Finanční pobídky napomáhající formovat vzdělávání a odbornou přípravu

Článek Stijna Broeckeho upozorňuje na novou zprávu OECD, která zkoumá, jak vlády využívají finanční pobídky, aby vyhověly potřebám trhu práce a odstranily nesoulad v kvalifikacích.

Zpráva přináší řadu inovativních modelů, které mohou sloužit jako inspirace; příklady dobré praxe, jak jsou finanční pobídky využívány; popisuje rámcové podmínky pro efektivní využití finančních pobídek, ale i omezení a rizika spojená s finančními pobídkami. 

V době, kdy globalizace, technologický vývoj a demografické změny významnou měrou proměňují nejen typy nabízených pracovních míst, ale i to, kdo a jakým způsobem daná povolání vykonává, je důležitější než dříve investovat do rozvoje kompetencí. Díky tomu bude možné zajistit stabilní a inkluzivní trhy práce podporující sociální kohezi a blahobyt.
Stále roste poptávka po kvalifikovaných pracovnících, proto jsou nutné další investice do formálního vzdělávání, ale také do rekvalifikací a dalšího vzdělávání pro dospělé. Dochází k významným strukturálním změnám v typech kvalifikací a kompetencí, které zaměstnavatelé potřebují. Nestačí a nebude stačit pouze investovat do rozvoje dalších kvalifikací, stejně tak důležité bude investovat do rozvoje těch správných kvalifikací.
Nová zpráva OECD nesoucí název Getting Skills Right: Financial Incentives for Steering Education and Training prozkoumává, zda mohou finanční pobídky (jako jsou přímé dotace, daňová opatření, zvýhodněné půjčky) investované do rozvoje dovedností přispět k tomu, aby bylo možné odstranit nesoulad v kvalifikacích.
Vlády využívají celou řadu finančních pobídek. Zpráva používá jednoduchou taxonomii pro klasifikování jednotlivých opatření v závislosti na tom, zda se zaměřují na instituce, jednotlivce, nebo zaměstnavatele. Na základě této taxonomie nabízí zpráva přehled o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu jednotlivé země využívají tato opatření pro formování vzdělávání a odborné přípravy.     
Zpráva vstupuje na neprobádané území. Zabývá se tématem, kterému bylo dosud věnováno relativně málo pozornosti. Finanční pobídky byly velkou měrou používány, aby podnítily chuť jednotlivců a zaměstnanců více investovat do vzdělávání a odborné přípravy. Dosud se ale nikdo nepokusil systematicky analyzovat, do jaké míry jsou finanční pobídky využívány v procesu rozhodování o podobě odborného vzdělávání a přípravy. Zpráva obsahuje mnoho příkladů, díky kterým mají činitelé v oblasti politiky vzdělávání unikátní možnost získat informace o zajímavých a slibných opatřeních a postupech v členských zemích OECD.
Existuje řada různorodých přístupů, jak lze řešit otázku potřeb kompetencí a kvalifikací. Některé země se spoléhají na finanční pobídky více než jiné. Lze nicméně konstatovat, že každý systém vzdělávání a odborné přípravy pracuje s finančními pobídkami, ať už jsou vytvářeny záměrně, nebo ne. Je také pravděpodobné, že se země budou stále více muset spoléhat na finanční pobídky, které budou pomáhat nasměrovat systémy vzdělávání a odborné přípravy, neboť stále roste význam a důležitost mechanismů pro sdílení nákladů a pro přidělování finančních prostředků.
Finanční pobídky, jsou-li správně navrženy a využívány, mohou být vhodným nástrojem k řízení a nasměrování vzdělávání a odborné přípravy. Hlavní výzvou je však posílit efektivitu programů a minimalizovat náklady mrtvé váhy (deadweight loss). Finanční pobídky však nejsou všelékem. Představují spíše jeden z mnoha nástrojů, jak řešit nedostatek specifických kompetencí a kvalifikační nesoulad. Rozhodnutí týkající se toho, zda jsou finanční pobídky nezbytné a v jaké podobě, by se mělo opírat o důkladnou diagnózu v oblasti kvalifikací a kompetencí.
Efektivita finančních pobídek závisí na existujících rámcových podmínkách. Finanční podmínky mohou být pouze tak dobré, jak dobré jsou informace o potřebných kompetencích. Tyto informace musejí být efektivním způsobem představeny jednotlivcům a zaměstnavatelům, kteří rozhodují o tom, do jakých kompetencí a kvalifikací je nutné investovat. Tomuto tématu se věnuje blíže publikace s názvem Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs – k dispozici na http://www.oecd.org/publications/getting-skills-right-assessing-and-anticipating-changing-skill-needs-9789264252073-en.htm.