Jak na předčasné odchody ze vzdělávání?

Článek ze zářijového vydání magazínu Skillset and Match se snaží stručně popsat projekty a programy z celé Evropy zabývající se předčasnými odchody, které byly představeny v rámci fóra o politice vzdělávání organizovaného Cedefopem v květnu 2017.

Včasná podpora
 
Jedna skupina účastníků fóra představila projekty, jejichž společným cílem je snaha identifikovat žáky, kteří by mohli předčasně odejít ze vzdělávání. Některé projekty pracují přímo se žáky, jiné se snaží ukázat příklady dobré praxe a poskytují obecnější informace týkající se této problematiky.
 
Projekt s názvem CroCoos (mezinárodní projekt financovaný Programem celoživotního učení) se zabývá systémem včasného varování před předčasnými odchody. Každá škola má tým, který navrhuje a řídí strategii pro prevenci předčasných odchodů, hledá konkrétní signály a identifikuje žáky, kteří jsou ohroženi možným předčasným odchodem. Pro takové žáky jsou následně vypracovány osobní plány rozvoje. Členové týmu se mohou opřít o instrukce, soubor nástrojů a další informace, které byly vytvořeny v rámci projektu. Zároveň se mohou spojit se zástupci dalších „zásahových“ týmů a sdílet s nimi své zkušenosti a nápady. Partneři projektu prováděli výzkum a pilotně ověřovali všechny vytvořené materiály, aby zajistili jejich kvalitu a účinnost. Mentoři projektu vytvářeli školní týmy a zasloužili se o vytvoření prostředí, kde je možné žáky monitorovat a následně provádět potřebné intervence.
 
PACA (portál pro odborné vzdělávání a přípravu) je portugalská digitální platforma, která zaznamenává klíčové informace, jako jsou absence a přítomnost žáků, kompetence a hodnocení. Vzniká tak online profil žáka, který je přístupný učitelům a rodičům.
 
Nizozemský projekt Invest in talent dále rozvíjí tuto myšlenku. Primárním předpokladem projektu je to, že příčiny předčasných odchodů je nutné hledat mimo vzdělávací instituci. Roli hraje řada faktorů, mezi které může patřit neuspokojivá situace doma, stres, užívání drog, dluhy, nedostatek sociálních dovedností a pracovních zkušeností a chabě fungující sociální síť nebo její úplný nedostatek. Aby bylo možné tento projekt úspěšně realizovat, bylo nutné, aby se na něm podílela celá řada aktérů, jako jsou zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, bytová družstva nebo organizace poskytující poradenské služby a koučink. Partnery projektu jsou i regionální a místní vládní orgány, jejichž úkolem je usnadňovat komunikaci a spolupráci v klíčových oblastech: práce, vzdělávání, bydlení a poradenství.
 
Široká spolupráce je charakteristickým rysem mnoha projektů zaměřených na jedince ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Platí to například i pro mezinárodní projekt ESLplus. U výše zmíněného holandského projektu se účastní orgány na lokální, regionální a národní úrovni. Tři lucemburské projekty dokládají, že přínosné mohou být i projekty, které mají užší záběr. Projekty s názvy Recognise, remedy, re-engage a National student database se soustředí na individuálního žáka, zatímco projekt Action locale pour jeunes nabízí pomoc žákům, kteří přecházejí ze základních škol do systému odborného vzdělávání a přípravy.
 
Mentoring jako klíč k úspěchu
 
Řada projektů zkouší řešit předčasné odchody prostřednictvím přímého mentoringu, který je nabízen žákům i těm, kteří s nimi pracují. Žáci mohou získat poradenství v případě, že přestupují z jedné školy na druhou nebo vstupují na trh práce. Projekty podporující pracovníky s mládeží rozvíjejí metody, které je možné využívat při práci se žáky, kteří jsou ohroženi předčasnými odchody. Některé projekty se zaměřují na obě cílové skupiny.
 
Antverpský projekt Antwerp Youth Couching pracuje s mladými, kteří sami odešli ze vzdělávání. Mají stejné problémy, jako ti, kterým poskytují poradenství, vznikne tak mezi nimi lépe důvěra, která přispívá ke snadnějšímu určení problémů na jejich samém začátku. Vybraní mladí poradci/kouči jsou zapojeni do projektu jako jeho spolupracovníci, ale jsou zároveň i cílovou skupinou. Díky získané pracovní zkušenosti mohou účastníci získat kvalifikaci a následně i zaměstnání. Vlámské školy mohou zažádat o zapojení do projektu mladých koučů u Vlámského ministerstva vzdělávání. Ministerstvo školství poskytuje semináře pro kouče, v rámci kterých získají potřebné dovednosti. Mladý kouč získá smlouvu na celý školní rok, ta může být následně prodloužena pro druhý a v některých případech i třetí rok. Konkrétní pracovní náplň je definována školou, ale obsah musí respektovat popis práce daný ministerstvem školství. V padesáti antverpských školách pracuje zhruba 60 mladých poradců. 8 z 10 účastníků projektu na závěr získá certifikát o dosaženém vzdělání, 5 z 10 následně získá zaměstnání. Projekt má tedy dva hlavní přínosy. Ti, kteří odešli ze vzdělávání, získají pracovní zkušenost. Žáci škol, kteří jsou předčasným odchodem ohroženi, získají podporu a motivaci k dalšímu studiu.
 
Německá iniciativa VerA využívá seniory jako kouče, program Success realizovaný v Barceloně zase starší žáky, kteří se stanou asistenty mladších žáků ohrožených předčasným odchodem. Existuje řada interaktivních projektů na podporu mentoringu. Patří mezi ně například belgický projekt COACH2 nebo dánsko-finský projekt Actvise, využívající divadlo.
 
Mezinárodní projekt s finským koordinátorem DIG IT se snaží využít potenciál vyprávění příběhů a zvýšit tak motivaci a zapojení žáků.
 
Projekt QuABB, realizovaný v Hesensku (Německo), se zaměřuje na koučování pedagogických pracovníků, stejně tak jako mezinárodní projekt STAY-IN, jehož koordinátorem je Rakousko.
 
Projekty NEW-D a SOS network, realizované v Dánsku, se zaměřují na zvláštní potřeby žáků, které mohou výraznou měrou zvýšit riziko předčasného odchodu.
 
Projekt NoOut v Itálii navrhuje nové přístupy ve vzdělávání, zároveň poskytuje kurzy pro učitele, v rámci kterých se učitelé s těmito přístupy seznámí. Následně dochází i k úpravě školních vzdělávacích programů.
 
Podpora druhých šancí
 
Všechny projekty se snaží bojovat s předčasnými odchody, některé z nich však přiznávají, že často není možné tento boj vyhrát napoprvé. Ti, kteří již ze vzdělávání odešli, potřebují pomoc při dalších pokusech o znovuzačlenění do vzdělávání nebo při vstupu na trh práce.
 
Španělský projekt Cooperativa Jovent si stanovil ještě širší cíl. Chce zvýšit kvalitu života mladých lidí a dalších ohrožených skupin, jejich sociální integraci a integraci na trhu práce. Projekt je podporován podniky, podnikateli, veřejnoprávními organizacemi a sociálními subjekty. Pro každého jedince je vytvořen plán, který zohledňuje jeho konkrétní potřeby. Cílem je, aby se daný jedinec stal produktivním členem společnosti a nebyl z ní vyloučen jenom kvůli zmařeným možnostem. Poradenství se zaměřuje na výběr správné vzdělávací cesty, získání potřebných pracovních zkušeností a práce. Čísla ukazují, že 94 % účastníků projektu patří mezi ty, kteří předčasně opustili vzdělávání. Celkem 7 z 10 účastníků programu získalo certifikát o kvalifikaci. 15 % z těch, kteří získali poradenství, se podařilo začlenit zpátky do systému vzdělávání a odborné přípravy.
 
I barcelonský projekt Road map využívá kariérové poradenství, které má poukázat na možné výhody dalšího vzdělávání.
 
Belgický dvoufázový projekt Exit folder a Exit talk se snaží stimulovat mladé lidi, aby se zabývali svou budoucností a vybírali si vhodné alternativní cesty.
 
Projekt Youthreach, realizovaný v Irsku, se zaměřuje na ty, kteří nebyli úspěšní v rámci formálního vzdělávání. Projekt jim nabízí možnost absolvovat všeobecné nebo odborné vzdělávání nebo získat pracovní zkušenosti.
 
Dva projekty nabízejí druhou šanci na vzdělávání a odbornou přípravu ve speciálních zařízeních. Francouzské lyceum Pôle innovant lycéen je jednoletá škola pro žáky, kteří předčasně odešli ze vzdělávání. Škola nabízí druhou šanci zhruba 100 až 150 žákům. Škola nabízí méně formální prostředí, různé způsoby interakce mezi žákem a učitelem a další aktivity, které propojují různé předměty s praktickými činnostmi. Druhá taková škola je v Portugalsku. Zde jsou nabízeny programy pro jednotlivce. Škola poskytuje všeobecné, umělecké, ale i odborné vzdělávání v mnoha oborech. Po roce studia si žáci mohou vybrat, jestli budou pokračovat ve vzdělávání, nebo si najdou práci. Škola je součástí Evropské asociace pro města, instituce a školy druhé šance (anglická zkratka E2C), jejímž motem je „příliš mladý na selhání“ (anglicky 2young2fail). Tato věta zcela jistě vystihuje postoj všech účastníků fóra k předčasným odchodům ze vzdělávání.