Cedefop a odborné vzdělávání a příprava v roce 2017

Stručná zpráva Cedefopu rekapituluje činnost centra v roce 2017 a osvětluje záměry pro rok 2018.

V současné době dochází k opětovnému posílení ekonomiky Evropské unie, klesá míra nezaměstnanosti a naopak stoupá míra zaměstnanosti. Ekonomická krize však urychlila některé dlouhodobé vývojové trendy spojené s globalizací a digitalizací, které vyžadují nové dovednosti. Naplňují se prognózy, které předpokládaly, že na základě demografických změn dojde ke snížení počtu pracujících obyvatel. Odborné vzdělávání a příprava může nabídnout řešení této situace, a to zejména v případě, je-li součástí jednotné koncepce. Nebudou-li existovat kvalitní pracovní místa, kde si mohou pracovníci osvojovat nové dovednosti, nebude možné plně využít potenciál vysoce kvalifikovaných mladých lidí vstupujících na trh práce. Chceme-li podporovat rovnost, inkluzi a solidaritu, musí odborné vzdělávání umožňovat různorodé vzdělávací cesty a možnosti kariérního růstu, aby se na trhu práce mohli uplatnit i málo kvalifikovaní dospělí a migranti. Vzdělávání musí být v centru evropského pilíře sociálních práv.
 
Spolupráce mezi Cedefopem a dalšími evropskými agenturami  
 
I v roce 2017 Cedefop svou odbornou činností podporoval Evropskou komisi, členské země a sociální partnery při tvorbě politik týkajících se odborného vzdělávání a přípravy. Rok 2017 byl pro Cedefop úspěšným, ale také velmi obtížným rokem. Již řadu let musí Cedefop uspokojovat rostoucí poptávku po odborných výstupech, i přesto, že mu byl jako agentuře „v normálním provozu“ krácen rozpočet. Cedefop musel s ohledem na rostoucí obavy, že nebude schopen naplnit svůj mandát, v roce 2017 nastavit více negativních priorit, než tomu bylo v minulých letech, a omezit tak svou činnost. Centrum hledalo prostředky potřebné pro výkon odborných činností, proto se rozhodlo revidovat a zefektivnit své administrativní procesy. S ohledem na doporučení vyplývající z pravidelné externí evaluace, která začala v roce 2017 a jejíž výsledky budou k dispozici v roce 2018, a v souladu s návrhy Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady se Cedefop rozhodl uzavřít řadu smluv o systematické spolupráci, na základě kterých bude centrum moci využívat a sdílet některé služby s jinými agenturami EU a s Evropskou komisí. Prostředky získané z efektivněji nastavených administrativních procesů a společného využívání služeb bude Cedefop využívat počínaje rokem 2018 v provozních oblastech. V roce 2018 by mělo v platnost vejít nové nařízení o zřízení Cedefopu. To bude reflektovat všechny změny a rozšíření aktivit a úkolů Cedefopu, které musí centrum plnit i přesto, že má dál status agentury v běžném provozu. I v roce 2018 bude Cedefop pokračovat v realizaci svých plánů napomáhajících formovat, zhodnocovat a přinášet informace o odborném vzdělávání a přípravě v souladu se svým motem „mysli evropsky, jednej lokálně“.
 
Formování odborného vzdělávání a přípravy
 
Koncepce formování odborného vzdělávání a přípravy odráží názory a představy týkající se modernizace systémů a institucí. V roce 2018 předloží Cedefop průběžnou zprávu o pokrocích jednotlivých členských zemí v implementaci priorit evropské vzdělávací politiky v oblasti odborného vzdělávání pro roky 2015–2020, které schválila Evropská komise spolu se členskými zeměmi a evropskými sociálními partnery v červnu 2015 v Rize. Mezi hlavní priority patří: zkvalitnění učení na pracovišti, posílení klíčových kompetencí, zajištění kvality odborného vzdělávání a přípravy, snadnější přístup k odbornému vzdělávání a ke kvalifikacím, podpora rozvoje odbornosti pedagogických pracovníků a vzdělavatelů činných v odborném vzdělávání a přípravě. Data a informace k této zprávě poskytl ReferNet – síť Cedefopu, která bude i v budoucnosti sloužit jako hlavní informační zdroj pro tvorbu popisů, zpráv a krátkých videí představujících systémy odborného vzdělávání v jednotlivých členských zemích.
 
Chystá se velká konference o možné budoucí roli odborného vzdělávání
 
Cedefop zkoumá a popisuje měnící se roli odborného vzdělávání, aby mohl definovat potenciál odborného vzdělávání, ale i to, jak se musí odborné vzdělávání v budoucnosti přizpůsobit. V roce 2017 zveřejnil Cedefop dvě studie o proměnách jednotlivých definicí a konceptů, které vycházejí z výsledků šetření představujícího vliv externích a interních faktorů na odborné vzdělávání. Účastníci semináře s tématem „Odborné vzdělávání a příprava ve 21. století“ diskutovali o proměnách očekávání spojených s odborným vzděláváním, seminář organizovaný v rámci estonského předsednictví se zabýval tím, do jaké míry jsou systémy odborného vzdělávání a přípravy připraveny na nové formy práce a budoucí požadavky trhu práce. V roce 2018 navrhne Cedefop řadu scénářů pro budoucnost, které budou zveřejněny ve čtyřech studiích. V rámci rakouského předsednictví Cedefop uspořádá konferenci týkající se role a podoby odborného vzdělávání v budoucnosti. Konference se bude konat ve Vídni v rámci Evropského týdne odborného vzdělávání 2018.   
 
Mobilitu žáků má zintenzivnit online platforma
 
V roce 2017 rozšířil Cedefop svou online platformu, tzv. Mobility Scoreboard, která napomáhá členským státům identifikovat ta nejpřínosnější opatření vedoucí ke zlepšení mobility žáků v počátečním odborném vzdělávání. V roce 2018 zde bude zveřejněno ještě více informací o jednotlivých zemích, které lze využít při tvorbě politik a národních opatření na podporu mobility. Cedefop hraje zásadní roli při rozvoji společných evropských nástrojů a zásad podporujících modernizaci systémů odborného vzdělávání a přípravy. Evropský rámec kvalifikací (EQF) a s ním spojené národní rámce kvalifikací (NQF) usnadňují vzájemné porovnání všech typů národních kvalifikací v jedné zemi, ale i mezi evropskými zeměmi navzájem. V souladu s doporučením Rady přijatým v květnu 2017 bude Cedefop nadále podporovat rozvoj EQF a národních rámců kvalifikací.
 
Důležitým tématem zůstává i nadále srovnatelnost kvalifikací
 
V současné době na tvorbě EQF spolupracuje celkem 39 zemí, v celkem 20 zemích již lze na certifikátech a vysvědčeních nalézt údaj o úrovni NQF nebo EQF. V roce 2017 Cedefop aktualizoval svou analýzu vývoje národních rámců kvalifikací v Evropě a spolupracoval s Unescem a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF) na třetím soupisu národních a regionálních rámců kvalifikací, který bude zveřejněn v roce 2018. V roce 2018 zveřejní Cedefop studii, jejímž cílem je zlepšit srovnatelnost kvalifikací. Budou v ní porovnávány metody, na základě kterých jednotlivé země přiřazují kvalifikace k úrovním 3 a 4 Evropského rámce kvalifikací.
 
Předmětem výzkumu budou silné a slabé stránky výsledků učení
 
Z konference Cedefopu s názvem „Mají národní rámce kvalifikací význam?“ (Do NQFs make a difference?), která se konala v listopadu roku 2017, jednoznačně vyplynulo, že národní rámce kvalifikací zlepšují spolupráci napříč sektory, posilují validaci a využívání výsledků učení. V roce 2017 zveřejnil Cedefop příručku, která radí, jak správně definovat a vytvářet výsledky učení – tedy to, co jedinec dokáže na konci formálního, neformálního nebo informálního učebního procesu. V roce 2018 se bude Cedefop podílet na revizi doporučení Rady Evropy a bude zkoumat silné a slabé stránky výsledků učení. Kromě toho bude analyzovat dopad opatření podporujících využívání dvou klíčových kompetencí (jazyková a digitální kompetence). Cedefop bude i nadále podporovat rozvoj a implementaci Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET) a Evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě (EQAVET), oba systémy vycházejí z doporučení Evropského parlamentu a Rady z roku 2009.
 
Připravuje se Europass 2
 
Nadále roste počet lidí, kteří využívají Europass – evropské portfolio standardizovaných dokumentů dostupných ve 27 jazycích, které slouží k záznamu osobních dovedností. Cedefop spravuje webovou stránku Europassu, kterou od jejího založení v roce 2005 navštívilo více než 178 milionů návštěvníků. V roce 2017 bylo evidováno 25 milionů přístupů. Od roku 2005 bylo vytvořeno online celkem 106 milionů životopisů, v roce 2017 to bylo 21 milionů. V roce 2018 bude Cedefop i nadále zlepšovat online prostředí a nabídky Europassu. Kromě toho bude Cedefop pomáhat Evropské komisi při tvorbě koncepce a rozvoji obsahu tzv. Europassu 2, který má být jednotnou, integrovanou platformou pro dovednosti a kvalifikace.
 
Jak naplno využívat odborné vzdělávání a přípravu
 
V této oblasti jde zejména o možnost individuálního uplatnění na trhu práce, tedy o to, aby všichni občané získali možnost osvojit si kompetence a dovednosti potřebné nejen v práci, ale i v průběhu celého života. V návaznosti na publikaci z roku 2017 představující výsledky prvního dotazníkového šetření o odborném vzdělávání a přípravě v EU vytvoří Cedefop v roce 2018 návrh podoby druhého dotazníkového šetření, díky kterému budou v budoucnosti dostupná data týkající se různých témat z oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 
Pod záštitou estonského předsednictví realizoval Cedefop v rámci Evropského týdne kariérního poradenství 2017 konferenci týkající se politik a praxe celoživotního poradenství spolu s workshopem na téma Informační a komunikační technologie a informace o trhu práce v celoživotním poradenství. V roce 2018 bude Cedefop aktualizovat sadu nástrojů (toolkit) pro odborníky a uživatele celoživotního poradenství. Další studie se bude zabývat validací v celoživotním poradenství, blíže představí, jakým způsobem lze validovat dovednosti získané v rámci formálního a neformálního učení, a to i s využitím ICT.
 
Cedefop společně s OECD uspořádal v roce 2017 fórum pro odborníky na téma integrace uprchlíků a migrantů na trhu práce. Z fóra vyplynulo, že řada zemí doplnilo své systémy o nové prvky, které zjednodušují integraci migrantů, je však nutné nadále rozšiřovat nabídku programů odborného vzdělávání a přípravy a přizpůsobit je potřebám migrantů. V roce 2018 navrhne Cedefop ve spolupráci s Evropskou komisí nové koncepty posilující spolupráci mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Cílem je zvýšit kvalitu politik spojených s odborným vzděláváním a přípravou na podporu integrace uprchlíků a migrantů v rámci trhu práce.
 
Systémy učňovského školství představí mezinárodní přehled
 
Cedefop vnímá důležitost učňovského vzdělávání, proto propaguje učení na pracovišti a podporuje mezinárodní partnerství uzavřená v rámci Evropské aliance pro učňovskou přípravu. Na základě jejich zadání vypracovává Cedefop přehledy o systémech učňovského vzdělávání v jednotlivých členských zemích. V roce 2017 dokončil Cedefop přehledy o systémech učňovského vzdělávání v Řecku, Itálii a Slovinsku a spolupracoval s Chorvatskem a Kyprem. Kromě toho zveřejnil online databázi běžných modelů učňovského vzdělávání ve členských zemích, ale také na Islandu a v Norsku. Cedefop bude i nadále podporovat učňovství v souladu s Evropským rámcem pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu a v roce 2018 zveřejní mezinárodní přehled.
 
V centru pozornosti Cedefopu budou dospělí s nízkou kvalifikací
 
V roce 2017 zveřejnil Cedefop online soubor nástrojů (toolkit) podporujících prevenci předčasných odchodů z odborného vzdělávání. Na fóru vzdělávacích politik byla diskutována klíčová role odborné přípravy a dalšího vzdělávání při prevenci předčasných odchodů ze všeobecného nebo odborného vzdělávání. V souvislosti s tímto fórem bylo zveřejněno online celkem 15 národních zpráv. Na podporu Nové evropské agendy dovedností a Doporučení rady ohledně dalšího vzdělávání připravil Cedefop v roce 2017 řadu příkladů dobré praxe učení na pracovišti, kdy dochází k osvojování základních dovedností. Cedefop uspořádal první z fór zaměřených na dospělé jedince s nízkou kvalifikací a předčasné odchody. S podporou maltského předsednictví realizoval workshop představující možnosti, jak předcházet a zvládat problémy spojené s nízkou kvalifikací. V roce 2018 bude Cedefop ve vybraných zemích zkoumat koncepty odborného vzdělávání a přípravy zaměřené na dospělé s nízkou úrovní kvalifikace, ale i na jedince, kteří jsou ohroženi ekonomickým nebo sociálním vyloučením. Na podporu implementace doporučení o dalším vzdělávání Cedefop v roce 2018 zorganizuje společně s Evropskou komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem fórum představující možnosti zapojení málo kvalifikovaných dospělých do vzdělávání a přípravy.
V roce 2017 pracoval Cedefop na iniciativě realizované v rámci estonského předsednictví, která se týkala vzájemného hodnocení dalšího profesního rozvoje učitelů a vzdělavatelů realizujících výuku a přípravu na pracovišti. V roce 2018 bude Cedefop organizovat druhé fórum na téma rozvoj odborných dovedností a kompetencí u učitelů a vzdělavatelů působících v odborném vzdělávání a přípravě.
 
Informování o odborném vzdělávání a přípravě
 
Cedefop poskytuje informace týkající se trhu práce a rozvoje kompetencí, a tím napomáhá tvorbě politik. V roce 2017 zveřejnil na portálu nesoucím název Skills Panorama (panorama dovedností) aktuální data a analýzy týkající se nabídky a poptávky kvalifikací v EU. V roce 2018 by zde měly být zveřejněny nové prognózy, které se budou týkat zejména budoucích možností uplatnění, ale i povolání, u kterých se očekává, že zažijí výrazný odliv pracovních sil. Cedefop rozšířil v roce 2017 své analýzy o analýzu nabídek pracovních míst pomocí automatizovaných webových nástrojů, aby získal více dat týkajících se trendů, které ovlivňují nabídku a poptávku po kvalifikacích a dovednostech. První výsledky budou zveřejněny v roce 2018. V září 2017 uspořádal Cedefop společně s Eurostatem seminář, který navazoval na akci z března nesoucí název „European big data hackathon“. Na semináři hledalo v rámci soutěže celkem 22 týmů z evropských zemí možnosti, jak nejlépe využívat velkoobjemová data (big data) pro sladění dovedností a povolání na trhu práce. Celkem 8 týmů se snažilo nalézt řešení, jak převést nápady do obecně využitelných řešení.   
 
Evropský index dovedností bude k vyhledání na webu Skills Panorama
 
Cedefop provozuje společně s Evropskou komisí webový portál Skills Panorama, který nabízí řadu informací a dat o trendech na trhu práce a kvalifikačních požadavcích napříč Evropou. V roce 2017 zde Cedefop zveřejnil data a celou řadu informací o trhu práce, týkajících se například hodnocení a slaďování kvalifikací a dovedností, osob s nízkou kvalifikací, dovedností v oblasti velkoobjemových dat (big data skills) a nových forem samostatné výdělečné činnosti. V souladu s Agendou dovedností pomáhá Cedefop jednotlivým členským zemím v případě jejich zájmu naučit se lépe předvídat a řídit potřeby kvalifikací a dovedností. V roce 2017 proběhly v Bulharsku a Řecku akce, jejichž cílem bylo informovat zájemce o nezbytnosti předvídání kvalifikačních potřeb při hledání vhodných politických řešení. V roce 2018 dokončí Cedefop přehledy o řízení kvalifikačních potřeb v Řecku a Bulharsku a bude spolupracovat se Slovenskem a Estonskem. Kromě toho Cedefop zveřejní na webovém portálu Skills Panorama aktualizovaný Evropský index dovedností (ESI). Pomocí indexu budou popsány silné a slabé stránky jednotlivých zemí při rozvoji a využívání dovedností u jejich pracovníků.
 
Cedefop bude i nadále ve spolupráci s Evropskou komisí, Eurostatem a OECD zlepšovat data a statistiky týkající se odborného vzdělávání a přípravy. V roce 2017 zveřejnil Cedefop aktualizované indikátory politik odborného vzdělávání a přípravy a v roce 2018 vydá výsledky nejnovějšího šetření na téma dalšího vzdělávání. Cedefop společně s Eurofondem v roce 2018 vytvoří finální podobu dalšího evropského dotazníkového šetření prováděného mezi podniky, v rámci kterého bude zjišťován vztah mezi podnikovými dovednostmi a strategiemi – včetně oblasti digitalizace. Toto šetření bude realizováno v roce 2019 ve všech jazycích EU. Cedefop bude navíc na základě výsledků svého šetření s názvem Evropské dovednosti a pracovní místa zkoumat, jaké požadavky na rekvalifikace a na zvyšování kvalifikací vznikají u nových pracovních míst v souvislosti s digitalizací.      
 
Cedefop v číslech
 
Účinná komunikace hraje rozhodující roli v tom, zda budou činnost Cedefopu uznávat a pozitivně vnímat všechny cílové skupiny. Indikátory výkonu dokazují, že cílové skupiny si práce Cedefopu cení a že stále stoupá zájem o jeho výstupy. Citace ze zpráv a výsledků šetření Cedefopu se často objevují v dokumentech EU, například v dokumentech Evropské komise, Evropského parlamentu a jiných mezinárodních organizací. V roce 2017 bylo na webových stránkách staženo více než 377 000 publikací, včetně 63 000 krátkých zpráv Cedefopu, které jsou zveřejňovány v osmi jazycích. Tato čísla dokládají velký zájem o data a odborné informace Cedefopu. Celkem 326 účastníků hodnotilo akce organizované Cedefopem a 97 % označilo danou akci jako velmi dobrou nebo dobrou. Práce Cedefopu byla zmíněna v 732 článcích v různých médiích, z toho bylo 650 článků na webech, 61 v novinách a 19 v časopisech; články se objevily v nejdůležitějších evropských médiích. Facebook Cedefopu sleduje celkem 11 070 uživatelů, účet na Twitteru pak 6 300 uživatelů. Počet uživatelů Facebooku stoupl o 18 %, účet na Twitteru zaznamenal nárůst o 22 %.
 
Komunikační strategie
 
Komunikační strategie Cedefopu je velmi blízce propojena s Evropskou komisí a obsahuje společné aktivity, mezi které patří například Evropský týden odborného vzdělávání. Webová stránka Cedefopu nabízí celou řadu velmi kvalitních informací, dat a audiovizuálních záznamů. I v roce 2018 budou zveřejňována především srovnávací data z jednotlivých zemí.
 
Magazín Cedefopu s názvem Skillsnet and Match, který vychází třikrát ročně, představuje práci centra a vývoj odborného vzdělávání v jednotlivých zemích. V roce 2017 se v jednotlivých článcích a rozhovorech objevila například následující témata: odborné vzdělávání a příprava ve 21. století nebo kvalifikace a pracovní místa pro uprchlíky. Semináře realizované v Bruselu, které jsou organizovány ve spolupráci se zeměmi majícími předsednictví, přispívají k tomu, aby se zvýšilo povědomí o práci Cedefopu mezi orgány EU a stálými zastoupeními členských zemí. S ohledem na nové požadavky cílových skupin vydá Cedefop v roce 2018 ročenku odborného vzdělávání a přípravy. Autory budou odborní pracovníci Cedefopu, kteří představí výsledky výzkumů, k dispozici tak budou souhrnné analýzy pro jednotlivá témata odborného vzdělávání a přípravy.
 
Cedefop je organizací založenou na odborných znalostech, hodnota centra spočívá tedy zejména v jeho lidském kapitálu. Z výsledků šetření realizovaného mezi spolupracovníky Cedefopu v roce 2017 vyplývá, že celkem 72 % dotázaných je velmi spokojeno (to je nejlepší výsledek mezi všemi 20 agenturami EU). Z výsledků nezávislého šetření realizovaného mezi členy řídící rady vyplývá, že 77 % členů rady je spokojeno se vztahy Cedefopu k jeho cílovým skupinám. V roce 2018 zohlední Cedefop všechna doporučení vyplývající z těchto šetření a bude i nadále poskytovat všem svým spolupracovníkům podporu a důstojné pracovní prostředí.
 
Cedefop se bude usilovně snažit o to, aby při využívání prostředků, které získal na základě revize svých administrativních činností, dodržel všechna pravidla a doporučení Evropského účetního dvora a Služby interního auditu Evropské komise, tak jak tomu bylo v minulých letech. Cedefop bude také nadále využívat systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí.
 
Není ještě zcela jasné, zda z nového nařízení o zřízení a z externí evaluace vyplynou Cedefopu nějaké nové úkoly nebo zda se změní směřování a vývoj centra. V roce 2018 však bude Cedefop i nadále připraven plnit svou roli a bude přispívat k posílení evropské spolupráce mezi Evropskou komisí, členskými zeměmi a sociálními partnery, tak, aby došlo ke zvýšení kvality politik odborného vzdělávání a přípravy.
 
Při překladu z angličtiny byla zohledněna i německá verze zprávy. Titulky byly doplněny redakcí blogu pro vzdělávání.