Američtí žáci postrádají občanské kompetence

Občanskému vzdělávání není ve Spojených státech věnován dostatek pozornosti a jeho obsah je často faktografický. Výsledky studie poukazují na nutnost akcentovat občanské vzdělávání, a to s cílem rozvíjet schopnost absolventů občansky se angažovat ve společnosti.

Průzkumy ukazují, že absolventům amerických středních škol chybějí občanské znalosti i schopnost občansky se angažovat. Aktuálně se to projevuje vysokou nedůvěrou amerických občanů ve vládu a zároveň nízkou volební účastí. Článek American Educator shrnuje hlavní poznatky, které přinesla zpráva o stavu občanského vzdělávání na amerických středních školách z února 2018.
 
Občanské vzdělávání má napříč americkými státy rozmanité podoby, jejichž shodným znakem je to, že příprava žáků není příliš efektivní. Jak americké státy k občanskému vzdělávání přistupují?
 
Podle zprávy pouze 9 států a District of Columbia vyžadují, aby středoškoláci absolvovali roční kurz občanské výchovy, 30 států požaduje pouze půlroční kurz a zbývajících 11 států nemá v tomto ohledu žádné požadavky. Některé státy (17) si jako podmínku absolvování střední školy uzákonily test vycházející ze zkoušky pro získání amerického občanství. Ten ale podle kritiků nijak nepřispívá k porozumění problematice ani k budování občanských kompetencí.
 
Téměř polovina amerických států umožňuje žákům místo kurzu absolvovat veřejně prospěšnou činnost. Ve státě Maryland a v District of Columbia je to společně s kurzy občanské výchovy podmínka absolvování střední školy.
 
Kurikulum pro občanské vzdělávání většiny amerických států (32 států a District of Columbia), které uskutečňují kurzy občanské výchovy, je také do značné míry faktografické. Zahrnuje často témata jako politický systém USA a jeho historický vývoj, participace veřejnosti na rozhodování, případně státní a lokální volební mechanismy. Chybí v něm zejména aplikační rozměr občanského vzdělávání – dovednosti pro občanské zapojení, reálné řešení problémů či zkušenostní učení.
 
Mezi státy s nejpropracovanějšími kurikuly občanského vzdělávání patří Colorado a Idaho. Například Colorado navrhlo roční kurz, jehož úspěšné splnění je podmínkou absolvování střední školy, a zároveň k němu zajišťuje metodické materiály pro učitele. Colorado se také pyšní speciálním programem Judicially Speaking, který rovněž tvoří součást kurikula. Do programu je zapojena stovka soudců a učitelů, kteří usilují o to, přiblížit žákům americké soudnictví prostřednictvím interaktivních cvičení a zkušenostního učení. Naproti tomu Idaho se zaměřilo na občanské vzdělávání u nejmladších žáků. Standard občanského vzdělávání je zde včleněn do kurikula společenskovědního vzdělávání pro každý stupeň vzdělání, a to už od mateřské školy. Samostatný kurz občanské výchovy mají žáci totiž až na střední škole. Podmínkou pro absolvování střední školy je pak již zmíněný formální test vycházející ze zkoušky pro získání amerického občanství.
 
Občanské vzdělávání v některých případech suplují neziskové organizace, které se zaměřují právě na budování občanských kompetencí, aktivního občanství a na řešení lokálních problémů.