Nové švédské kurikulum: hodnoty, o něž se opírá (1. část)

Článek popisuje základní hodnoty, na nichž je postaveno švédské kurikulum pro střední školy. Školy se podle něj řídí od roku 2013.

Ve švédském vzdělávacím systému se na tvorbě a schvalování kurikula pro vyšší sekundární vzdělávání podílejí vláda a Národní agentura pro vzdělávání – Skolverket (National Agency for Education, obdoba Národního ústavu pro vzdělávání – pozn. aut.).
 
Vláda vydává nařízení/vyhlášky, schvaluje kurikulum pro základní a střední školy a také pro vzdělávání dospělých, které si školy upravují podle svých potřeb. Vláda dále vytváří osnovy pro základní předměty národního kurikula a definuje vzdělávací cíle jednotlivých programů. Skolverket odpovídá za tvorbu osnov ostatních předmětů a kurzů, spravuje vládou vydané vyhlášky a nařízení, definuje obecné národní cíle kurikula a poskytuje podporu školám.
 
Švédské kurikulum pro tuto úroveň vzdělání začalo platit v roce 2013 a je strukturované do dvou částí:

  1. Základní hodnoty a úkoly školy

  2. Obecné cíle a zásady

 
V tomto prvním článku představujeme základní hodnoty, které formulují, na čem švédský vzdělávací systém stojí a o co usiluje. V druhém článku se budeme věnovat úkolům školy a otázkám poznávání a učení. Třetí a čtvrtý článek se zaměří na obecné cíle a zásady jak pro učitele, tak pro žáky a zaměstnance školy.
 
Základní hodnoty vzdělávacího systému stojí na demokratických zásadách ve společnosti
 
Školský zákon z roku 2010 stanoví, že cílem vzdělávání poskytovaného v rámci školského systému je osvojování a rozvíjení vědomostí a hodnot u žáků. Škola má podporovat rozvoj a učení žáků a probouzet touhu po celoživotním vzdělávání. Má vytvářet povědomí a také se zasazovat o dodržování lidských práv a základních demokratických hodnot, na nichž spočívá švédská společnost. Vzdělávání má být založeno na vědeckých důkazech a osvědčených zkušenostech. Všichni, kdo ve škole pracují, mají vést žáky k úctě k individuální hodnotě každé osoby a také k prostředí, které všichni sdílíme.
 
Základními hodnotami, které vzdělávání reprezentuje a předává, jsou respektování nedotknutelnosti lidského života, individuální svoboda a integrita a stejná hodnota všech lidí, rovnost mužů a žen a solidarita mezi lidmi. Toho má být dosaženo výchovou ke smyslu pro spravedlnost, šlechetnost, toleranci a zodpovědnost u každého jedince, v souladu s etikou vycházející z křesťanské tradice a hodnot západní civilizace. Výuka nesmí být denominační.
 
Úkolem školy je u každého žáka povzbuzovat vědomí vlastní jedinečnosti jako jedince a v souladu s tím i ochotu žáka aktivně se podílet na životě celé společnosti svou nejlepší snahou v duchu zodpovědné svobody.
 
Porozumění a empatie vůči ostatním lidem
 
Škola prosazuje porozumění a schopnost empatie vůči ostatním lidem. Nikdo nesmí být vystavován diskriminaci či jiné formě ponižujícího zacházení na základě rozdílu pohlaví, etnické příslušnosti, vyznávání víry či jiného náboženského systému, transgenderové identity či jejího projevování, sexuální orientace, věku nebo funkčního postižení. Škola se má aktivně postavit proti jakémukoliv projevu diskriminace nebo ponižujícího jednání. Xenofobie a intolerance musejí být řešeny vědomostmi, otevřenou diskusí a aktivními opatřeními.
 
Internacionalizace švédské společnosti a zvýšení mezinárodní mobility klade velké požadavky na schopnost soužití a respektování hodnot, jež s sebou nese kulturní rozmanitost. Škola je prostorem společenského a kulturního setkávání, nabízejícím příležitost a také ukládajícím zodpovědnost za posilování této schopnosti všemi, kdo ve škole pracují. Poznávání švédské kultury a historie a švédského jazyka má být zakotveno v učivu mnoha předmětů vyučovaných ve škole. Zachování vlastní identity a povědomí o základech vlastní kultury a sdílení společného kulturního dědictví posiluje schopnost porozumění a empatie k hodnotám a podmínkám ostatních. Škola musí žákům pomáhat ve vývoji identity, která může zahrnovat nejen specifika švédské kultury, ale také nordická, evropská a globální specifika. Podporována má být mezinárodní spolupráce a výměna s ostatními zeměmi v oblasti vzdělávání.
 
Vyučování ve škole má být založeno na objektivitě a otevřeném přístupu
 
Škola je otevřená vůči odlišným ideám a podporuje jejich vyjadřování. Má poukazovat na důležitost formování vlastního pohledu a pro jeho vytváření poskytovat příležitost. Vyučování ve škole má být založeno na objektivitě a zahrnovat řadu rozlišných přístupů. Při prezentování skutečností má být vždy explicitně uveden jejich zdroj a význam. Všichni, kdo pracují ve škole, mají vždy prosazovat základní hodnoty stanovené ve školském zákoně a v kurikulu a jasně se distancovat od čehokoliv, co je s nimi v rozporu.
 
Škola zajišťuje rovné příležitosti ve vzdělávání
 
Výuka je přizpůsobena podmínkám a potřebám každého žáka. Podle školského zákona má být vzdělávání ve všech typech škol ekvivalentní, bez ohledu na to, kde ve státě je poskytováno. Národní cíle vycházejí ze zásady rovnosti. Rovné vzdělávání však neznamená, že výuka by měla být všude stejná nebo prostředky stejně alokovány. V úvahu mají být brány různé okolnosti, potřeby a úrovně znalostí žáků. Jsou zde také různé způsoby dosažení vzdělávacích cílů. Zvláštní pozornost musí být věnována žákům, kteří mají z jakýchkoliv důvodů při dosahování těchto cílů potíže. Vzdělávání proto nikdy nemůže být pro všechny stejné. Škola má zvláštní zodpovědnost za žáky s funkčním postižením. Škola má aktivně a vědomě prosazovat rovná práva a příležitosti pro muže a ženy. Žáci mají být podporováni k rozvoji svých zájmů bez genderových předsudků.
 
Práva a povinnosti
 
To, že vzdělávání předává znalosti o základních demokratických hodnotách, samo o sobě nestačí. Je rovněž nutné dbát na používání demokratických postupů a vyvíjet u žáků schopnost a připravenost přebírat vlastní zodpovědnost a aktivně se účastnit společenského života.
 
Poskytnutí příležitosti žákům, aby ovlivnili proces vzdělávání a přebírali zodpovědnost, vyžaduje od školy jasné stanovení cílů vzdělávání, obsahu a formy práce ze strany školy a také práv a povinností žáků.