Mládež a řemesla aneb jak oživit dědictví minulosti

Britská Asociace řemeslného dědictví zapojila podnětným způsobem Uměleckou školu v Manchesteru do svého projektu Zanikající řemesla.

Právě probíhající Evropský rok kulturního dědictví 2018 uvádí motto „Naše dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“. Ke stěžejním tématům patří i okruhy Dědictví a mládež a také Dědictví ve škole. V tomto duchu se zapojili žáci modulu Unit X[1] v Umělecké škole v Manchesteru. Jejich projekt kreativní tvorbou reagoval na Červenou knihu zanikajících řemesel, vzniklou na základě průzkumu provedeného Asociací řemeslného dědictví (Heritage Crafts Association – HCA).
 
Žáci měli za úkol vytvořit současné předměty, artefakty a umělecká díla jako svoji odpověď na řemeslné dovednosti, materiály a procesy identifikované v Červené knize zanikajících řemesel. Předpokládalo se, že do svých prací budou čerpat také náměty z bohatého dědictví příběhů a vyprávění a že upozorní na některé z palčivých otázek, které tradiční dovednosti přivádějí do stavu ohrožení.
 
Projekt Zanikající řemesla spojil žáky z oborů jako třírozměrný design, oděvní a textilní design, výtvarné umění, interaktivní umění, filmová tvorba, interiérový design a módní návrhářství. Žáci pracovali v návrhářských týmech, kde své dovednosti využívali při práci s keramikou, sklem, kovem, ve výrobním a digitálním designu, ale také při tkaní, sochaření, malování, tisku, vyšívání nebo výrobě filmu. Rozmanité a inovativní výstupy plné života, stanovující tvůrčí normy a zavádějící nové přístupy v současné tvorbě, se nyní samy stanou součástí dědictví Umělecké školy v Manchesteru.
 
Červená kniha zanikajících řemesel
 
Asociace řemeslného dědictví získala v roce 2005 od společnosti The Radcliffe Trust grant s cílem zhodnotit životnost tradičních řemesel ve Velké Británii a identifikovat řemesla, u nichž je největší riziko zaniknutí. Posouzení životnosti každého řemesla – od těch, která jsou v současné době životaschopná, až po ta kriticky ohrožená – bylo provedeno za pomoci řemeslníků, řemeslných organizací, odborníků na kulturní dědictví, financujících subjektů a jednotlivců z řad veřejnosti, kteří k výzkumu rovněž přispěli. Pro účely tohoto výzkumu je dědictví řemesla definováno jako „praxe, která využívá manuální obratnost, dovednost a znalost tradičních materiálů, designu a technik a je provozována dvěma nebo více po sobě jdoucími generacemi“. Výzkum se zaměřuje na řemeslné činnosti, které se v současné době provozují ve Velké Británii, včetně řemesel pocházejících z jiných oblastí, a na takové aspekty řemesla, které jsou závislé na ruční práci a obnášejí vysokou úroveň manuálních dovedností.
 
Červená kniha zanikajících řemesel byla zveřejněna v květnu roku 2017 a představuje první výzkum svého druhu ve Velké Británii. Výzkum umožnil vynést do popředí důležitý aspekt britského nehmotného dědictví, který se dosud krčil v pozadí. Organizátoři si od toho slibují, že přiměje k akci ty, kteří mohou v rámci svých pravomocí tyto problémy vyřešit nebo zmírnit. Projekt by měl rovněž představovat počátek dlouhodobého sledování životaschopnosti řemeslného dědictví a společnou vůli zabránit kulturní ztrátě, k níž dochází s vymíráním každého řemesla.
 
Kategorie rizika
 
Pro posouzení životaschopnosti dědictví řemesel využila HCA systém čtyř stupňů rizika.
 
Zaniklá řemesla
 
Řemesla klasifikovaná jako „zaniklá“ jsou ta, která již nejsou provozována. Pro účely výzkumu zahrnuje tato kategorie pouze řemesla zaniklá v minulé generaci. Jsou to výroba kriketových míčů, zlatotepectví, výroba lakrosových holí, výroba sít a řešet.
 
Kriticky ohrožená řemesla
 
Řemesla klasifikovaná jako „kriticky ohrožená“ jsou ta, u nichž existuje vážná hrozba zániku provozování. Mohou zahrnovat řemesla se zmenšující se základnou řemeslníků, řemesla s omezenými příležitostmi pro vzdělávání a přípravu, řemesla s nízkou finanční životaschopností nebo řemesla, kde neexistuje žádný mechanismus pro předávání dovedností a znalostí. Některé z nich: výroba keramických dýmek, výroba vějířů, výroba forem na klobouky, výroba kovových nití, malba na ořízce knihy, malba na hladině vody (ebru), výroba pergamenu a velínového papíru, výroba dřeváků (ručně vyřezávaná podrážka), zakázková výroba karoserií a vagonů.
 
Ohrožená řemesla
 
Řemesla klasifikovaná jako „ohrožená“ jsou ta, u nichž je v současné době dostatek řemeslníků k předávání řemeslných dovedností nové generaci, existují však vážné obavy o jejich pokračování. Mezi ně mohou patřit řemesla se zmenšujícím se podílem na trhu, řemesla související s demografickým stárnutím nebo řemesla s klesajícím počtem provozovatelů, například: zvonařství, výroba jízdních kol, výroba žesťových nástrojů, výroba cihel, hodinářská výroba, splétání textilních materiálů, výroba a oprava dřevěných sudů (na pivo).
 
Životaschopná řemesla
 
Řemesla klasifikovaná jako „v současné době životaschopná“ jsou řemesla ve zdravém stavu, mající dostatečný počet řemeslníků k přenosu řemeslných dovedností na novou generaci. Mohou zahrnovat řemesla s velkým podílem na trhu, velmi populární řemesla nebo řemesla, jež jsou místně výrazně přítomná. Označení „v současné době životaschopné“ ovšem neznamená, že řemeslo je bez rizika nebo bez problémů majících vliv na jeho budoucí udržitelnost. Příkladem jsou: výroba brnění a helem, výroba luků, kovářství, výstavba lodí, zpracování mědi, výroba nástrojů na ostří, výroba nožů, výroba dřevěného nábytku, truhlářství, výroba klávesových hudebních nástrojů, výroba dud, výroba mechanických loutek, výroba košů, suché kamenné zídky, keramika, hrnčířství, broušení a rytí skla, knihařství, kaligrafie, výroba šperků, tkaní koberců a předložek, vyšívání, plstění, pletařství, výroba krajek.

 


[1] Unit X je úspěšný interdisciplinární studijní modul poskytovaný Uměleckou školou v Manchesteru, který prostřednictvím práce na společných aktivitách spojuje žáky napříč odbornými a uměleckými školami. Cílem modulu je umožnit studentům pracovat na živých projektových aktivitách realizovaných širokou škálou partnerských organizací, které spolupracují s akademickými pracovníky školy. Žáci tak dostávají příležitost, aby si vyzkoušeli postupy ze „skutečného světa“. Spolupracují, experimentují a vytvářejí kreativní práce na základě konkrétních projektových zadání, díky čemuž je modul vybavuje schopnostmi k sebejisté a profesionální práci a rozšiřuje jejich porozumění průmyslu.