Málo kvalifikovaní dospělí v hledáčku studie Cedefopu

Cedefop zveřejnil novou studii o ekonomických a sociálních nákladech spojených s pracovníky s nízkou kvalifikací v Evropské unii. Zpráva poskytuje celou řadu informací a podkladů, které by měly pomoci při tvorbě a zavádění politik ušitých na míru této skupině.

Studie se soustředila na málo kvalifikované dospělé, jejich množství, charakteristické rysy, ale také na ekonomické a sociální náklady s nimi spojené. Rostoucímu počtu takových osob, jež jsou ve většině evropských zemích nezaměstnané, bude totiž nutné v příštích letech věnovat stále více pozornosti. V roce 2015 bylo pouze o něco málo více než šest z 10 dospělých s nízkou kvalifikací (63,6 %) aktivně činných na trhu práce. Pro porovnání, u osob se střední úrovní vzdělání to bylo skoro 8 z 10 a u osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním bylo aktivně činných bezmála 9 z 10. U osob s nízkou kvalifikací je pravděpodobnější, že budou vykonávat málo kvalifikovaná povolání. Možnost dalšího vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování kvalifikace je pro tuto skupinu klíčová, přesto empirické důkazy jasně vypovídají o tom, že je u těchto osob méně pravděpodobné, že by se účastnily jakýchkoliv vzdělávacích aktivit. Dlouhodobé projekce ukazují, že se bude v průměru snižovat poptávka po pracovnících s nízkou kvalifikací, neboť se očekává nárůst poptávky po kvalifikacích na střední a vysoké úrovni.
 
Nezaměstnanost, sociální vyloučení, neúčast a pasivita na trhu práce mohou natrvalo snížit možný růst a poškodit sociální soudržnost. Proto je (re)integrace osob s nízkou kvalifikací na trhu práce a zvýšení jejich kvalifikace zcela klíčovou politickou výzvou pro všechny evropské ekonomiky. Aktuálnosti tohoto tématu si je vědoma také iniciativa Evropské komise s názvem Nová agenda dovedností pro Evropu. Stejně tak i citovaná studie Cedefopu zdůrazňuje důležitost toho, aby každý Evropan mohl získat dovednosti a kompetence potřebné pro rozvoj a využití vlastního talentu a potenciálu.
 
Z uvedené studie rovněž vyplývá, že kdyby ve 28 členských zemích EU došlo k poklesu dlouhodobého podílu málo kvalifikovaných osob o 10 procentních bodů, zvýšil by se dlouhodobý růst HDP na osobu o 0,1 procentního bodu. Za 25 let, bereme-li do úvahy referenční období 2025–50, by byl v případě redukce podílu osob s nízkou kvalifikací a ve scénářích, které počítají dokonce s nulovým počtem takových osob, nárůst ročního HDP o více než 200 miliard, nebo dokonce o 410 miliard eur.

Celá studie je ke stažení na www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5560