kvalifikace a není pro ně dostatek příležitostí. Existuje potřeba zvýšit dovednosti občanů, aby odpovídaly potřebám trhu práce. Široce navržené akční plány reflektují tuto potřebu a zahrnují rozvoj dopravní infrastruktury a zajištění dostupnosti, zlepšení kvality vzdělávání, podporu odborného vzdělávání a přípravy a poskytování poradenských služeb podnikatelům, malým podnikům a obcím. Cílem je zřídit regionální centra vzdělávání zaměřená na řemesla a služby, kde mohou dlouhodobě nezaměstnaní získat odborné dovednosti a základní pracovní návyky.
 
Slaďování dovedností
 
Výchozím bodem některých projektů je nesoulad požadovaných a nabízených dovedností. Cílem je pomoci zaměstnavatelům rozvíjet dovednosti, které potřebují. Ve Flandrech (Belgii) existuje jednotná databáze všech služeb se vztahem k trhu práce (týkající se stáží, kariérového poradenství, profesní přípravy). Databáze tak nabízí možnost, aby se kurikula přizpůsobila kompetenčním profilům konkrétních pracovních pozic. Důraz je přitom kladen na digitální dovednosti potřebné pro povolání.
Chorvatsku mohou nezaměstnaní absolvovat stáže v rozsahu max. 170 hodin měsíčně. Cílem je vyjít vstříc potřebám konkrétních zaměstnavatelů. Účastníci mohou získat certifikát o absolvované stáži, který vydává zaměstnavatel, nebo osvědčení o získaných dovednostech. V rámci projektu úzce spolupracují zaměstnavatelé a veřejné služby zaměstnanosti, vytvářejí společně konkrétní kurikula a vybírají vhodné stážisty. V případě, že zaměstnavatelé chtějí být i nadále zapojeni do této aktivity, musejí zaměstnat několik stážistů po skončení jejich praxe. Lucembursko a Řecko mají projekty, které se zabývají slaďováním dovedností v konkrétních oborech. Projekt FIT4 v Lucembursku nabízí řadu vzdělávacích programů týkajících se zelených pracovních míst (green jobs), IT, kódování, podnikavosti, finančních trhů. Programy pokrývají celou škálu dovedností – od základních až po velmi pokročilé.
 
Kariérové poradenství
 
Jedna z aktivit projektu FIT4 se věnuje poradenství a nabízí kurzy pro budoucí podnikatele. Mohou zde získat různé informace a podporu potřebnou pro založení vlastního podniku nebo společnosti. Vybraní uchazeči o práci absolvují kurz, který jim pomůže identifikovat vlastní podnikatelský profil a motivaci. Všichni absolventi s pomocí zkušeného lektora zpracují obchodní záměr a vytvoří plán společnosti. Na závěr absolventi kurzu před porotou obhájí svůj záměr a představí všechny aspekty, jako například životaschopnost celého projektu. Ti, kteří se rozhodnou, že nechtějí podnikat, získají možnost dalšího kariérového poradenství. Projekt FIT4 nabízí i další různorodé kurzy, které jsou ušity na míru potřebám a dovednostem daných uchazečů o práci.  
 
Podpora podnikání
 
Cílem řecké iniciativy Staň se výrobcem (Be a producer) je pomoci veřejným a soukromým subjektům v jednotlivých regionech uzavřít partnerství a vytvořit konkrétní „na míru ušité“ akční plány pro sociální inkluzi a podporu zaměstnanosti. Dochází zejména k vytváření SWOT analýz (přehled silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb) týkající se struktury farem v daném regionu. Vznikají i akční plány týkající se produkce a publicity zemědělských produktů (např. vybraných druhů ovoce a zeleniny, bylin a koření). V rámci iniciativy založilo 46 příjemců společnou společnost s názvem Gi Thessalissocial, která získala i ocenění; 7 příjemců založilo vlastní farmu a vzniklo celkem 29 obchodních plánů.
 
Nové uznání starých dovedností
 
V některých případech není důležitý rozvoj dovedností, ale jejich uznání. Validace dovedností získaných v rámci formálního a neformálního vzdělávání v Rumunsku napomáhá dlouhodobě nezaměstnaným a jiným znevýhodněným skupinám na trhu práce (jakými jsou například pracovníci na venkově), aby byli schopni se lépe uplatnit a získat trvalé zaměstnaní a/nebo dokončit odborné vzdělávání. Pozornost je upřena zejména na ty, kteří nemají žádné nebo mají neúplné odborné vzdělání, ale mají zároveň dovednosti, které získali v rámci pracovních zkušeností. Ty jsou pak zhodnoceny a formálně validovány. Všechny náklady spojené s validací jsou hrazeny fondem pojištění pro případ nezaměstnanosti. Ti, kteří si nechají validovat své dovednosti, jsou povinni přijmout vhodnou nabídku práce zprostředkovanou veřejnou službou zaměstnanosti.
 
Praktická ukázka
 
V Portugalsku vznikají veřejná kvalifikační centra jako součást politiky, která chápe poskytování a zvyšování kvalifikací u dospělých jako strategickou národní prioritu. Cílem těchto center je zajistit, aby si všichni pracovníci (zaměstnaní i nezaměstnaní) mohli nechat formálně uznat své kompetence a dovednosti. Tím je zajištěn jejich kariérní postup, zjednodušena evropská mobilita a přístup ke vzdělávání. Kandidáti předvádějí své dovednosti před odbornou porotou a mohou získat úplnou nebo částečnou kvalifikaci. Ta je velkou částí zaměstnavatelů uznávána jako minimální požadavek pro vstup na trh práce. V současné době existuje zhruba 150 národních standardů.