UNESCO podporuje inkluzi

Po inkluzi a rovném přístupu ve vzdělávání volá jeden z cílů OSN pro rok 2030. S jeho naplněním má pomoci rámec pro evaluaci, tvorbu a sledování vzdělávacích politik, který připravilo UNESCO.

V první polovině letošního roku vydalo UNESCO metodický materiál s názvem Průvodce zajišťováním inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání (A guide for ensuring inclusion and equity in education). Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu jeho prostřednictvím usiluje o podporu rovného přístupu ke vzdělávání a práva na něj pro všechny bez rozdílu.  
 
Přestože se dostupnost vzdělávání průběžně zlepšuje, podle statistik UNESCO k němu stále nemá dostatečný přístup 263 milionů dětí. Nejhorší situace panuje v rozvojových zemích a mezi dívkami. Problémy se však nevyhýbají ani bohatším částem světa. I z toho důvodu tvoří téma inkluze, rovného přístupu ke vzdělávání a podpory příležitostí k celoživotnímu učení jeden z cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030. S ním související akční plán Strategie vzdělávání 2030 si vzal za úkol bojovat se všemi formami vyloučení a marginalizace se zaměřením na skupiny, kterým se tradičně nedostávají vzdělávací příležitosti.
 
Průvodce zajišťováním inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání přináší rámec, který má usnadnit revidování vzdělávacích politik a strategií. Poslouží při hodnocení stávajících vzdělávacích politik, při navrhování zlepšovacích opatření a jejich implementaci a při sledování dalšího vývoje. Je proto určen tvůrcům vzdělávacích politik na vládní úrovni, jejichž úkolem je začlenit ve spolupráci se zainteresovanými stranami prvek inkluze a rovných příležitostí do vzdělávání.  
 
Samotný rámec představuje čtyři překrývající se klíčové dimenze (koncepce, politická prohlášení, praxe, struktury a systémy), na nichž spočívá pojetí inkluze a rovných příležitostí ve vzdělávání. Za pomoci charakteristik klíčových dimenzí a ukázek dobré praxe z různých částí světa průvodce definuje žádoucí vlastnosti vzdělávacích politik.
 
Metodický materiál vznikl na základě mezinárodního výzkumu osvědčených postupů a za účasti mezinárodních expertů pro oblast vzdělávání. Protkávají ho dvě ústřední myšlenky, a to že na každém žákovi záleží a že na všech žácích záleží stejnou měrou.