Matematická gramotnost v Národním rámci pro čtenářskou a matematickou gramotnost ve Walesu

Podle Národního rámce pro čtenářskou a matematickou gramotnost (LNF), zavedeného ve Walesu v roce 2013 pro žáky ve věku 5 až 14 let, je nezbytné rozvíjet gramotnosti žáků ve výuce všech předmětů. Část věnovaná matematické gramotnosti navazuje na již publikovaný text informující o účelu a struktuře LNF.

Matematická gramotnost popisuje soubor dovedností potřebných k řešení problémů v reálném světě, ve škále různých situací s využitím matematického uvažování za účelem plánování, jak řešit úkoly a vykonávat matematické postupy k nalezení řešení.
 
Spojení s kurikulem
 
Zodpovědnost za rozvoj a hodnocení matematických dovedností žáků mají ve školách všichni učitelé. Od všech žáků se očekává, že budou využívat a rozšiřovat své matematické dovednosti napříč všemi vzdělávacími oblastmi, například při čtení a tvorbě map v zeměpise, sledování pokroku při tělesné výchově, využití perspektivy ve výtvarné výchově. Příležitosti pro rozvoj matematické gramotnosti by proto měly poskytovat všechny oblasti kurikula. Úlohy rozvíjející matematickou gramotnost obvykle vycházejí z koncepcí a dovedností obsažených v celém učebním plánu a mohou se seskupovat podle účelu nebo kontextu, jako je například spravování financí.
 
Oblasti matematické gramotnosti
 
Národní rámec pro čtenářskou a matematickou gramotnost (National Literacy and Numeracy Framework – LNF) se zaměřuje na čtyři oblasti matematické gramotnosti, které obsahují další součásti. Očekávané výsledky v každé z těchto oblastí pomáhají učitelům získat jasnou představu o očekávaném pokroku žáků v určitých dovednostech v kontextu přizpůsobeném jejich věku.
 
1. Rozvíjení matematického uvažování
Jednotlivé oblasti uvedené níže se vztahují k dovednostem potřebným k řešení problémů reálného světa. Rozvoj matematického uvažování se zaměřuje na tři složky:

 • identifikace postupů a vztahů;

 • interpretace a komunikace;

 • posuzování.

 
2. Používání početních dovedností
Početní dovednosti představují základní dovednosti potřebné pro používání čísel a manipulaci s nimi při provádění matematických postupů. Žáci se učí počítat a poznávají, že čísla následují v určitém pořadí a necelá čísla mohou být vyjádřena různými způsoby. Zároveň se učí používat kontrolní strategie k ověření toho, zda provedli postup správně. V této oblasti je zohledněn specifický kontext financí a základů finančního vzdělávání. Používání početních dovedností se zaměřuje na pět okruhů:

 • používání čísel a vztahů mezi nimi;

 • zlomky, desetinná čísla, procenta a poměry;

 • počítání pomocí myšlenkových a písemných metod;

 • odhad a kontrola;

 • spravování financí.

 
3. Používání měřicích dovedností
Měřicí dovednosti reflektují zejména důležitost vědění, který způsob měření a které standardní jednotky lze použít v konkrétním kontextu. Využívání měřicích dovedností se zaměřuje na čtyři okruhy:

 • délka, hmotnost, kapacita;

 • čas;

 • teplota;

 • plocha a objem; úhel a poloha.

 
4. Používání datových dovedností
Představování výsledků řešení problémů nebo otázek zahrnuje zpracování dat a může být provedeno několika způsoby, jako je jedna odpověď, tabulka nebo graf. Použití správného nebo nejlepšího postupu zpracování dat je samo o sobě procesní dovedností. Tato součást matematické gramotnosti pomáhá ukázat, jaké dovednosti mohou učitelé očekávat u žáků v daném ročníku, kteří pracují na své očekávané úrovni. Pokročilejší dovednosti v oblasti práce s daty žákům také umožňují vyvozovat závěry a hypotézy z výsledků. Používání datových dovedností se zaměřuje na tři oblasti:

 • shromažďování a zaznamenávání dat;

 • prezentování a analyzování dat;

interpretace výsledků.