Společný evropský referenční rámec pro znakový jazyk

Zpráva představuje inovace ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, který byl rozšířen o nové deskriptory, včetně deskriptorů pro znakový jazyk.

Před šesti lety ještě ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERRJ) neexistoval žádný odkaz na znakový jazyk. Dnes je situace zcela odlišná, a to díky projektu Evropského centra pro moderní jazyky Rady Evropy (ECML), jehož cílem bylo vytvořit deskriptory znakového jazyka propojené s úrovněmi evropského referenčního rámce pro jazyky. Vytvořené deskriptory nejsou vázány na žádný konkrétní jazyk, popisují spíše komunikaci než lingvistické dovednosti a kompetence. Byly vytvořeny jako nástroj na podporu výuky, hodnocení a osvojování si znakového jazyka. Využívat je mohou učitelé, studenti, akademičtí pracovníci, političtí činitelé a lidé, kteří se o znakový jazyk zajímají.
 
Tým tvořený lingvisty a učiteli znakového jazyka z členských zemí Rady Evropy adaptoval po dobu 4 let deskriptory ze SERRJ na vizuálně-motorickou komunikační formu znakového jazyka. Využíval výsledky práce řady odborníků v jednotlivých evropských zemích (Francie, Německo, Nizozemsko, Irsko a Švýcarsko), kteří se zabývali otázkou, jak lze deskriptory SERRJ využít při výuce a osvojování si národních znakových jazyků. V roce 2016 byl představen výsledek práce v mezinárodním znakovém systému a v angličtině. Následně byly deskriptory přeloženy i do dalších jazyků, nyní jsou dostupné v češtině, estonštině, němčině, islandštině a slovinštině, v současné době se dokončují překlady deskriptorů do dalších jazyků (například do nizozemštiny). Deskriptory aktivně využívají evropské komunity neslyšících, jsou propagovány Evropskou unií neslyšících, Evropským fórem tlumočníků znakového jazyka a Evropskou sítí učitelů znakového jazyka. Do diskuse a do projektu se zapojili i kolegové z mimoevropských zemí – včetně Kanady, USA, Austrálie, Nového Zélandu.
 
Deskriptory lze nalézt v nově vydané publikaci Companion Volume (zpráva je k dispozici na https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989). Publikace doplňuje a aktualizuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Můžeme ji chápat jako odpověď Rady Evropy na žádost mnoha skupin činných na poli jazykového vzdělávání, aby byly původní úrovně doplněny o více deskriptorů.
Publikace obsahuje:

  • úvodní text, popisující aspekty Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

  • inovované popisy jednotlivých úrovní A1–C2 (lepší deskriptory na úrovních A1 a C, nová analytická úroveň pro fonologii);

  • deskriptory pro nové oblasti: mediace (včetně reakcí na literaturu), online interakce, vícejazyčnost a mezikulturní kompetence;

  • příklady ilustrující deskriptory v oblasti mediace ve čtyřech sférách: osobní, veřejné, profesní a vzdělávací;

  • krátké zdůvodnění a popis deskriptorů na každé úrovni (nových i starých);

  • krátké shrnutí celého projektu.

 
Celá publikace představující aktualizovaný Společný evropský rámec pro jazyky je k dispozici v anglickém a francouzském jazyce. Připravuje se i překlad do německého jazyka.
 
Více informací naleznete na stránkách Rady Evropy: https://www.coe.int/en/web/portal/home.