Francie s Německem oživí spolupráci při vzdělávání žáků

Státy mají v plánu posílit výuku jazyka sousední země a mobilitu žáků ve všeobecném i odborném vzdělávání, zvláštní pozornost však bude věnována doposud nedostačující učňovské mobilitě.

 
Poslední číslo francouzského časopisu L’Enseignement technique se zabývá záměrem Francie a Německa prohloubit přeshraniční spolupráci. Předpokladem vytyčených cílů je to, že oba státy podpoří výuku mateřského jazyka té druhé země. Ve Francii se například mělo od aktuálního školního roku otevřít na 1200 bilingvních tříd, jejichž prostřednictvím se žáci budou učit němčině a angličtině od prvního cyklu střední školy, tzv. collège.
 
Jednání mezi územními sousedy přinesou nové formy a nástroje mobility. Pozornost se zaměří na budování kultury mobility: ředitelé vzdělávacích zařízení a učitelské týmy se budou moci vzdělávat v problematice mobility v souvislosti s kulturou partnerské země. Důležité je také podněcovat vzdělávací zařízení k tomu, aby mezi sebou vytvářela partnerství, a zpřístupnit programy mobility co nejširšímu spektru žáků. K mobilitě by tak měli získat přístup i žáci v odborném vzdělávání, a to zejména v učňovském školství, kteří do této chvíle reprezentovali pouze zanedbatelné procento, přestože pozitivní vliv mobility na uplatnitelnost absolventů je všeobecně známý. Podpořit tuto v současné chvíli znevýhodněnou skupinu se Francie s Německem pokusí vydáním průvodce pro francouzsko-německou mobilitu a aplikace, která bude obsahovat relevantní informace o přeshraniční mobilitě. V neposlední řadě se obě země budou snažit posílit učňovskou mobilitu přes Erasmus+ a další platformy a zároveň usilovat o navýšení prostředků na tyto programy.
 
Kromě toho se tematická spolupráce rozvine ve dvaceti francouzských „kampusech řemesel a kvalifikací“[1], které navážou partnerství s německými zařízeními zabývajícími se problematikou ekologicko-energetické přeměny. Kampusy budou také vydávat certifikace jako doplňky k diplomům podle vzoru experimentálního alsaského programu Azubi Bacpro. Ten umožňuje od roku 2014 získat žákům kromě diplomu ze své země i atestaci dovedností z partnerského státu, čímž zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce.
 
Další podpora přeshraniční spolupráce a studentských výměn se očekává i v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Z pohledu Francie i Německa musejí mít vysokoškolští studenti možnost pohybovat se po evropském prostoru, získávat nové kompetence a využívat ekonomické příležitosti.

 

[1] Pozn. red.: sdružení zařízení středního, vysokoškolského, počátečního i navazujícího vzdělávání určitého odvětví spolupracující se zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty.