Formování, využívání a osvětlování politiky odborného vzdělávání a přípravy

Stručná zpráva (Briefing Note) Cedefopu shrnuje priority a plánované aktivity na období 2017–20

Trh práce ještě nikdy nebyl statický. Vždy reagoval na ekonomické změny a na rytmus technologického pokroku. Pracovní síla se vždy musela přizpůsobovat měnícím se potřebám trhu práce. V dnešní době není výzvou změna samotná, ale tempo a rychlost změn. Telefonu trvalo 75 let, než měl 50 milionů uživatelů, mobilní telefon má již po 20 letech od svého nástupu 2 miliardy uživatelů. Dle odhadů Světového ekonomického fóra (The World Economic Forum, WEF) budou dvě třetiny dětí, které dnes vstupují do základních škol, vykonávat zaměstnání, která v současné době ještě neexistují. Bez stálého rozvoje odpovídajících dovedností hrozí pracovníkům a podnikům, že zůstanou pozadu.
 
Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy se proměnila, aby byla schopná poskytnout lidem a podnikům dovednosti, které aktuálně potřebují. Stále roste úroveň dosaženého vzdělání a zároveň klesá počet těch, kteří předčasně ukončují školní docházku. Dva hlavní cíle vytyčené Evropskou unií byly téměř dosaženy: 40 % 30- až 40letých s ukončeným terciárním vzděláním a snížená míra předčasných odchodů pod 10 % do roku 2020. Tento úspěšný proces podpořila spolupráce mezi Evropskou komisí, členskými státy Evropské unie a sociálními partnery, kterou posílila činnost Cedefopu. Třetí cíl Evropské unie, který se týká účasti 15 % dospělých na celoživotním učení, je ale bohužel ještě v nedohlednu. Také stoupl nesoulad v kvalifikacích. V mnoha členských zemích je stále vysoká nezaměstnanost mladých, zároveň je zde ale nedostatek absolventů středních a vysokých škol se zaměřením na přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiku (tzv. STEM obory). Proto je nutné, aby se politika odborného vzdělávání a přípravy byla schopná přizpůsobit novým požadavkům. Evropská komise v červnu 2016 vyhlásila s využitím dat a analýz Cedefopu Novou agendu dovedností pro Evropu (New skills agenda). Ta má kromě jiného poskytnout pomoc celkem 70 milionům Evropanů, kteří neumějí číst a psát, kterým chybí adekvátní digitální dovednosti a nemají znalosti základních početních úkonů, a jsou proto v současné době nejvíce znevýhodněni. Proto také vznikl nápad a potřeba zvýšit kvalitu a relevantnost dovedností, zviditelnit kompetence a kvalifikace, usnadnit jejich porovnávání a poskytnout více informací o vývoji kompetencí.
 
ZOHLEDNĚNÍ NOVÝCH POŽADAVKŮ
 
Politický vývoj s sebou přináší stále nové požadavky a Cedefop na ně reaguje. Všechny zainteresované strany by rády věděly, jak na sebe vzájemně působí změny na trhu práce a v odborném vzdělávání a přípravě. Některé členské země si chtějí vyměňovat své zkušenosti, jiné chtějí podporu při prosazování vybraných aspektů evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy.  
Programový dokument Cedefopu 2017–20 načrtává s ohledem na tyto požadavky střednědobý plán, jak může centrum pomoci Evropské komisi, členským státům a sociálním partnerům při tvorbě a realizaci strategií vedoucích ke zkvalitnění odborného vzdělávání a přípravy. Cedefop chce nadále posilovat evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Bude proto sledovat a analyzovat trendy v politice odborného vzdělávání a přípravy, poskytovat nové informace vycházející z analýz a výzkumu a také působit jako zprostředkovatel znalostí, který podporuje výměnu názorů a zkušeností, ale i jednotlivá partnerství, zejména díky organizování fór o politice vzdělávání (Policy Learning Forum). Během let 2017–20 tak Cedefop může pomoci formovat, využívat a blíže představit systémy a politiku odborného vzdělávání a přípravy, bude posilovat jejich jednotlivé aspekty, pomůže při jejich tvorbě a realizaci tím, že bude poskytovat zpětnou vazbu a návrhy na obnovu.
 
FORMOVÁNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY
 
Při formování odborného vzdělávání a přípravy se jedná zejména o obnovu a modernizaci systémů a institucí, ale také o další rozvoj a využití evropských nástrojů. Pravidelné zprávy Cedefopu týkající se rozvoje politiky odborného vzdělávání a přípravy využívají političtí činitelé při revizích a schvalování společných evropských priorit v politice odborného vzdělávání a přípravy. V červnu 2015 odsouhlasila Evropská komise, členské státy EU a sociální partneři v Rize na základě analýz Cedefopu evropské priority pro politiku odborného vzdělávání a přípravy pro období 2015–20. V roce 2017 Cedefop poskytne průběžnou zprávu týkající se vývoje jednotlivých členských zemí v následujících oblastech: zlepšení učení na pracovišti (zejména učňovství), posilování klíčových kompetencí, zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě, zjednodušení přístupu k odbornému vzdělávání a kvalifikacím a podpora profesního rozvoje učitelů a instruktorů v odborném vzdělávání a přípravě. Důležitým předpokladem pro kvalitní analýzu je pochopení systémů odborného vzdělávání a přípravy v jejich národním kontextu. Síť Cedefopu ReferNet shromažďuje informace o rozvoji a novinkách v oblasti politiky na národní úrovni, které jsou pak Cedefopem využívány například při tvorbě pravidelných zpráv o politice odborného vzdělávání a přípravy, při tvorbě krátkých zpráv, letáků („Spotlight“) a videí o systémech odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých zemích předsedajících EU (Slovensko a Nizozemsko v roce 2016; Malta a Estonsko v roce 2017).
 
V rámci stěžejní iniciativy Mládež v pohybu a nyní také Nové agendy dovedností pro Evropu, které patří ke strategii Evropa 2020, publikoval Cedefop v prosinci 2016 ve spolupráci s Evropskou komisí během týdne odborného vzdělávání a přípravy online „tabulku výsledků v oblasti mobility“. Ta má pomoci členským státům identifikovat nejlepší opatření v rámci zajišťování mobilit pro počáteční vzdělávání. V roce 2017 bude tato tabulka aktualizována a rozšířena.
 
Cedefop hrál v této oblasti také významnou roli – v dalším rozvoji mnoha společných evropských nástrojů a principů, která jsou nepostradatelné při modernizaci systémů odborného vzdělání a přípravy. Evropský rámec kvalifikací (EQF) a s ním propojené národní rámce kvalifikací (NQF) umožňují vzájemné porovnání všech typů národních kvalifikací, ale také porovnání s kvalifikacemi jiných zemí. 39 zemí spolupracuje na tvorbě EQF a celkem vzniklo 43 národních rámců kvalifikací.  V roce 2016 se řada fór o politice vzdělávání věnovala tématům týkajícím se EQF, ale také uznání dovedností migrantů. V roce 2017 by měla Evropská komise navrhnout revizi doporučení o EQF z roku 2008. Ve stejném roce bude Cedefop pokračovat v podpoře tvorby a zavádění Evropského systémů kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a Evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality (EQAVET), oba systémy vycházejí z doporučení Evropského parlamentu a Rady z roku 2009.
 
V roce 2016 Cedefop publikoval studii o využívání výsledků učení (to, co člověk, který se učí, umí na konci jakéhokoliv učebního procesu – formálního, neformálního nebo informálního) ve 33 zemích. Studie odhalila diverzitu a komplexnost ve způsobech jejich využívání, ale také poukázala na to, že fungují jako katalyzátory reforem. V roce 2017 bude Cedefop publikovat příručku s návodem, jak správně definovat a využívat výsledky učení, která vychází z diskusí vedených na fórech v letech 2015 a 2016.
 
Europass – portfolio dokumentů, které pomáhá zaznamenávat dovednosti jednotlivců ve standardizovaném formátu dostupném ve 27 jazycích, je využíváno stále rostoucím počtem lidí. Cedefop řídí webovou stránku Europass, kterou od zahájení provozu v roce 2005 navštívilo více než 153 milionů lidí, z toho 27 milionů v roce 2016. Od roku 2005 bylo online vytvořeno celkem 85 milionů životopisů, z toho 19 milionů v roce 2016. V rámci Nové agendy dovedností pro Evropu navrhla Evropská komise revizi Europassu. V roce 2017 budou projednány úkoly a role Cedefopu s ohledem na Europass.
 
Cedefop v roce 2016 vypracoval studii o měnící se roli odborného vzdělávání a přípravy. Získal díky ní představu o tom, proč a jakým způsobem se musí odborné vzdělávání v budoucnosti proměnit. Důraz byl kladen na to, jak odborné vzdělávání a přípravu ovlivňují vnější faktory, jakými jsou například technologie, a jak se mění koncepty odborného vzdělávání a přípravy. V roce 2017 Cedefop vypracuje scénáře pro budoucnost odborného vzdělávání a přípravy, které budou blíže představeny a diskutovány na velké konferenci.
 
VYUŽÍVÁNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY
 
Využívání odborného vzdělávání a přípravy se týká zaměstnatelnosti, tedy možností, jak si občané mohou osvojit kompetence a dovednosti potřebné pro život a práci. Výsledky průzkumu veřejného mínění o odborném vzdělávání a přípravě realizovaného Cedefopem v roce 2016 poskytnou v roce 2017 řadů poznatků o povědomí, atraktivitě a vnímané efektivnosti odborného vzdělávání a přípravy.
Na základě publikace a seminářů uskutečněných v roce 2016 s názvem Informace z trhu práce na téma celoživotního poradenství (Labour market information in lifelong guidance) zveřejní Cedefop v roce 2017 soubor nástrojů (Toolkit) pro odborníky z praxe a uživatele, který prakticky představí, jak lze integrovat validaci do celoživotního poradenství. V roce 2016 Cedefop a OECD zorganizovaly fórum pro odborníky na téma integrace uprchlíků a migrantů na trhu práce, jehož závěry budou zveřejněny v roce 2017.
 
Cedefop bude pokračovat v propagaci učňovství v Evropské unii, bude nadále propagovat učení na pracovišti a bude podněcovat mezinárodní partnerství v rámci Evropské aliance pro učňovství. Na základě žádosti aliance Cedefop zkoumá podmínky a opatření týkající se učňovské přípravy v jednotlivých členských státech. V roce 2017 bude Cedefop publikovat přehledy učňovství v Řecku, Itálii a Slovinsku a bude spolupracovat s Chorvatskem a Kyprem. Fórum o politice vzdělávání na téma učení na pracovišti a učňovství umožní devíti zemím, o kterých vznikly přehledy, aby se podělily o své zkušenosti s ostatními členskými státy a evropskými sociálními partnery. Cedefop bude pokračovat ve spolupráci s Evropskou komisí na vyhodnocování statistických údajů o učení na pracovišti v počátečním odborném vzdělávání a přípravě. V roce 2016 popsala studie Cedefopu na téma řízení a financování učňovství ve Španělsku, Itálii, Lotyšsku, Portugalsku a Švédsku, jak lze realizovat vysoce kvalitní učňovskou přípravu. V roce 2017 bude výzkum nadále pokračovat, tentokrát s tématem učňovství pro dospělé. Díky kombinování informací z výzkumu a politik se Cedefopu daří shromažďovat příklady učení na pracovišti, které slouží k rozvoji základních dovedností.
 
V roce 2016 publikoval Cedefop ve dvou svazcích studii o způsobu, jak mohou odborné vzdělávání a příprava přispět ke snížení počtu předčasných odchodů ze všeobecného a odborného vzdělávání a přípravy. V návaznosti na tuto studii se bude konat fórum o politice vzdělávání, které umožní členským státům, aby vyzkoušely vytvořené nástroje a opatření na snížení předčasných odchodů ze školy. V roce 2017 Cedefop vytvoří online soubor nástrojů (Toolkit) využitelných při tvorbě politiky v této oblasti.
 
Cedefop v roce 2017 zveřejní studii o ekonomických a sociálních nákladech spojených s dospělými osobami s nízkou kvalifikací, která má za cíl zjistit, kdo patří do této skupiny a jaké náklady vznikají jednotlivcům, hospodářství a celé společnosti. Na podporu Nové agendy dovedností pro Evropu a doporučení Rady o cestách pro zvyšování kvalifikací bude Cedefop v roce 2017 analyzovat opatření týkající se vzdělávání dospělých s nízkou kvalifikací ve vybrané skupině států. Zároveň bude Cedefop v roce 2017 organizovat své první fórum o politice vzdělávání na téma dospělí s nízkou kvalifikací jako součást dále se rozvíjejícího procesu, který bude pokračovat v letech 2018 a 2019. Členské země si budou v rámci tohoto procesu navzájem vyměňovat zkušenosti s podporou dospělých s nízkou kvalifikací.
 
V roce 2016 zahájil Cedefop činnost online databáze, která propojuje evropské pokyny a Evropský inventář validace, zároveň zveřejnil několik brožur týkajících se různých aspektů validace (včetně využití validace v oblasti péče a oblasti mládeže). Na velmi úspěšné konferenci Cedefopu uskutečněné v roce 2016 byly diskutovány možnosti, jak lze uskutečnit požadavek z doporučení Rady z roku 2012 týkající se praktického zavedení validace v celé Evropě do roku 2018.
 
OSVĚTLOVÁNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY
 
Cedefop poskytuje informace o trhu práce a dovednostech, a tím podporuje tvorbu politiky. Při příležitosti vyhlášení Nové agendy dovedností pro Evropu publikoval Cedefop v roce 2016 prognózu týkající se nabídky a poptávky dovedností společně s analýzou evropských sektorových trendů v příštím desetiletí. Prognóza poukazuje, že faktory demografie, přístup ke vzdělávání, technologie a změny klimatu budou mít zásadní vliv na pracovní místa, povolání a kvalifikace v celé Evropě v období do roku 2025.
 
V roce 2017 rozšíří Cedefop svou analýzu volných míst pomocí automatizovaných webových nástrojů, aby tím zvýšil počet dat o trendech v nabídce a poptávce dovedností. Cedefop bude kromě toho pokračovat ve spolupráci s Evropskou komisí, Eurostatem a OECD na zlepšení dostupnosti a kvalitě analýzy údajů a statistik odborného vzdělávání a přípravy. Díky tomu bude možné sledovat pokrok týkající se strategie Evropa 2020 a priorit v oblasti evropského odborného vzdělávání a přípravy odsouhlasených v Rize.
 
Cedefop bude pracovat s nadací Eurofound na dalším evropském průzkumu společností, který umožní získat informace o všech strategiích pro rozvoj dovedností v podnicích. Zjištěná fakta doplní výsledky průzkumu Cedefopu zaměřeného na dovednosti a volná místa v Evropě, ze kterého vyplývá, že významná část pracovníků má pocit, že zaměstnavatelé pouze malou měrou využívají a rozvíjejí jejich dovednosti.
 
Plně v souladu s Novou agendou dovedností pro Evropu spolupracuje Cedefop s členskými státy, které požádají o pomoc při předvídání poptávky po kvalifikacích a při definování potřebných kompetencí. V roce 2017 bude Cedefop nadále provádět a analyzovat lokální, regionální, podnikové a národní případové studie týkající se efektivního souladu a využívání kompetencí, které podpoří výměnu poznatků v oblasti tvorby politik. Cedefop také dokončí práci v oblasti rozvoje a využití kompetencí v podnicích, výsledkem budou případové studie z podniků činných v různých sektorech, které byly vybrány s ohledem na jejich udržitelný ekonomický růst.
 
Cedefop provozuje společně s Evropskou komisí portál s názvem Panorama kompetencí EU (EU Skills Panorama), který pomáhá při volbě budoucího povolání a potřebných kompetencí. Tento portál poskytuje údaje a informace o tom, jak trendy trhu práce ovlivňují požadavky na dovednosti a kompetence napříč Evropou. V roce 2016 Cedefop na portálu zveřejnil informace týkající se trhu práce a rozvoje kompetencí z různých zdrojů včetně mezinárodních a národních studií. 
 
EFEKTIVNÍ EVROPSKÁ AGENTURA
 
Informace a komunikace jsou nedílnou součástí všech činností Cedefopu a jsou úzce spojeny s evropskou agendou politiky odborného vzdělávání a přípravy. Magazín Cedefopu s názvem Skillset and match, který vychází třikrát do roka, představuje práci Cedefopu a hlavní trendy ve vývoji evropského odborného vzdělávání a přípravy širokému publiku. V roce 2016 Cedefop organizoval spolu s předsednictvím Rady semináře na téma nesoulad v kvalifikacích a kvalifikace a konkurenceschopnost, kterých se účastnili političtí činitelé ze stálých zastoupení členských států a zástupci evropských sociálních partnerů. Na rok 2017 jsou plánovány další semináře. V tomto roce začne Cedefop pracovat také na ročence, která bude publikována v roce 2018.
 
Cedefop pečlivě kontroluje využití svých zdrojů a sestavuje rozpočet podle plánovaných činností. Z ukazatelů výkonnosti vyplývá, že uživatelé oceňují práci Cedefopu a že poptávka po expertizách stále roste. V roce 2016 vyčerpal Cedefop svůj rozpočet z více než 99 %. Audity potvrzují, že postupy Cedefopu jsou legální a regulérní a že vnitřní systémy kontroly fungují dobře. Přes rozpočtová omezení se zvýšil počet úkolů Cedefopu týkajících se poskytování zpráv o politice, tabulky výsledků v oblasti mobility, podpory Evropské aliance pro učňovství, Panoramy kompetencí EU a analýzy dat z trhu práce. Nová agenda dovedností pro Evropu, hlavní iniciativa evropského odborného vzdělávání a přípravy, bude vyžadovat významnou pomoc, zejména v otázkách podpory dospělých s nízkou úrovní kvalifikací, při propagaci učení na pracovišti a při shromažďování informací z oblasti trhu práce a rozvoje kompetencí. S ohledem na značné zkušenosti, které Cedefop získal při řízení Europassu (od roku 2005) a Panoramy kompetencí EU (od roku 2014), je možné, že Cedefop bude vyzván, aby od roku 2018 řídil nový portál Europassu.
 
Nařízení o zřízení Cedefopu z roku 1975 je v současné době revidováno. Tato revize zohlední změny v činnostech Cedefopu, v současné době již není vhodná klasifikace Cedefopu jako „agentury v běžném provozu“. Nové zařízení bude odrážet vysokou politickou prioritu práce Cedefopu na rozmezí odborného vzdělávání a přípravy a trhu práce.
 
V minulém desetiletí došlo k vývoji komplexního rámce pro evropskou politiku odborného vzdělávání a přípravy, který se stále proměňuje s ohledem na nové požadavky. Jeho zaměření se posunulo od tvorby politiky k jejímu praktickému zavádění. Na tyto změny reagoval i Cedefop a začal řešit nové úkoly tak, aby i nadále přispíval k rozvoji evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cedefop se bude i nadále vyvíjet a bude podporovat politické činitele a sociální partnery nejen na evropské, ale stále více na národní úrovni, aby došlo k posílení odborného vzdělávání a přípravy, a tím ke zlepšení života obyvatel a ke zlepšení přístupu k učení v podnicích.
 
O CEDEFOPU 
 
Cedefop je nejstarší agenturou Evropské unie. Posiluje evropskou spolupráci v odborném vzděláváním a přípravě tím, že podporuje Evropskou komisi, členské země a sociální partnery při tvorbě a implementaci opatření v rámci odborného vzdělávání a přípravy, která přispívají k ekonomickému růstu a sociální inkluzi. V období 2017–20 bude Cedefop nadále:

  • formovat odborné vzdělávání prostřednictvím podpory modernizace systémů odborného vzdělávání;

  • využívat odborné vzdělávání a přípravu tím, že lidé budou schopni získat v rámci odborného vzdělávání dovednosti potřebné pro život a práci;

  • osvětlovat, to znamená poskytovat informace z oblasti trhu práce, které pomohou při rozvoji politiky odborného vzdělávání a přípravy.

 
Cedefop monitoruje rozvoj evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy, poskytuje nové informace a znalosti podporující její tvorbu a zavádění. Cedefop působí také jako zprostředkovatel znalostí, díky tomu, že napomáhá rozvíjet výměnu názorů a stimulovat debatu týkající se odborného vzdělávání, a tím podporuje tvorbu a realizaci politiky odborného vzdělávání a přípravy. Všechny aktivity Cedefopu podporují evropskou agendu politiky odborného vzdělávání a přípravy a obsahují konkrétní úkoly, jejichž vykonávání od agentury vyžaduje Rada ministrů, Evropská komise, členské státy a sociální partneři. To je například poskytování zpráv o vývoji v politice odborného vzdělávání a přípravy v členských státech, pomoc při navrhování a zavádění evropských nástrojů, které podporují mobilitu, jakými jsou například Europass, Evropský rámec kvalifikací, validace neformálního a informálního učení a prognózy nabídky kvalifikací a poptávky po nich a Panorama kompetencí EU (Skills Panorama). Informace Cedefopu získávané z výzkumu, z politických analýz a z práce v sítích jsou rozšiřovány prostřednictvím webových stránek, publikací, sociálních médií a setkání. Cedefop byl založen 10. února 1975 a původně sídlil v tehdejším Západním Berlíně, v roce 1995 přesídlil do Soluně v Řecku. Analýzy systémů a politik odborného vzdělávání a přípravy prováděné Cedefopem jsou velmi ceněny. Cedefop je mezinárodně uznáván jako přední expertní středisko v oblasti rámců kvalifikací, prognóz a analýz potřeb kvalifikací. Úzká spolupráce s jinými evropskými, národními a mezinárodními organizacemi odstraňuje duplicitu informací. V současné době je revidováno nařízení o zřízení Cedefopu z roku 1975.