Co je gramotnost?

První otázkou na zářijové diskusi organizované platformou EPALE na téma gramotnosti dospělých bude to, co vlastně máme na mysli, když mluvíme o gramotnosti. Anglické slovo „literacy“ má jednoduchou definici – schopnost číst a psát, a přesto je jeho přesný význam předmětem nekonečných debat, a to i v evropských projektech, protože nemá v mnoha jazycích přímý překlad.

 

Čtení a psaní
 
Čtení a psaní jsou základními dovednostmi, a to nejen protože je potřebujeme pro další vzdělávání, nýbrž i proto, aby nám pomohly porozumět světu kolem nás a zapojit se do něj. V tomto smyslu pojem gramotnosti široce vyplývá z kontextu (co se od naší gramotnosti vyžaduje, je vždy spojeno s jistým kontextem) uvnitř konkrétního sociokulturního prostředí. Stává se běžným, že spíše než na gramotnost odkazujeme na gramotnosti, abychom zdůraznili, že gramotnost je společenskou praxí, a proto ani neexistuje jedna forma gramotnosti, kterou by potřeboval každý. Místo toho všichni potřebujeme (a používáme) různé gramotnosti v závislosti na tom, k jaké sociální nebo profesní skupině patříme (například zdravotní sestry, dospívající, akademici), jakým druhem aktivit se zabýváme (například nakupování, kontakt s úřady, studia), a na různých sociálních a institucionálních kontextech, v nichž jednáme (školní, pracovní, domácí atd.).
 
V mnoha případech je gramotnost definována širší definicí – často včetně mluvení (stejně jako v anglickém základním kurikulu gramotnosti dospělých), ale někdy i včetně měkkých dovedností, jako je týmová práce a učení se tomu, jak se učit. Existuje také výraz „základní kompetence“, který je často používán zaměnitelně s gramotností. Nicméně základní dovednosti (jak naznačuje množné číslo) jsou zastřešujícím pojmem, zahrnujícím matematické a digitální dovednosti stejně jako čtení a psaní. 
 
Ostatní gramotnosti
 
Další komplikací pro překladatele je to, že „literacy“ má v angličtině ještě další význam. Je běžné, že slovu „gramotnost“ předchází termín vztahující se ke specializované oblasti. Máme tedy počítačovou gramotnost, finanční gramotnost, kvantitativní gramotnost, emoční gramotnost a mnoho dalších (dosud jsem jich našel 33, včetně oceánské gramotnosti). Pro každou z těchto specializovaných oblastí hraje důležitou roli používání informací zprostředkovaných textem, často specializovaným textem, ovšem gramotnost zde nemá význam čtení a psaní, ale kompetence – schopnosti kompetentně se touto oblastí zabývat.
 
Gramotnost a funkční gramotnost
 
Když přemýšlíme o tom, co je gramotnost, musíme také rozlišovat mezi negramotností (celkovou neschopností číst a psát) a funkční negramotností (schopností číst a psát, ale nedostatečně na to, abychom uspokojili požadavky každodenního života). Dospělí mohou být považováni za funkčně negramotné pouze tehdy, pokud nemohou uspokojit nároky kladené na ně v jejich vlastním sociálním a profesním kontextu. Požadavky na dospělé se samozřejmě neustále mění. To, že byl někdo někdy funkčně gramotný, neznamená, že se bude umět přizpůsobit novým a odlišným požadavkům a funkčně gramotným zůstane i nadále.
 
Rovněž bychom měli být velice opatrní, pokud jde o používání pojmu „negramotný“. V Evropě je velmi málo dospělých, kteří jsou negramotní, a to zejména v mladších generacích, především díky zavedení univerzálního vzdělávání. V každé evropské zemi je velký počet lidí, kteří nejsou schopni uspokojit na ně kladené požadavky, pokud jde o čtení a psaní, nebo jsou omezeni ve svých životních volbách kvůli chabým dovednostem v oblasti gramotností, ale číst a psát umějí. Nejsou negramotní, jsou funkčně negramotní.

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě
 

David Mallows má třicetiletou zkušenost v oblasti dalšího vzdělávání jako učitel, trenér učitelů, manažer a výzkumný pracovník. Předtím byl ředitelem výzkumu Národního centra pro výzkum a vývoj v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti pro dospělé (NRDC) na Institutu pro vzdělávání UCL v Londýně a v současné době zastupuje Evropskou síť základních dovedností v EPALE jako tematický koordinátor pro životní dovednosti.