Jak posiluje bavorské školství

Podle tiskové zprávy Bavorského státního ministerstva pro vzdělávání dojde ve školním roce 2017/2018 k výraznému posílení bavorského školství. Článek shrnuje nejdůležitější aktivity a opatření na podporu základního a středního vzdělávání.

V tomto školním roce navštěvuje základní a střední školy v Bavorsku celkem 1,68 milionu žáků, z toho 419 600 žáků je zapojených do odborného vzdělání. Cílem bavorské vlády je cíleně posilovat dovednosti a schopnosti všech žáků, tak, aby byli vybaveni pro svůj osobní rozvoj ve škole, v pracovním životě a ve společnosti.
 
Na začátku nového roku bylo zaměstnáno zhruba 4 300 pedagogických pracovníků. Na jednoho učitele tak připadá v průměru přibližně 13,8 žáka. Školství je v Bavorsku vnímáno jako prioritní oblast, což dokládá i výše částky určené na podporu vzdělávání v rozpočtu, která pro rok 2017 činí zhruba 12 miliard euro. Je to dvojnásobek toho, kolik bylo na školství vyčleněno v roce 2007. Kromě toho by měly školy v tomto roce získat další finanční podporu v rámci vzdělávacího balíčku, který v současné době čeká na schválení bavorského zemského sněmu. „Mladí lidé jsou naše budoucnost. Silní mladí lidé jsou předpokladem pro silnou společnost v silném regionu. Musíme udělat vše, co je v našich silách, aby byli mladí lidé vybaveni pro všechny šance a výzvy, které na ně čekají,“ říká státní tajemník Bernd Sibler.
 
Bavorské ministerstvo školství je aktivní v následujících oblastech:
 
Podpora inkluze
Pro tento školní rok je k dispozici 100 nových pracovních míst na podporu inkluze. Od školního roku 2011/2012 vzniklo celkem 700 pracovních míst podporujících tuto oblast. Počet škol, které se na inkluzi zaměřují, vzrostl ve školním roce 2017/2018 zhruba o čtvrtinu na celkových 298.
 
Zajištění výuky
Cílem tohoto opatření je to, aby došlo k realizaci výuky i v případě nemoci nebo absence jednotlivých pedagogických pracovníků. Pro základní a střední školy vznikla rezerva čítající 2 400 učitelů, kteří jsou mobilní a mohou kdykoliv zajistit suplování.
 
Nové bavorské gymnázium
V současné době parlament schvaluje koncepci tzv. nového bavorského gymnázia. Délka studia byla prodloužena z 8 na 9 let. Díky tomu budou mít žáci více času na zvládnutí učiva a budou moci získat intenzivnější a individuální podporu ze strany učitelů. Konkrétně se rozvrh hodin rozšíří o 19 hodin týdně v průběhu celého studia. Na nižších stupních gymnázia by žáci neměli mít skoro žádné odpolední vyučování. Z hlediska obsahu dojde v rámci nového bavorského gymnázia k podpoře digitálního, politického vzdělávání, posílení základních předmětů a přírodních věd, zároveň si žáci budou cíleně rozvíjet schopnost reflexe a pocit zodpovědnosti.
 
Silnější odborné vzdělávání
V rámci aktivity Průmysl 4.0 financuje Bavorsko poprvé vybavení vybraných odborných škol. Díky této podpoře budou mít školy možnost získat obdobné vybavení, jaké mají průmyslové podniky. Každý absolvent, který úspěšně absolvuje mistrovskou zkoušku nebo získá obdobnou kvalifikaci, získá od bavorské vlády finanční odměnu. Její hodnota byla v lednu 2018 zvýšena z původních 1 000 na 1 500 eur. „Jak vyplývá ze šetření prováděných v jednotlivých spolkových zemích, patří bavorské odborné vzdělávání mezi nejlepší v Německu a my ho chceme zlepšovat i nadále“, říká Sibler. Pro mladé, kteří přišli do Německa z jiných zemí, nabízí Bavorsko na středních odborných školách celkem 1 100 integračních tříd. Cílem těchto tříd je příprava žáků na odborné vzdělávání a na vstup na německý trh práce. Důraz je kladen zejména na rozvoj jazykových dovedností žáků, jejichž mateřským jazykem není němčina.
 
Posílení digitálního vzdělávání
Cílem je to, aby se z mladých absolventů bavorských škol stali kriticky a věcně kompetentní uživatelé digitálních nabídek. Zároveň by se měly stát informační technologie nedílnou součástí výuky. V rámci projektu BAYERN DIGITAL II má dojít k plošné digitalizaci všech tříd na bavorských školách.
 
Více jazykových dovedností
Dochází k pilotnímu testování 10 bilingválních francouzských základních škol. Tato pilotáž navazuje na projekt, v rámci kterého vznikly bilingvální anglické školy.  
 
Podpora talentovaných
Svobodný stát Bavorsko vytvořilo koncepci podpory nadaných žáků během celého studia – od základní školy až po doktorandské studium. V tomto školním roce se v Bavorsku zapojí celkem 47 škol do celostátní iniciativy s názvem „Dokážeme víc!“, v rámci které vznikají další strategie a koncepty pro podporu talentovaných žáků.
 
Učební plány PLUS
V rámci základního a sekundárního vzdělávání byly vytvořeny tzv. učební plány PLUS, které definují rozvoj kompetencí v jednotlivých předmětech na základních a středních školách.
 
Celodenní škola
Bavorsko se snaží podporovat tzv. celodenní školy.[1] Cílem je to, aby existovaly otevřené celodenní školy, které žáci navštěvují v případě zájmu nebo potřeby.[2] V tomto školním roce existuje v Bavorsku celkem 6 250 otevřených celodenních škol. Celkem 1 100 škol zažádalo o otevření povinných celodenních tříd. Vzhledem k rostoucímu zájmu se zvýšil i příspěvek na financování celodenních škol o 8,75 %.
 
Občanské (politické) vzdělávání
Občanské vzdělávání, v rámci kterého by se měli žáci aktivně podílet na politickém dění, by mělo být v tomto roce jedním z hlavních vzdělávacích témat všech bavorských škol.  
 
Podpora matematiky
Bavorsko podporuje síť MINT v celkem 8 regionech. Tato síť je tvořena zástupci škol, ale i zaměstnavatelů a dalších aktérů, kteří se snaží propagovat technické vzdělávání – konkrétně matematiku, informatiku a přírodní vědy na všech typech základních a středních škol.
 
Investice se vyplácí
 
To, že bavorský přístup přináší ovoce, dokládá řada srovnávacích studií a výzkumů, například monitoring vzdělávání 2017 (Bildungsmonitor) – Bavorsko se v něm umístilo na třetím místě mezi 16 spolkovými zeměmi. V oblasti odborného vzdělávání má Bavorsko nejlepší výsledky ze všech spolkových zemí.
 
V Bavorsku je vysoká nabídka výučních míst, celkem 74,3 % žáků získalo výuční místo v rámci duálního systému (průměr v celém Německu je 64,2 %). Podíl žadatelů, kteří nezískali výuční místo, byl druhý nejnižší v celém Německu – jednalo se o 5,7 % (celoněmecký průměr 9,5 %). V oblasti dalšího vzdělávání se Bavorsko také umístilo na prvním místě. Z 1 000 osob ve věkové kategorii 25–40 let absolvovalo 9,5 osoby další vzdělávání (celoněmecký průměr je 6 osob). Bavorsko se na prvním místě umístilo také z hlediska efektivnosti vynaložených prostředků a vyváženosti zastoupení různých věkových skupin u učitelů na bavorských školách. Další výsledky šetření jsou dostupné na http://www.insm-bildungsmonitor.de/).
 
Ze šetření, která se soustředí na rozvoj kompetencí (šetření provádí v Německu Institut pro rozvoj kvality ve vzdělávání – Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen – IQB), vyplývá, že Bavorsko si vede dobře i z hlediska kvality výuky. Pouze malá skupina žáků 4. a 9. tříd patří do rizikové skupiny, u níž lze konstatovat, že nemají základní kompetence. Podíl žáků, kteří nemají ukončené vzdělávání, je druhý nejnižší v Německu – 4,6 % (celoněmecký průměr je 5,6 %). Bavorsko má prvenství i v procentu úspěšných absolventů studia tzv. přípravného roku odborného vzdělávání (Berufsbildungsvorbereitungsjahr)[3] – 98 % úspěšných absolventů v porovnání s 57,9 % úspěšnými absolventy v celoněmeckém průměru.
 
Článek byl připraven na základě tiskové zprávy Bavorského státního ministerstva pro vzdělávání a výstupů monitoringu vzdělávání pro rok 2017. Celá tisková zpráva je dostupná na https://www.km.bayern.de/pressemitteilung/10890/nr-341a-vom-11-09-2017.html
 
Výsledky monitoringu vzdělávání jsou dostupné na http://www.insm-bildungsmonitor.de/.
 

 


[1] Označení celodenní školy mají školy, které splňují následující tři podmínky: žáci musejí mít možnost účastnit se celodenní nabídky edukačních aktivit nejméně tři dny v týdnu (7 vyučovacích hodin); odpolední aktivity musejí být koncepčně v souladu s dopoledními aktivitami a musejí být organizovány v úzké spolupráci s vedením školy, které za ně nese odpovědnost; žáci musejí mít možnost společného stravování v polední přestávce.

[2] V definici celodenních škol jsou rozlišeny tři možné organizační formy: povinná celodenní škola I. typu (tzv. voll gebundene Ganztagsschule), kde jsou všichni žáci povinni účastnit se celé nabídky edukačních aktivit; částečně povinná celodenní škola II. typu (tzv. teilgebundene Ganztagsschule), kde se celodenní komplexní nabídky edukačních aktivit účastní pouze určitá část žáků (např. pouze nižší ročníky, určité třídy); otevřená celodenní škola III. typu (tzv. offene Ganztagsschule), kde je účast žáků na odpoledních edukačních aktivitách dobrovolná. Žáci, kteří se přihlásí na určitou edukační aktivitu, ji však poté musejí povinně navštěvovat nejméně 1 pololetí.

[3] Jedná se o celodenní studium nabízené středními odbornými školami. Jeho cílem je připravit žáky na požadavky odborného vzdělávání. Převážná většina účastníků tohoto studia nemá závěrečné vysvědčení z hlavní školy (Hauptschule). To mohou žáci absolvováním přípravného roku získat, a tím zvýšit své šance, že získají učební místo v rámci duálního systému.