Nové švédské kurikulum: co je cílem vzdělávání (4. část)

Článek popisuje cíle a zásady nového švédského kurikula, co se týče hodnocení a známek, odpovědnosti ředitele školy a také zodpovědnosti a vlivu žáků nebo začlenění do světa práce.

Obecné cíle a zásady švédské kurikulum člení do šesti oblastí. V této části představíme sféru:

 • zodpovědnosti a vlivu žáků,

 • začlenění do světa práce,

 • hodnocení a známek,

 • odpovědnosti ředitele školy.

 
Každá část má stanoveny svoje cíle a zásady, jak pro zaměstnance školy, tak pro učitele. Cíle a zásady kurikula, co se týče vzdělávání, norem a hodnot byly prezentovány v předešlé části článku.
 
Popisované cíle a zásady jsou z velké části podobné těm, které udávají obdobné dokumenty z jiných zemí. Pozornost ale zaujme mimo jiné povinnost zahrnout do hodnocení žáka i výsledky jeho neformálního/mimoškolního vzdělávání.
 
Odpovědnost a vliv žáků na vzdělávání
 
Podle školského zákona mají mít žáci možnost své vzdělávání ovlivňovat. Měli by být podněcováni k aktivní účasti na procesu vzdělávání a průběžně informováni o záležitostech, které se jich týkají.
 
Cílem školy je, aby každý žák:

 • přebíral vlastní zodpovědnost za své učení a pracovní prostředí;

 • uplatňoval aktivně vliv na své vzdělávání a interní práci školy;

 • rozvíjel na základě znalosti o zásadách demokracie své schopnosti pracovat demokratickým způsobem;

 • vyvíjel v sobě ochotu aktivně přispívat k posílení demokracie v pracovním a společenském životě;

 • posiloval důvěru ve svou schopnost individuálně nebo společně s ostatními přebírat iniciativu, být zodpovědný a ovlivňovat své vlastní podmínky.

 
Zásady – pracovníci školy mají:

 • přebírat spolu se žáky zodpovědnost za sociální, kulturní a materiální prostředí školy.

 
Zásady – učitelé mají:

 • vycházet z toho, že žáci jsou schopni a ochotni za své učení přebírat zodpovědnost;

 • zajistit, aby žáci měli reálný vliv na pracovní metody, formy a obsah vzdělávání;

 • podporovat žáky v překonání potíží, které mohou při vyjadřování svých názorů zažívat;

 • povzbuzovat žáky k vyzkoušení různých metod práce a forem učení;

 • plánovat a hodnotit spolu se žáky vzdělávací proces.

 
Volba školy – začlenění do pracovního života a společnosti
 
Školy poskytující vyšší sekundární vzdělávání by měly úzce spolupracovat se školami zajišťujícími povinnou školní docházku, s pracovní sférou, univerzitami a vysokými školami a se společností obecně. Toto je zapotřebí zajistit, jestliže mají žáci projít vysoce kvalitním vzděláváním, které poskytuje základ pro výběr kurzů v průběhu jejich vzdělávání, pro další studium či profesní život. Je obzvláště důležité, aby škola spolupracovala s pracovní sférou z daného oboru.
 
Vzhledem k tomu, že se neustále mění praxe z hlediska požadovaných kompetencí a náboru pracovní síly v různých oblastech, mají škola a kariérové poradenství pro danou odbornost velký význam. Univerzity a vysoké školy, úřady práce, průmysl a partneři na trhu práce a řemeslnické organizace zastávají tedy při poskytování informací školám a žákům významnou roli.
 
Cílem školy je to, aby každý žák:

 • rozvíjel poznání sebe sama a schopnost plánovat své vzdělávání;

 • byl schopen na základě celkových zkušeností a poznatků vědomě rozhodovat o pokračování ve vzdělávání a o své profesní orientaci;

 • rozvíjel schopnost zvažovat různé možnosti volby a hodnotil jejich možné následky;

 • byl seznámen s podmínkami praxe, zejména v oblasti svého předmětu studia, a s možnostmi dalšího vzdělávání, práce a uplatnění ve Švédsku i jiných zemích;

 • byl si vědom, že všechny obory se v souvislosti s technologickým vývojem, změnami ve společnosti a praxi i se stále rostoucím globálním propojením mění, a proto chápal potřebu svého dalšího profesního rozvoje.

 
Zásady – pracovníci školy by na základě ředitelem vymezené pracovní náplně měli:

 • poskytovat žákům podporu při rozhodování o jejich budoucím vzdělávání a profesi;

 • informovat a předem se žáky konzultovat výběr kurzů, dalšího vzdělávání a profesní orientace a zabraňovat tomu, aby jejich rozhodování bylo omezováno genderovými stereotypy a stereotypy spojenými s jejich sociálním či kulturním zázemím;

 • využívat při poskytování informací a kariérovém poradenství poznatky žáků, pedagogů a bezprostředního okolí školy;

 • využívat při vyučování poznatky a zkušenosti z pracovního a společenského života, které žáci již mají nebo je během školní docházky získají;

 • rozvíjet vazby jak s univerzitami a vysokými školami, tak supervizory a odborníky z praxe, které mohou přispět k dosažení vzdělávacích cílů,

 • využívat vazby školy s místní komunitou, prostřednictvím místních pracovních či kulturních organizací,

 • poskytovat budoucím žákům informace o vzdělávání, které škola nabízí.

 
Hodnocení a známky
 
Známky vyjadřují, do jaké míry žák splnil požadavky stanovené národním kurikulem pro každý předmět a zda dosáhl cílů svého absolventského projektu.
 
Cílem školy je to, aby každý žák:

 • přebíral zodpovědnost za své učení a studijní výsledky;

 • byl schopen hodnotit své studijní výsledky a potřeby dalšího rozvoje vzhledem k požadavkům vzdělávání.

 
Zásady – učitelé mají:

 • pravidelně poskytovat každému žákovi informace o dosaženém pokroku a o potřebách jeho dalšího rozvoje;

 • spolupracovat s rodiči a opatrovníky a poskytovat jim informace o znalostech žáka a celkové situaci ve škole;

 • informovat žáky o tom, na základě čeho jsou známky udělovány.

 
Zásady – při známkování mají učitelé:

 • využívat všechny dostupné informace o žákových znalostech vzhledem k požadavkům národního kurikula pro každý předmět;

 • brát v úvahu znalosti získané mimo školní výuku;

 • připravit každému žákovi celkové hodnocení na základě znalostních požadavků národního kurikula pro každý kurz.

 
Odpovědnost ředitele školy
 
Podle ustanovení školského zákona pedagogickou práci ve škole řídí a koordinuje ředitel školy, který je současně vedoucím učitelem školy. Ten rovněž zodpovídá za plánování, sledování, hodnocení a rozvoj vzdělávání s ohledem na cíle národního kurikula. Jako vedoucí pedagogický pracovník a také jako nadřízený pedagogů i všech pracovníků školy je ředitel zodpovědný za výsledky školy, zejména je pak zodpovědný za tyto skutečnosti:

 • vzdělávání je organizováno na nejvyšší možné úrovni, je přizpůsobeno přáním žáků a jejich výběru kurzů, nedochází k neadekvátnímu výběru kurzů;

 • učitelé přizpůsobují vyučovací přístupy, obsah a formu práce měnícím se potřebám a situaci žáků;

 • způsoby práce školy jsou organizovány tak, aby žákům usnadnily jejich aktivní účast a vliv na školní práci;

 • vzdělávání je organizováno tak, aby bylo žákům při vyhledávání a osvojování znalostí zpřístupněno poradenství a vyučovací materiály vysoké kvality a také učební pomůcky pro moderní vzdělávání, např. dostupnost knihoven, počítačů a jiných druhů technické podpory;

 • vzdělávání, sociální podpora žáků, kariérové poradenství jsou organizovány tak, aby byly snadno přístupné pro žáky vyžadující zvláštní podporu či jiná pomocná opatření;

 • žáci před začátkem vzdělávání dostávají ucelené informace o vyučovacích předmětech a kurzech a je jim poskytnuta pomoc při formulování cílů jejich vzdělávání;

 • škola společně se žákem sestavuje individuální vzdělávací plán a v případě potřeby ho reviduje;

 • učitelé a ostatní zaměstnanci dostávají příležitosti rozvíjet kompetence potřebné pro profesionální plnění svých úkolů;

 • spolupráce mezi učiteli různých kurzů probíhá tak, aby byly podpořeny mezipředmětové vztahy;

 • spolupráce s univerzitami a vysokými školami i s pracovní sférou je rozvíjena s cílem poskytnout žákům vysoce kvalitní vzdělání i přípravu na profesní život či další vzdělávání;

 • kariérové poradenství je organizováno tak, aby žákům předem poskytlo potřebné informace a vedlo je při jejich rozhodování během vzdělávání ve škole i ohledně následné vzdělávací dráhy a profese;

 • jsou podporovány mezinárodní kontakty, spolupráce, výměna v oblasti vzdělávání;

 • pracovníci školy jsou informováni o mezinárodních dohodách v oblasti vzdělávání, k nimž se Švédsko zavázalo;

 • rodiče a opatrovníci dostávají informace o průběhu vzdělávání svých dětí, o vzdělávacích aktivitách školy, včetně jednotlivých předmětů a jejich propojení v souvislý vzdělávací celek žáka;

 • žáci jsou informováni o poznatcích v oblasti sexuality a lidských vztahů, o spotřebitelských otázkách a bezpečnosti při dopravě i o rizicích, jež představují kouření, alkohol, narkotika a další omamné látky.