Tipy ze sborovny: jak využít aplikaci Edmodo při výuce angličtiny

Zkušenosti s výukou prostřednictvím aplikace Edmodo a to, jak její využití ovlivňuje motivaci studentů a rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména v oblasti studovaného oboru, ale i v samostatné práci, popisuje v časopise English Teaching Professional z listopadu 2016 učitelka angličtiny Laura Nanna.

Edmodo je sociální síť podobná Facebooku, vyvinutá přímo pro potřeby výuky a nabízející bezpečné prostředí vhodné pro školy. Třídu nebo skupinu moderuje učitel, který určuje pravidla a dává pokyny k řešení úkolů. Učitel má možnost umisťovat do aplikace digitální zdroje pro žáky, zadávat úlohy, určovat termíny odevzdání úkolů, poskytovat zpětnou vazbu, zpracovávat krátká shrnutí z hodin pro nepřítomné žáky, zadávat testy, vytvářet ankety pro žáky a další související aktivity. Aplikace učitelům umožňuje také spolupracovat s ostatními kolegy a rodiči žáků. Práce s Edmodem začíná jednoduchým přihlášením prostřednictvím voleb „jsem učitel“, „jsem žák“ nebo „jsem rodič“ a pokračuje nastavením profilu a účtu. Uživatelské prostředí Edmoda svým vzhledem i názvy činností připomíná Facebook, a proto s jeho ovládáním žáci většinou nemají problémy.
 
Laura Nanna uvádí, že využití nového prostředí pro učení radikálně mění rutinní způsob práce studentů. Rozmanité typy úkolů ovlivňují motivaci studentů k zapojování se do učení. Ukázalo se, že činnosti v rámci Edmoda podněcují žáky k větší aktivitě a vyžadují, aby adekvátně reagovali na nové podněty. Studenti pomocí aplikace zjišťují, jak si mohou sami organizovat a plánovat učení a práci se spolužáky. Jak Laura Nanna doplňuje, někteří žáci se zpočátku cítili vyplašeně a dezorientovaně, postupně však začali být k výzvám otevřenější.
 
Široká škála miniúkolů v Edmodu vyžaduje široké spektrum lingvistických a kognitivních schopností. Studenti se během práce s aplikací setkávají s různorodými styly učení, další podporu přitom dostávají prostřednictvím aktivit, které se ve třídě odehrávají „tváří v tvář“. Pro učitele je nezbytné, aby se naučili ovládat nástroje využívané v rámci Edmoda a stali se jakýmisi online průvodci, kteří si dokážou poradit s otázkami přístupu a motivace, online socializace, výměny informací, osvojování, rozvoje a reflexe znalostí.
 
PROJEKT SLEDOVAL MOŽNOSTI VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
 
Laura Nanna využila platformu Edmodo k realizaci projektu se skupinou studentů střední odborné školy, do jejíhož vzdělávacího programu je zařazena angličtina pro specifické účely a výuka CLIL. Studenti této školy často pracují v angličtině na tématech vycházejících z vyučovaného oboru (např. strojírenství, ekologie a životní prostředí) a využívají při jejich zpracování oborově specifický jazyk. Projekt trval přibližně 2 měsíce a jeho hlavním úkolem bylo vytvořit interaktivní odstavec na téma (obnovitelné) zdroje energie.
 
Zadání znělo:
Napište odstavec (hypertextový), který nabízí řešení nebo nápady pro následující situaci:
Je rok 2080 a zásoby fosilních paliv jsou skoro vyčerpány. Většina lidí již nemá auta, jelikož benzin je velmi drahý. Náklady na vytápění a chlazení domů jsou vysoké, takže většina lidí musí žít dlouhou dobu v extrémních teplotách. Mnohé obchody musely zavřít kvůli vysokým nákladům na transport zboží a elektřinu.Co je nutné udělat nyní, aby se těmto událostem předešlo? Můžeš odkázat na alternativní energii a její formy uvedením čtyř nebo pěti odkazů.
 
Jako nápovědu studenti dostali model odstavce na jiné téma, kde byly odlišnými barvami zdůrazněny jednotlivé prvky: modrou barvou tematické věty, černou objasňující věty a zelenou závěrečná věta. Dále byla podtržena spojení k provázání odlišných prvků.
 
V průběhu projektu učitelka prováděla průzkum aktivit žáků prostřednictvím poznámek, rozhovorů se studenty a finálního dotazníku. Pro některé studenty znamenalo vyhotovení úkolů podle stanovených termínů, používání internetu a asynchronní způsob práce narušení jejich jistoty běžného rutinního způsobu učení. Dobrá příprava a plánování výuky umožnily tyto potíže překonat prostřednictvím zajištění intenzivnějšího kontaktu se studenty během vyučování ve třídě. Práce odvedená v platformě Edmodo perfektně navazovala na třídní aktivity.
 
Podle výsledku dotazování většina studentů používala Edmodo téměř každý den. Nejčastější aktivitou bylo sledování úkolů umístěných na účtu a jejich plnění. Za přínosné žáci považují možnost vidět a komentovat práci spolužáků. Potíže jim přinášela komunikace v cizím jazyce a porozumění pokynům. Nejoblíbenější aktivitou bylo sdílení a komentování obrázků na téma energie, nejméně oblíbenou psaní odstavce, a to s odůvodněním, že aktivita byla moc složitá. Na otázku, zda byly aktivity na Edmodu těžké, však většina studentů odpověděla, že ne. K popsání zkušenosti s Edmodem pomocí jediného výrazu použili slovo „užitečné“.

Pro další informace viz: https://www.edmodo.com/
http://wiki.rvp.cz/Kabinet%2FOnline_n%C3%A1stroje%2F2.ZV%2FU%2FD%2FEdmodo