ICT gramotnost v australském kurikulu

Australské kurikulum klade důraz nejen na to, aby žáci rozuměli informačním a komunikačním technologiím a dokázali je efektivně využívat, ale také na sociální a etická pravidla při práci s nimi.

Podle australského kurikula žáci rozvíjejí své dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), když se učí používat ICT efektivně a vhodně, tak, aby získali přístup k informacím, dokázali vytvářet a komunikovat informace a nápady, řešit problémy a spolupracovat ve všech školních vzdělávacích oblastech i v životě mimo školu.
 
Melbournská deklarace vzdělávacích cílů pro mladé Australany (MCEETYA, 2008) uvádí, že v digitálním věku a s rychlými změnami ve způsobu, jímž lidé sdílejí, využívají a vyvíjejí ICT a komunikují s nimi, potřebují být mladí lidé vysoce kvalifikovaní v jejich používání. Aby se žáci mohli zapojit do ekonomiky založené na znalostech a stali se součástí technologicky sofistikované společnosti, potřebují mít znalosti, dovednosti a sebedůvěru, které jim pomohou přimět ICT k tomu, aby pro ně pracovaly ve škole, doma, v práci a v jejich komunitách.
 
Informační a komunikační technologie jsou rychlé a automatizované, interaktivní a multimodální, podporují rychlou komunikaci, představení znalostí mnoha publikům a také jejich adaptaci v různých kontextech. Proměňují způsob myšlení žáků a poskytují jim větší kontrolu nad tím, jak, kde a kdy se učí.
 
Rámec ICT dovedností
 
Podstata a rozsah ICT dovedností nejsou pevně dané, ale reagují na aktuální technologický vývoj. Ten je patrný například ve vzniku pokročilých internetových technologií během několika posledních let a ve změnách způsobu, jímž si žáci vytvářejí znalosti a komunikují s ostatními.
 
Žáci rozvíjejí své schopnosti používat ICT pro řešení úloh týkajících se přístupu k informacím a jejich prezentace, řešení problémů, rozhodování, komunikace, kreativního vyjádření a empirického zdůvodňování. To zahrnuje provádění výzkumu, vytváření multimediálních informačních produktů, analýzu dat, navrhování řešení problémů, řízení procesů a také podporu výpočtů při samostatné práci a spolupráci s ostatními.
 
Žáci rozvíjejí své znalosti, dovednosti a dispozice týkající se využití ICT a schopnost přenášet tyto dovednosti napříč prostředími a aplikacemi. Učí se používat ICT se sebedůvěrou, péčí a šetrností, rozumět jejich možnostem, limitům a vlivu na jednotlivce, skupiny a komunity.
 
Rozvoj ICT dovedností napříč kurikulem
 
ICT dovednosti podporují a zlepšují učení žáků napříč všemi oblastmi kurikula. Žáci rozvíjejí a aplikují své ICT znalosti, dovednosti a vhodná sociální a etická pravidla k tomu, aby mohli zkoumat, tvořit a komunikovat, jakož i své schopnosti obsluhovat a řídit ICT k uspokojení svých vzdělávacích potřeb.
Vzdělávací oblasti poskytují obsah a souvislosti, v jejichž rámci žáci rozvíjejí a aplikují znalosti, dovednosti, chování a dispozice, které utvářejí ICT dovednosti.
 
Informační a komunikační technologie jsou v australském kurikulu zastoupeny prostřednictvím ICT způsobilosti aplikované napříč všemi vzdělávacími oblastmi a v rámci technického kurikula prostřednictvím digitálních technologií. ICT způsobilost je v technickém kurikulu nezbytné posuzovat (a revidovat, je-li to nezbytné), aby vzdělávání drželo krok s technologickým vývojem.    
 
Učební kontinuum pro ICT je organizováno do pěti vzájemně souvisejících prvků:

 • aplikování sociálních a etických pravidel a postupů při používání ICT;

 • zkoumání s ICT;

 • tvoření s ICT;

 • komunikace s využitím ICT;

 • řízení a ovládání ICT.

 
Aplikování sociálních a etických pravidel a postupů při používání ICT
 
Tento aspekt zahrnuje vedení žáků k pochopení intelektuálního vlastnictví digitálních informací a aplikování vhodných postupů k rozpoznání intelektuálního vlastnictví sebe samých a ostatních. Žáci používají vhodné postupy pro fyzické a logické ukládání digitálních informací a aplikují vhodná pravidla při používání ICT, aby bezpečně vytvářeli, komunikovali nebo sdíleli informace. Rozumějí výhodám a důsledkům využívání ICT jednotlivci, skupinami a komunitami a vlivu používání ICT na uspořádání společnosti. Žáci během rozvoje ICT schopností:

 • rozpoznají intelektuální vlastnictví;

 • aplikují postupy pro zajištění bezpečnosti při práci s digitálními informacemi;

 • aplikují osobní bezpečnostní pravidla;

 • rozpoznají vliv ICT na společnost.

 
Zkoumání s ICT
 
Žáci používají ICT k vyhledávání informací z primárních a sekundárních zdrojů, když zkoumají otázky, témata nebo problémy. Pomocí ICT hledají, získávají, vytvářejí a analyzují data a informace a aplikují kritéria k ověření integrity a významu digitálních dat, informací a zdrojů. Žáci během rozvoje ICT schopností:

 • definují a plánují vyhledávání informací;

 • hledají, získávají a vytvářejí data a informace;

 • vybírají a vyhodnocují data a informace.

 
Tvoření s ICT
 
Žáci vytvářejí plány a postupy, které vysvětlují řešení úloh nebo jeho jednotlivé kroky, tak, aby odpověděli na otázky, realizovali tvůrčí záměry a navrhli řešení výzev a úkolů. Žáci používají ICT k tvorbě a spravování digitálních řešení výzev vznikajících během vzdělávacích aktivit nebo odpovídajících určitým potřebám či tvůrčím záměrům. Žáci během rozvoje ICT schopností:

 • vytvářejí nápady, plány a postupy;

 • navrhují řešení výzev a úkolů.   

 
Komunikace s využitím ICT
 
Žáci využívají ICT ke komunikování a sdílení nápadů a informací a ve spolupráci s ostatními vytvářejí znalosti a digitální řešení. Učí se chápat kontext komunikace prostřednictvím ICT, včetně smyslu pro publikum, formu komunikace, používané techniky a charakteristiky uživatelů a technologií. Žáci během rozvoje ICT dovedností:

 • spolupracují, sdílejí a vyměňují informace;

 • rozumí počítačem zprostředkované komunikaci.

 
Řízení a ovládání ICT
 
Žáci aplikují technické znalosti a dovednosti při výběru a používání digitálních technologií a odstraňování závad na nich. Rozvíjejí své porozumění hardwarovým a softwarovým komponentům a fungování příslušných ICT systémů včetně jejich funkcí, procesů, postupů a součástí. Aplikují technické znalosti a dovednosti k efektivnímu a bezpečnému spravování digitálních dat. Žáci během rozvoje ICT dovedností:

 • vybírají a používají hardware a software;

 • rozumějí ICT systémům;

 • spravují digitální data.