Profesní orientaci žáků rozvinou školy nejlépe ve spolupráci se zaměstnavateli

Francouzský průvodce spoluprací škol a zaměstnavatelů přináší přehled činností, které pomohou žákům plánovat jejich studijní a profesní dráhu a rozšířit jejich obzory v oblasti profesí i světa práce.

Francouzská Národní rada pro vzdělávání a ekonomii (CNEE), která se věnuje propojování vzdělávací a ekonomické sféry, vydala průvodce pro spolupráci škol a zaměstnavatelů při zajišťování profesní orientace žáků. Publikace vznikla k příležitosti zavedení opatření s názvem „Parcours Avenir“ v roce 2015, jehož cílem je seznámit žáky od „collège“ (tj. prvního stupně středního vzdělávání) po střední školu se světem práce a rozvíjet jejich kompetence pro plánování vlastní profesní budoucnosti a uskutečňování promyšlených životních voleb.
 
Průvodce je určen pracovníkům collège a středních škol a předkládá osm klíčových činností, jimiž tito pracovníci mohou navázat či prohloubit spolupráci se zaměstnavateli a přispět tak k rozvoji profesní orientace žáků. Publikace uživatelům poskytuje náměty na organizaci těchto činností i na možnosti jejich inovování a tipy pro navázání spolupráce se zástupci zaměstnavatelů. Dále obsahuje také užitečné zdroje, např. na pracovní materiály či na iniciativy, které mají v této oblasti co nabídnout.
 
Jaké činnosti publikace doporučuje?
 

  • Pozvat odborníky z praxe do třídy

Prostřednictvím setkání (ať už reálných ve školách, či online chatů) s pracovníky z různých oborů se žáci dozvědí o jejich životní, studijní a profesní dráze, o jejich profesi a pracovním životě. Žáci tak lépe porozumí, jaký smysl má jejich učení, setkají se s příklady vzdělávacích a profesních cest a poznají, jaký charakter má život na pracovišti. Návštěvy odborníků je možné využít také k upozornění na méně atraktivní obory, k podpoře podnikavosti žáků či například k propagování myšlenky rovných šancí mužů a žen v různých profesích.

  • Uskutečnit se žáky návštěvu podniku

Žáci se v pracovním prostředí setkají s pracovníky, kteří jim vysvětlí, v čem spočívá jejich práce, případně jaké studijní a profesní cesty je k jejich profesi dovedly. Návštěva podniku žákům přiblíží realitu světa práce, představí rozmanitost pracovního prostředí a jeho pravidel a ve výsledku jim poskytne rozhled pro plánování vlastní studijní a profesní dráhy. Školy mohou využít také řadu alternativních forem návštěv u zaměstnavatelů, například vyučovací hodiny přenesené na pracoviště zaměstnavatele či tzv. „speed-meeting“, během něhož žáci v krátkém čase poznají co nejvíce pracovníků daného pracoviště.

  • Využít pedagogický potenciál stáží na konci „collège“

V závěru „collège“ se konají povinné stáže žáků u zaměstnavatelů, které si žáci vybírají sami s pomocí rodičů. Rozsah stáže je stanoven na pět dní (v kuse či zvlášť) a podmínky jejího průběhu stvrzuje škola, přijímající organizace a rodiče žáka. Cílem této stáže však není potvrdit či vyvrátit profesní volbu žáka. Žák se má jejím prostřednictvím seznámit s úplně novým prostředím, získat poznatky o různých aspektech práce, zjistit, které kompetence jsou pro výkon daného povolání potřebné, a v neposlední řadě si uvědomit rozmanitost ekonomického a profesního světa.

  • Uskutečnit se žáky podnikatelský projekt

Žáci mohou ve škole založit fiktivní firmu a doplňkově získat pro svou činnost patronát odborníka z praxe nebo se přihlásit do soutěže fiktivních firem. Podnikatelské projekty umožňují žákům aktivním a konkrétním způsobem objevovat ekonomický svět, rozvíjet jejich iniciativnost, autonomii a týmovou spolupráci a zejména představují možnost promýšlet jejich školní a profesní orientaci z jiného úhlu pohledu.

  • Zúčastnit se se žáky fóra řemesel

Odborníci z praxe, kteří se zúčastní fóra řemesel, mohou žákům poskytnout odpovědi na otázky týkající se jejich profese, studijní a profesní cesty a jejich zkušeností ze světa práce. To opět přispívá k rozšíření obzorů žáků a žáci tak získají informace důležité pro plánování jejich studijní a profesní dráhy. Kromě toho jim navázání kontaktu s odborníky může pomoci při pozdějším hledání umístění na stáži nebo na jiné formě vzdělávání v reálném pracovním prostředí.

  • Poskytnout žákům doprovod odborníka z praxe

Odborníka z praxe je možné zapojit do vzdělávání jako kouče či mentora žáka. Odborník ale může podporovat i skupinu žáků, například prostřednictvím workshopů na téma hledání práce, psaní životopisu apod. Hlavním cílem tohoto opatření je naplnit potenciál žáka při plánování jeho školní a profesní dráhy. Doprovázející odborník z praxe je také prostředek, jak podporovat rovnost šancí či bojovat proti předčasnému ukončování školy.

  • Zorganizovat návštěvu podniku pro učitele

Návštěvy podniků nejsou prospěšné pouze žákům, ale i jejich učitelům, kteří tak mohou získat podklady pro svou pedagogickou činnost související s profesní orientací žáků. Učitel by si měl během návštěvy ověřit, jaký je aktuální stav různých profesí, jakým směrem se ubírá jejich vývoj a jaké kompetence jsou pro jejich výkon nezbytné. Kromě toho by si měl prohloubit znalosti o fungování ekonomického světa v jeho rozmanitosti. Zajímavou alternativou je uskutečnit reciproční výměnu pracovníků mezi školou a podnikem, prostřednictvím které se také odborníci z praxe podívají do prostředí školy.

  • Uskutečnit stáž učitelů v podniku

Intenzivnějšího výsledku než při pouhé návštěvě je možné dosáhnout při stážích učitelů a dalších pracovníků škol ve firmách. Stáž by podle publikace měla trvat od dvou do čtrnácti dnů a během této doby by měl pracovník školy získat představu o rozmanitosti povolání a světa práce a zároveň mít dostatek času na to, načerpat poznatky o organizaci a vnitřním fungování podniku, promluvit s odborníky na pracovišti, případně i navázat dlouhodobější partnerství mezi školou a podnikem. Pro odborné učitele stáž představuje možnost prohloubit a aktualizovat své oborové kompetence. Vzájemného poznání a odstranění stereotypů na obou stranách je možné docílit recipročními stážemi učitelů do firem a zároveň pracovníků z firem do prostředí škol.
 
Průvodce pro spolupráci škol a zaměstnavatelů existuje kromě verze určené pro pracovníky škol i v modifikaci zaměřené na perspektivu zaměstnavatelů.