Francie: společný základ pro znalosti, kompetence a kulturu v povinné školní docházce (část 3)

Třetí část seriálu představuje další z pěti tematických oblastí nového společného základu pro všeobecné vzdělávání ve Francii. Jejím prostřednictvím mají žáci získat základní, v demokratické společnosti akcentované hodnoty a naučit se samostatnosti i sounáležitosti s prostředím, ve kterém žijí.

Nový společný základ pro znalosti, kompetence a kulturu platí ve Francii od školního roku 2016/2017. Je určen všem žákům mezi 6 a 16 lety vzdělávajícím se v rámci povinné školní docházky, která zahrnuje základní školu a první stupeň středního vzdělávání – tzv. collège. Všeobecné vzdělávání v této podobě má připravit žáky nejen k dalšímu studiu, ale i na jejich občanskou roli.
 
Absolvováním povinné školní docházky musí žák nezbytně ovládat znalosti a kompetence pěti tematických oblastí. Jejich cíle jsou formulovány v obecné rovině a oproti českým kurikulárním dokumentům nekladou důraz na používání aktivních sloves popisujících ověřitelné výsledky učení.
 
Tematická oblast 3: Utváření osobnosti a občana
 
Jedním z důležitých úkolů školy je podle nového společného základu předat žákovi základní hodnoty a principy zakotvené ve francouzské ústavě. Žák má v průběhu školní docházky získat samostatnost v úsudku i jednání a pocit společenské sounáležitosti. Kromě toho se má aktivně účastnit dění ve škole a připravovat se na svůj budoucí občanský život. Třetí tematická oblast tak klade důraz na to, aby si žák osvojil principy svobody, tolerance, rovnosti a nediskriminace. V návaznosti na to by měl porozumět společenským pravidlům, právu i kategorii obecného zájmu. Zvláštní zřetel je věnován pochopení a uplatňování principu sekulárnosti.
 
Cíle tematické oblasti jsou sdruženy do čtyř skupin:
 

  1. Vyjadřování pocitů a názorů a respekt k ostatním

Žák vyjadřuje své pocity a emoce a dokáže projevit empatii. Je sebevědomý ve vztahu k dosahování vytyčených cílů a svému pokroku. Konflikty se učí řešit bez agrese s pomocí vyjadřovacích prostředků a argumentace. Respektuje svobodu a názory druhého a odmítá jakoukoliv formu manipulace. Vyhýbá se také předsudkům a stereotypům a umí ocenit odlišnost.
 

  1. Pravidla a právo

Žák s porozuměním dodržuje pravidla (zejména slušného chování) a účastní se jejich tvorby ve škole. Je si vědom funkce trestu i principů spravedlnosti. Žák rovněž chápe, že společné hodnoty demokratické společnosti nacházejí svou oporu v právu, na jehož vývoji se podílejí občané, a že neopominutelnou roli ve společnosti představuje princip sekulárnosti. Ví o existenci základních národních i mezinárodních dokumentů garantujících lidská práva a v neposlední řadě zná mechanismy fungování Evropské unie a její hlavní cíle.
 

  1. Uvažování a soudnost

Žák přebírá odpovědnost za svá slova i činy. Své úsudky opírá o myšlení a argumentaci. Rozumí problematice morálního rozhodování v každodenním životě a dovede diskutovat o etických problémech. Ověřuje si informace a chápe rozdíl mezi objektivním a subjektivním. Svá rozhodnutí a názory umí obhájit před ostatními, na základě pádných argumentů je však schopen zpochybnit svůj původní názor. Žák rozlišuje mezi vlastním a obecným zájmem.
 

  1. Zodpovědnost, angažovanost a iniciativa

Žák spolupracuje a projevuje zodpovědnost ve vztahu k druhému. Dostává závazkům vůči sobě samému i ostatním a chápe důležitost dodržování smluv v občanském životě. Aktivně se zapojuje do života školy po boku ostatních a využívá při tom demokratických nástrojů. Dovede být iniciativní a uskutečňovat své projekty po předchozím zvážení možných důsledků.