Soulad dovedností a kvalifikací: jak jej lépe dosáhnout

V době rychlé digitalizace a automatizace vyžaduje zmírnění nesouladu ve využití dovedností dobře rozvinutou infrastrukturu pro odhadování potřebných dovedností v jednotlivých zemích a integrovaný přístup ke správě této oblasti.
 

Výzkum pod názvem Evropské dovednosti a pracovní místa (ESJS) pořádaný agenturou Cedefop ukazuje, že přibližně 45 % dospělých zaměstnanců v EU věří, že jejich dovednosti by v práci mohly být rozvíjeny či využívány lépe. Evropská politika zaměřená na zmírnění nesouladu mezi dovednostmi a jejich využitím by proto mohla přispět ke zvýšení produktivity a zlepšení kvality života pracujících.
 
Správa procesu předvídání kvalifikačních potřeb a slaďování dovedností: Podpora členským státům EU
 
Výzkum agentury Cedefop ukazuje, že pro snižování nesouladu mezi dovednostmi a jejich využitím je zapotřebí reforem, které zvyšují schopnost systémů vzdělávání a odborné přípravy pohotově reagovat na potřeby trhu práce, například vylepšení učení na pracovišti. Situace v oblasti nesrovnalostí mezi dovednostmi a jejich využitím se však v průběhu času mění, úsilí o dosažení rovnováhy mezi dovednostmi a potřebami pracovních míst je tedy závislé na zajištění dalšího odborného vzdělávání, které jde ruku v ruce s kompetenčně náročnějšími pracovními pozicemi.
Zmírnění nesouladu mezi dovednostmi a jejich využitím, který vzniká v důsledku technologického zastarávání, proto vyžaduje integrovaný přístup zúčastněných stran ke správě dovedností, což může zajistit kvalitní zpětnou vazbu mezi pracovním trhem a aktéry působícími v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
 
V roce 2017 začal Cedefop poskytovat technické poradenství zemím, které žádají o podporu při zlepšování „správy procesu předvídání kvalifikačních potřeb a slaďování dovedností“. Cedefop přitom pro dosažení efektivity v této oblasti pracuje na identifikaci problémů, překážek a politických řešení spojených se specifikami daných zemí.
 
V letech 2017–2019 bude Cedefop úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány v Řecku, Bulharsku, na Slovensku a v Estonsku. V roce 2016 byla již poskytnuta úspěšná podpora Maltě a Islandu.
Cílem podpory, kterou Cedefop členským zemím poskytuje, je zdokonalení metodických nástrojů shromažďujících informace o trhu práce a dovednostech a snaha umožnit efektivní šíření a využívání výsledků v několika sférách (např. vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, aktivní programy týkající se trhu práce) ve spolupráci s klíčovými zúčastněnými stranami na národní úrovni. Prostřednictvím společného analytického rámce a různých metodických nástrojů (např. rozhovory se zainteresovanými stranami, focus groups, delfská metoda) Cedefop při shromažďování informací a napomáhání dosažení konsenzu úzce spolupracuje s vládami v zemích EU a dotčenými národními orgány.
 
Výzkum a nástroje v jednotlivých zemích zaměřené na předvídání kvalifikačních potřeb a slaďování dovedností
 
Metody
Dlouhodobý výzkum, který Cedefop provádí v oblasti metodologie předvídání potřebných dovedností a nástroje pro získávání informací o dovednostech, umožňuje informovanost evropských tvůrců strategií a je základem programu Nová agenda dovedností pro Evropu. V roce 2016 vydal Cedefop ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce (ILO) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF) pět metodických příruček na předvídání kvalifikačních potřeb a jejich slaďování s pracovním trhem, určených tvůrcům strategií a činitelům v EU zodpovědným pro tuto oblast.
 
Výzkum a podložené údaje o nesouladu dovedností
Cedefop se za poslední desetiletí věnoval výzkumu nesouladu dovedností zaměřenému na:

  • definování mnoha forem nesouladu dovedností;

  • analýzu nesouladu dovedností u citlivých skupin, např. migrantů a menšin, starších pracovníků a zaměstnanců ohrožených zastaráváním dovedností;

  • zkoumání důsledků pramenících z nedostatku dovedností a dovednostní propasti pro evropské podniky, včetně dopadů na jejich strategie v oblasti rozvoje lidských zdrojů a odborné přípravy;

  • shromažďování příkladů dobré praxe v oblasti programů a postupů při nesouladu dovedností v EU;

  • rozvíjení inovativního přístupu určování seznamu priorit v nesouladu profesí, založeného na riziku, který kombinuje srovnatelné kvantitativní ukazatele nesouladu profesních dovedností v členských státech EU s kvalitativním posouzením odborníky v jednotlivých zemích.

 
Nové údaje o dovednostech a nesouladu dovedností: Průzkum Cedefopu na téma evropských dovedností a pracovních míst
V roce 2014 uskutečnil Cedefop průzkum evropských dovedností a pracovních míst (ESJS), první evropský průzkum nesouladu dovedností. Průzkum nabízí jedinečný pohled na mechanismus rozvoje dovedností a jejich nesoulad ve vztahu k měnícím se potřebám pracovních míst evropských pracovníků.
 
Hodnocení systémů dovedností v jednotlivých zemích: Tvorba indexu agentury Cedefop znázorňujícího využití pracovních dovedností na trhu práce – Making Skills Work Index (MSW)
Index využití pracovních dovedností na trhu práce umožňuje identifikovat silné a slabé stránky ve schopnostech jednotlivých členských zemí rozvíjet a efektivně využívat dovednosti svých obyvatel. MSW je složený index určený k posouzení tří základních rozměrů dovednostní infrastruktury země a její relevance pro trh práce:
Pilíř 1: „Rozvoj dovedností“ – měří investice země do vzdělávání a odborné přípravy
Pilíř 2: „Aktivace dovedností“ – měří přechod a účast obyvatel v pracovním procesu
Pilíř 3: „Soulad dovedností“ – měří míru přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce
Index využití pracovních dovedností je prezentován ve Skills Panorama.
 
Související četba
 
Skills Development and matching in the EU (2016)
Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? (2016)
Skill shortage and surplus occupations in Europe (2016)
Matching Skills and Labour Market Needs: Building Social Partnerships for better skills and better jobs (2014)
Briefing note: Skill mismatch: more than meets the eye (2014)
The skill mismatch challenge in Europe (2012)
 
 
Příručka pro předvídání a slaďování kvalifikačních potřeb a trhu práce
 
Volume 1: Using labour market information (2016)
Svazek 1: Využívání informací o trhu práce (2016)
Volume 2: Developing skills foresights, scenarios and forecasts (2016)
Svazek 2: Předvídání kvalifikačních potřeb – vývoj, scénáře a prognózy (2016)
Volume 3: Working at sectoral level (2016)
Svazek 3: Práce na úrovni hospodářských odvětví (2016)
Volume 4: Carrying out tracer studies (2016)
Svazek 4: Realizace studií týkajících se sledování dráhy absolventů (2016)
Volume 5: The role of employment service providers (2015)
Svazek 5: Role poskytovatelů služeb zaměstnanosti (2015)
 
anotace svazků v češtině: http://www.refernet.cz/aktuality/publikace-dokumenty/anotace-novych-publikaci-cedefopu