Rakouská strategie „Škola 4.0“

Rakouské ministerstvo školství představilo strategii „Škola 4.0“, jejíž realizace bude zahájena ve školním roce 2017/18. Strategie má čtyři vzájemně propojené pilíře.

„Digitální technologie a komunikační kanály se výrazně mění a jsou již nedílnou součástí našich životů. Škola musí vybavit naše děti potřebnými nástroji, tak, aby byly schopné celý život držet krok s tímto vývojem. Patří k tomu nejen technické know-how, ale i schopnost kriticky posuzovat digitální obsahy a správně je zařadit. Proto jsme vytvořili strategii, která v sobě zahrnuje vše od rozvoje technických dovedností až k mediálnímu vzdělávání napříč celou školní docházkou,“ říká ministryně školství Sonja Hammerschmidová u příležitosti představení digitální strategie „Škola 4.0 – buďme digitální“. 

Strategie má čtyři vzájemně propojené pilíře:

Pilíř 1: digitální vzdělávání na základní škole
Už v rámci primárního vzdělávání by se měli žáci hravou formou seznámit s využíváním techniky a s mediální výchovou. Digitální vzdělávání bude zakotveno v učebních plánech, důraz je kladen zejména na třetí a čtvrtou třídu. Žáci získají doklad o získaných dovednostech ve formě pasu. 
Od páté do osmé třídy bude zavedeno povinné digitální vzdělávání s vlastním učebním plánem a hodinovou dotací 2–4 hodiny týdně. Na autonomním rozhodnutí škol je to, zda bude vzdělávání integrováno do stávajících předmětů, nebo zda vznikne samostatný předmět. Získané kompetence budou vyhodnoceny digitálním testem („digi.check“). K tomu říká paní ministryně Hammerschmidová:  „Na konci osmé třídy by měli mít všichni žáci základní znalosti z oblasti informatiky, měli by ovládat základní programy a být schopni kriticky posuzovat a reflektovat informace, média a obsah sociálních sítí.“
 
Pilíř 2: digitálně kompetentní pedagogové
Aby bylo možné zprostředkovat digitální obsahy a efektivně je využívat ve výuce, je potřeba mít k dispozici dobře vzdělané pedagogy. Proto se druhý pilíř soustředí na vzdělávání a další vzdělávání učitelů. Od podzimního semestru 2017 získají všichni budoucí noví učitelé standardizované digitální kompetence, jejichž rozvoj bude dokumentován a doložen v povinném portfoliu. Studenti mají od nástupu na vysokou školu tři roky čas na splnění modulárního kurzu za 6 ECTS kreditů. Všichni pedagogové, kteří již pracují, mohou tento kurz absolvovat v rámci dalšího vzdělávání. Budou vytvořeny i možnosti, jak tento kurz absolvovat v rámci virtuálního studia pedagogické fakulty.
    
Pilíř 3: infrastruktura a IT vybavení
V současné době má celkem 96 % tříd spolkových škol přístup k internetu, ve školách poskytujících základní povinnou docházku je to ale pouze 78 % tříd. Spolkové ministerstvo školství proto společně se Spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie naplánovalo celoplošné zavádění IT vybavení do všech škol zajišťujících základní povinnou docházku. Dalším střednědobým cílem Spolkového ministerstva školství je ročně vybavit všech 86 000 žáků páté třídy tablety a všech 84 000 žáků deváté třídy laptopem.
 
Pilíř 4: digitální výukové nástroje a pomůcky
Aby bylo možné kvalitně vzdělávat v oblasti digitálních obsahů, musejí mít pedagogové snadný a bezplatný přístup k výukovým a učebním materiálům. Čtvrtý pilíř se proto zabývá digitálními nástroji a pomůckami. Portál Eduthek nabízí přístup k výukovým a učebním materiálům, propojuje digitální nabídky obsahů a média. Portál poskytuje výukové materiály, doporučené pedagogické aplikace a hry, stejně tak jako inovativní nástroje pro moderní formy výuky. „Modelové scénáře ukazují pedagogům příklady, jak lze digitální média smysluplně využívat v rámci jejich výuky. Digitalizace našich škol bude zahájena již v příštím školním roce. Začneme se školami, které již mají s digitálním obsahem zkušenosti. Na podzim roku 2018 dojde k celoplošnému zavádění nové strategie,“ řekla ministryně Hammerschmidová na závěr.