Výši finančních prostředků pro poskytovatele odborného vzdělávání ve Finsku ovlivní hodnocení žáků a zaměstnavatelů

Součástí finské reformy školství se stal v roce 2018 nový systém financování odborného vzdělávání a přípravy.

Finsko bude nově rozdělovat finance pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy i na základě zpětné vazby žáků. Zavádění reformy bude postupné, v celé míře vstoupí v platnost v roce 2022.
 
Financování je rozděleno do několika klíčových oblastí. Hlavní část, celkem 50 % rozpočtu institucí poskytujících odborné vzdělávání, je přidělována podle počtu žáků. 35 % z celkového rozpočtu závisí na výkonu vzdělávací instituce. Pro hodnocení výkonu slouží informace o počtu udělených kvalifikací a o počtu bodů získaných za kompetence v dílčích částech kvalifikací. Dále jsou prostředky přidělovány na základě efektivity dané instituce, ta ovlivňuje 15 % celkového rozpočtu. Efektivita je posuzována na základě úspěšnosti žáků při uplatnění na trhu práce a na počtu žáků, kteří pokračují ve studiu, ale i na zpětné vazbě, kterou poskytují žáci i zaměstnavatelé. Od roku 2020 bude jedna šestina z této části rozpočtu (nebo jinými slovy 2,5 % z celkového rozpočtu) záviset na zpětné vazbě žáků.
 
Zpětná vazba bude získána pomocí dotazníku. Žáci ho budou vyplňovat celkem dvakrát – na začátku studia a v poslední fázi studia na dané škole, konkrétně po skončení zkoušek, v rámci kterých žáci ukazují, jaké dovednosti a kompetence potřebné pro danou kvalifikaci získali.
 
Celý postup je zakotven v legislativě. Získávání zpětné vazby žáků bylo zahájeno 1. července 2018. Zpětná vazba od zaměstnavatelů bude tvořit také jednu šestinu té části rozpočtu, která závisí na efektivitě vzdělávací instituce, a poprvé bude zohledněna v roce 2022.
 
Žáci v dotaznících hodnotí jednotlivá tvrzení na škále od jedné (rozhodně nesouhlasím) do pěti (rozhodně souhlasím). Na začátku studia žáci hodnotí: flexibilitu při zahájení studia; obsah individuálního programu; uznání výsledků předchozího učení; míru a kvalitu poskytované podpory a poradenství. Na závěr studia žáci hodnotí: flexibilitu celého studia; to, jakým způsobem zařízení a prostředí ovlivňovaly vlastní studium; podporu a poradenství poskytované během studia; rovnocenný přístup k žákům a pracovníkům na pracovišti; možnosti učení se na pracovišti; osvojení si podnikavosti. Žáci také hodnotí osvojené kompetence a svou připravenost pro vstup na trh práce a další studium.
 
Na jaře 2018 ministerstvo školství nabídlo poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy možnost získat prostředky na základě strategického plánování. Jednalo se celkem o 34 milionů eur, které byly na základě žádostí rozděleny mezi 68 z celkem 117 vzdělávacích institucí. Většina těchto prostředků byla přidělena na modernizaci provozu institucí poskytujících odborné vzdělávání a přípravu v souladu s cíli reformy odborného vzdělávání a přípravy a s ohledem na výzvy, které přináší digitalizace.