Portugalsko by mělo pokračovat v reformách, které by podpořily tvorbu nových pracovních míst - zpráva OECD

Komplexní reformy portugalského trhu práce realizované mezi lety 2011 a 2015 pomohly vytvořit nová pracovní místa a snížily míru nezaměstnanosti v zemi. Nová zpráva OECD však zdůrazňuje, že v zemi stále přetrvává řada zásadních problémů.

Zpráva s názvem Reformy trhu práce v Portugalsku 2011–2015 – předběžné posouzení (Labour Market Reforms in Portugal 2011–2015 – A Preliminary Assessment) poukazuje na fakt, že od začátku roku 2013, kdy došlo k pozitivnímu hospodářskému růstu, dosáhlo Portugalsko velkého zlepšení týkajícího se míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Oba ukazatele jsou lepší, než se očekávalo, vzhledem k tempu hospodářského oživení. Na druhou stranu však přetrvává vysoká nezaměstnanost, zejména mezi mladými, což podporuje zvyšování chudoby a dlouhodobé nezaměstnanosti. Trh práce je nadále výrazně rozdělen na pracovníky se smlouvami na doby určitou a na dobu neurčitou. Portugalská reforma legislativy týkající se ochrany zaměstnanosti byla za poslední roky jednou z nejvýraznějších mezi členskými zeměmi OECD a přiblížila Portugalsko k průměru Evropské unie. Zpráva poukazuje na další oblasti, ve kterých je potřeba realizovat reformy. Ty by měly podpořit zaměstnávání pracovníků na dobu neurčitou, vyřešit dualitu trhu práce a snížit počet případných sporů mezi zaměstnavateli a pracovníky. Zpráva také uvádí, že by měla být zesílena záchranná síť – dávky by měly připadnout většímu počtu pracovníků. Nezbytným krokem jsou také opatření týkající se podpory programů, které napomáhají uchazečům o práci znovu se začlenit a uplatnit na trhu práce.
 
Významný počet reforem realizovaných během krize usiloval o to, aby byl systém kolektivního vyjednávání více reprezentativní, decentralizovaný a dynamický, ale ne vždy byly tyto snahy úspěšné. V případě, že bude možné mzdy nastavit tak, aby více odrážely vývoj produktivity práce na úrovni podniků, mohlo by se v budoucnosti podařit zabránit poklesům zaměstnanosti způsobeným hospodářskými otřesy.
 
Zvýšení minimální mzdy by mohlo napomoci vyřešit chudobu nízkopříjmových zaměstnanců, ale aby došlo k minimalizaci případných ztrát zaměstnání, je nutné zvážit snížení příspěvků na sociální zabezpečení poskytovaných zaměstnavateli pro pracovníky s minimální mzdou.
 
Z obecného hlediska lze konstatovat, že pro další zlepšení výkonnosti portugalského trhu práce bude nutné vyřešit i jiné problémy v oblasti hospodářství. Mezi ně patří například návrat k vyšší a udržitelnější úrovni hospodářského růstu, další reformy v oblasti regulace trhu výrobků, snadnější přístup firem k úvěrům, snížení nemzdových nákladů práce pro zaměstnavatele, další investice do rozvoje dovedností.