Austrálie podporuje rozvoj matematických dovedností napříč školním vzděláváním

Rozvíjení matematické gramotnosti se žáci v australských základních školách věnují nejen v hodinách matematiky, ale také v dalších vzdělávacích oblastech.
 

Podle australského kurikula pro základní školy se žáci stávají matematicky gramotnými, když rozvíjejí své znalosti a dovednosti, aby mohli s jistotou používat matematiku napříč ostatními vzdělávacími oblastmi ve škole a v reálném životě. Matematická gramotnost znamená, že žáci dokážou rozpoznat a pochopit roli matematiky ve světě a mají předpoklady a schopnosti ke smysluplnému využívání matematických znalostí a dovedností. 

Melbournská deklarace vzdělávacích cílů pro mladé Australany (The Melbourne Declaration of Educational Goals for Young Australians – MCEETYA, 2008) připouští, že matematická gramotnost je nezbytnou dovedností pro to, mají-li být žáci úspěšní ve škole i v životě mimo ni, a pro jejich přípravu na budoucí role v rodině, ve společnosti a v pracovním životě. Obecněji řečeno, matematicky gramotná populace je zásadní pro zajištění trvalé národní prosperity, produktivity a účasti pracovních sil.
 
ROZSAH MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
 
Matematická gramotnost zahrnuje znalosti, dovednosti, vlastnosti a předpoklady, které žáci potřebují k využívání matematiky v širokém spektru situací. Když učitelé identifikují požadavky na matematickou gramotnost napříč kurikulem, žáci mají možnost přenést své matematické znalosti a dovednosti do souvislostí mimo školní třídu. Tyto příležitosti pomáhají žákům rozpoznat provázanou podstatu matematických znalostí, ostatních vzdělávacích oblastí a širšího světa, a podpořit je v tom, aby své matematické dovednosti využívali šířeji.
 
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST NAPŘÍČ KURIKULEM
 
Podle australského kurikula nastává většina výuky matematických dovedností přímo při hodinách matematiky. Být matematicky gramotný znamená ovšem víc než jen aplikovat v matematice rutinní postupy. Žáci potřebují poznat, že matematika se neustále využívá mimo hodiny matematiky a že matematicky gramotní lidé používají obecné matematické dovednosti v široké škále známých a neznámých situací.   
 
Používání matematických dovedností napříč kurikulem obohacuje studium dalších vzdělávacích oblastí a přispívá k rozvoji širšího a hlubšího pochopení matematické gramotnosti. Závazek rozvíjet matematickou gramotnost je proto nezbytnou součástí všech vzdělávacích oblastí a povinností pro všechny pedagogické pracovníky. To vyžaduje, aby učitelé:

  • rozpoznali specifické požadavky na matematickou gramotnost ve své vzdělávací oblasti,

  • poskytovali vzdělávací zkušenosti a příležitosti, které u žáků podpoří aplikaci všeobecných matematických znalostí a dovedností,

  • vhodným způsobem používali jazyk matematické gramotnosti ve výuce.

 
Učitelé by si měli být vědomi toho, jak správně používat matematický jazyk ve své vlastní vzdělávací oblasti. Pochopení matematické terminologie a specifického využití jazyka v matematice je pro matematickou gramotnost nezbytné.
 
POJETÍ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V LITERATUŘE
 
Chápání matematické gramotnosti jako všeobecné schopnosti nebo kompetence, jež by měla prostupovat celým kurikulem, podporuje také odborná literatura. Národní zpráva posuzující matematickou gramotnost v Austrálii z roku 2008 klade důraz jak na matematiku jako samostatnou oblast studia, tak na matematickou gramotnost jako kompetenci napříč kurikulem. Za účelem rozvoje schopnosti efektivně komunikovat numerické informace by se žáci měli učit používat matematiku v kontextu dalších oborů. To vyžaduje angažovanost napříč kurikulem a není jen povinností kateder matematiky.
 
K aspektům matematické gramotnosti zdůrazňovaným v literatuře patří následující zjištění:

  • Matematika, kterou lidé používají v kontextu, je lépe pochopitelná než matematika vyučovaná izolovaně.

  • Znalosti nejsou automaticky přenositelné z matematiky do dalších souvislostí; matematická gramotnost vyžaduje znalosti vyplývající z kontextu a strategické znalosti stejně jako matematické dovednosti.

  • Při uplatnění matematické gramotnosti může být vhodná více než jedna odpověď nebo metoda.

  • V neočekávaných situacích obvykle nastávají chvíle pro využití matematické gramotnosti.