Kampusy řemesel a kvalifikací přibližují odborné vzdělávání ekonomické realitě

Francouzské kampusy řemesel a kvalifikací spojují aktéry ekonomických odvětví a odborného vzdělávání na určitém území. Výsledkem jejich partnerství je mimo jiné přiblížení odborné přípravy potřebám regionálních zaměstnavatelů.

Speciál francouzského časopisu L’Enseignement technique se věnuje tzv. kampusům řemesel a kvalifikací, jejichž zakládání umožnil zákon z roku 2013. Jedná se o pestré seskupení subjektů zainteresovaných na určitém ekonomickém odvětví a území (regionu), které zahrnuje vzdělávací zařízení (střední odborné školy, centra učňovské přípravy, vysoké školy), zaměstnavatele a jejich svazy, výzkumné laboratoře i státní instituce.[1] Od roku 2013 jich ve Francii vzniklo 78, a to ve 12 dynamicky se rozvíjejících odvětvích, která jsou zároveň významnými nositeli zaměstnanosti. K jejich hlavním úkolům patří podpora progresivního počátečního vzdělávání včetně inovativních pedagogických přístupů a nacházení nových způsobů dalšího vzdělávání dospělých. Mají však také pozitivně ovlivňovat nabídku počátečního a dalšího vzdělávání ve vztahu ke konkrétnímu odvětví a území. Prostřednictvím kampusů je rovněž možné čelit technologickému vývoji a zahrnout ho do vzdělávání i výzkumu. K překlenutí konkurence a k úspoře financí zase vede vzájemné sdílení technického vybavení mezi vzdělávacími zařízeními. V neposlední řadě kampusy slouží k propagaci odvětví v regionu.
 
Podoby kampusů se vyznačují značnou diverzitou. Například v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur funguje již pátým rokem kampus zaměřený na letecký průmysl, který si klade za cíl lépe předjímat požadavky zaměstnavatelů na kompetence absolventů a zohledňovat novinky z oblasti průmyslu. V plánu má také zkvalitnit nabídku vzdělávání pro zaměstnance, zefektivnit čas věnovaný odborné přípravě žáků či zatraktivnit související průmyslová odvětví. Za dobu jeho existence vzniklo 500 vzdělávacích programů a 50 modulů, které odrážejí aktuální témata, jako např. big data, zásobovací
řetězce či virtuální realitu.
 
Oproti tomu nedávno vzniklý kampus v regionu Île-de-France se zaměřuje na návrh a výrobu automobilů. Jeho cílem je přizpůsobit nabídku odborného vzdělávání ekonomickým a technologickým změnám automobilového průmyslu, tzn. potřebám firem na základě předjímání vývoje spojeného především s digitálními technologiemi. Kampus hodlá rovněž propagovat automobilové profese na všech úrovních vzdělávání a spolupráci mezi partnery.
 
Kampusy řemesel a kvalifikací vyvíjejí nové programy vzdělávání pro žáky i dospělé, budují vztahy mezi zainteresovanými stranami, udržují úzkou vazbu vzdělávání a světa ekonomiky a definují nové rozdělení odpovědností mezi státem a samosprávou. Mají proto velký potenciál zajistit synergii mezi vzdělávacími zařízeními, ekonomickým světem i veřejnou mocí.

 


[1] Pozn. překl.: Francouzské kampusy řemesel a kvalifikací nelze ztotožňovat s podobou např. univerzitních kampusů. Subjekty mezi sebou navazují spolupráci a vytvářejí tak jedinečný systém pro vzdělávání, výzkum a průmysl ve vztahu ke konkrétnímu francouzskému regionu.