Odborné vzdělání s diplomem: výhoda při hledání uplatnění?

Šetření z francouzského regionu PACA ukazuje, že odborné vzdělávání může být nástrojem v boji proti nezaměstnanosti. Vyšší míra zaměstnanosti absolventů však nejde ruku v ruce s lepšími pracovními podmínkami.

Únorové číslo listu Bref, vydávaného centrem Céreq, přináší šetření zabývající se vlivem odborného vzdělání s diplomem na zaměstnanost absolventů ve francouzském regionu PACA[1]. Zapojeny do něj byly úrovně vzdělání V a IV (francouzského modelu vzdělávání)[2], jejichž programy vedou k získání diplomu a jsou určeny jak mladým lidem, tak dospělým žadatelům o práci. Vzdělávání se zpravidla odehrává několik měsíců ve vzdělávací instituci a obsahuje stáž u zaměstnavatele.
 
Agentura Oref ve spolupráci s centrem Céreq sledovala skupinu stážistů v průběhu tří let po ukončení studia v roce 2013. Sledovaná skupina zahrnovala 56 % účastníků pod 26 let, 52 % žen a 45 % účastníků bez předchozího diplomu.
 
Pouhý rok po ukončení studia předčili stážisté mírou zaměstnanosti kontrolní skupinu, která studiem neprošla. Dva roky po ukončení mělo zaměstnání 60 % stážistů ve srovnání s pouhými 50 % kontrolní skupiny. Nejvyšší míru zaměstnanosti oproti kontrolní skupině vykazovali stážisté, kteří již před zahájením tohoto studia měli nějaký diplom úrovně IV (maturita). Naopak malý rozdíl oproti kontrolní skupině byl zaznamenán u těch, kteří už dříve získali diplom z vyššího vzdělání.
 
Přes pozitivní výsledky v míře zaměstnanosti se však stážisté setkávali s horšími pracovními podmínkami. Dva roky po ukončení studia dostávali oproti kontrolní skupině méně často pracovní smlouvy na dobu neurčitou, jejich odměna byla celkově nižší a byli nuceni častěji pracovat na částečný úvazek.
 
Výzkum pracoval pouze s krátkým časovým obdobím. Jiná šetření naznačují, že v dlouhodobém horizontu by odborné vzdělávání mohlo mít pozitivní vliv i na pracovní podmínky jeho absolventů.
 

 


[1] Pozn. překl.: Provence-Alpes-Côte d'Azur (Provence-Alpy-Azurové pobřeží)

[2] Pozn. překl.: V rámci nižší úrovně vzdělání V se jednalo zejména o diplomy typu CAP (Le certificat d'aptitude professionnelle) a šířeji zaměřený BEP (Le brevet d'études professionnelles), které přibližně odpovídají našemu výučnímu listu, a dále o jim ekvivalentní diplomy (např. Le titre professionnel, dokládající získanou profesní kvalifikaci). Na vyšší úrovni IV se jednalo převážně o odbornou maturitu (Le baccalauréat professionnel) nebo jí ekvivalentní diplomy (např. Le titre professionnel).