Vzdělávání orientované na procesy

3. díl seriálu BIBB představuje hlavní rysy procesně orientovaného vzdělávání v rámci duálního systému. Sílící automatizace průmyslových výrobních procesů vede podniky k novým formám organizace práce. Vzdělávání a profesní příprava orientovaná na procesy by měly učně připravit na proměňující se svět, do kterého vstoupí.

Narůstající automatizace, integrace různých postupů výroby a zpracování spolu se snahou o zeštíhlení výroby vedou k tomu, že roste počet procesně orientovaných organizací. V nich často nese zodpovědnost za výsledek práce tým tvořený ze zástupců různých povolání. Nové procesně orientované učební řády (rámcové plány odborné/profesní přípravy v duálním systému) vyžadují, aby byla i profesní příprava procesně orientovaná. To znamená, že podniky poskytující profesní přípravu musejí odvodit znalosti a dovednosti, které poskytují svým učňům, z reálných pracovních procesů. Vzdělávání je pak primárně realizováno v podnikové praxi, a ne v dílnách.
 
Orientace na procesy vyžaduje nejen nové dovednosti pracovníků, ale proměňuje také způsob, jakým jsou tyto dovednosti zprostředkovávány a předávány. To, jaké znalosti a dovednosti daný pracovník potřebuje, není již závislé pouze na vlastním povolání, ale také na tom, jaké procesy a postupy pracovních činností daný pracovník v rámci své práce vykonává. V případě, že začne vykonávat jiný proces, musí si osvojit také další dovednosti a znalosti. Totéž platí i v případě, když se v daném procesu mění používané přístroje a technika. Také tato situace vyžaduje, aby si pracovník osvojil nové dovednosti a znalosti. To je jeden z důvodů, proč je celoživotní učení stále důležitější. Znalosti a dovednosti musí držet krok s aktuálním stavem techniky. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Vzdělávání „do zásoby“, které předem připravuje na všechny možné postupy, je stále méně smysluplné. Dovednosti, jež nevyžaduje podniková praxe, po chvíli zastarají a učni je rychle zapomenou. Nové řády profesní přípravy orientované na procesy se pokoušejí držet krok s novým vývojem. Nedefinují a nevymezují žádné konkrétní techniky a postupy, nýbrž nechávají na podnicích, aby je vždy aktuálně odvodily z vlastních právě využívaných pracovních procesů. Profesní příprava a vzdělávání tedy nabízí pouze ty dovednosti a znalosti, které reálně existují v podnikové praxi.
 
Hlavní rysy procesně orientovaných řádů profesní přípravy
 
Systematika řádů profesní přípravy představuje zásadní odklon od dosavadních tradic. Běžně si všichni učni v rámci stejného oboru osvojovali stejné základní dovednosti. To platilo pro všechny obory dané profesní oblasti. Namísto základních dovedností kladou nové řády profesní přípravy důraz na znalost podnikových procesů a na práci s nimi. Nové, na procesy orientované řády profesní přípravy počítají s tím, že učni budou od samého začátku profesní přípravy zapojeni do podnikové praxe. Nejdříve budou plnit jednoduché pracovní úkoly. Náročnost úkolů se bude následně zvyšovat. Nová systematika plánu odborné přípravy mění výraznou měrou způsob, jakým musejí podniky plánovat a realizovat odbornou přípravu:

  • učni si neosvojují společné základní dovednosti, ale jsou od samého začátku zapojováni do praxe, nejprve pomocí jednoduchých úkolů;

  • podniky zprostředkovávají specifické dovednosti a znalosti, které vyžadují pracovní procesy;

  • v posledním roku profesní přípravy učni plní již komplexní pracovní úkoly.

 
Toto schéma má zásadní vliv na využívání dílen určených pro profesní přípravu. Ty již nebudou sloužit pro osvojování základních dovedností v klasických výukových kurzech. Nové kurzy budou kratší a budou zaměřeny na konkrétní dovednosti využitelné v praxi. Po nich přijde na řadu delší nácvik daných dovedností. Velkou výhodou celého systému je to, že učni, kteří jsou primárně v praxi a poté absolvují výukový kurz, mají zcela jasnou představu o tom, jak v praxi využijí dovednosti a znalosti, které si v kurzu osvojili.