Co může pro děti znamenat návštěva muzea

Na začátku evropského roku kulturního dědictví sdílí Liesbet Ruben z nizozemského Tropenmusea Junior, proslulého svými edukačními programy pro děti, své názory na význam trvalých zkušeností získaných během návštěvy muzea.

Při zmínce o mé práci v dětském muzeu Tropenmuseum Junior v Amsterdamu se přítomným zpravidla vybaví návštěvy muzea, které podnikli během svého dětství a mládí. Vyptávám se na jejich vzpomínky, a tak získávám představu o zážitcích, které si z návštěv odnesli.
 
„Tančil jsem Condor. Provozoval jsem restauraci. Jeli jsme vlakem přes Bombaj. Vše bylo skutečné, nikoliv vymyšlené. Nebylo to nudné jako v muzeích, kde se mohlo jen pozorovat a poslouchat. Bubny na nás skutečně mluvily. Dodnes si pamatuji písničku a tanec. Jeli jsme autobusem přes Maroko. Natočili jsme krátký film. Byl jsem zamilován do muzejní průvodkyně, té nejlepší vyprávěčky příběhů na světě.“
 
Občas lze slyšet, jak někoho návštěva muzea přivedla k zásadnímu životnímu rozhodnutí, povzbudila člověka k cestování či studiu.
 
Kromě toho, že prozkoumáme lidské zkušenosti a dozvíme se něco o našich každodenních zážitcích, můžeme se také naučit, že:

 • děti návštěvou muzea získávají dobré zkušenosti, a to na celý život;

 • pro naše poznatky a paměť hrají aktivity zásadní roli; pozorování a poslech nejsou vždy dostačující; činnostní učení musí být také zahrnuto;

 • zkušení průvodci v muzeích pracující s dětmi jsou tím nejlepším a nejinteraktivnějším médiem pro poskytnutí smysluplného zážitku.

 
Expozice Tropenmusea Junior jsou příkladem toho, jak lze výzkum, muzejní pedagogiku a způsoby výstavní tvorby integrovat do interaktivního zážitku.
 
Autorka Liesbet Ruben odkazuje na zkušenosti Tropenmusea Junior, které za dobu své více než čtyřicetileté existence vyvinulo metodu sestávající ze sedmi základních principů: osobní příběh, realita, provázanost, hloubka, překvapení, dynamika, sdílení.
 
Osobní příběh
Vyhněte se všeobecným informacím o kultuře nebo identitě, buďte osobití a použijte smysluplné a osobní příběhy ilustrující obecné téma (pars pro toto – část za celek), věnujte zvláštní pozornost osobní interakci. Dobře vyškolený tým pracovníků muzea přenáší obsah živým způsobem, vede a povzbuzuje děti k účasti.
 
Realita
Prezentujte téma holistickým způsobem a v nápaditém kontextu, tak, abyste nabídli spojitost a hloubku. Prezentujte téma jako přirozenou součást každodenního života a začleňte ho do skutečných příběhů o skutečném životě a skutečných lidech.
 
Provázanost
Dejte do souvislosti hmotné dědictví a sbírkové předměty s tématem, spojte praktické sbírkové předměty s každodenním životem a současnou kulturou. Propojte minulost se současností.
 
Hloubka
Ilustrujte téma silným příběhem, divadelní výpravou a působivou scénou. Divadelní prvky by měly kondenzovat realitu a prosazovat téma, audiovizuální prostředky by měly děti upoutat, přitom je však nerozptýlit, aby se nestaly pasivními pozorovateli.
 
Překvapení
Bourání zaběhnutých vzorců otevírá cestu k novým zkušenostem a interakcím. Povzbuďte děti a vtáhněte je nečekanými událostmi.
 
Dynamičnost
Povzbuďte děti myšlenkově a emocionálně. Inspirujte je k oživení tématu prostřednictvím individuálních, párových nebo skupinových aktivit, které stimulují aktivní učení. Nabídněte interdisciplinární přístup, mobilizujte děti, aby využily své fyzické, sociální a intelektuální dovednosti. Zapojte všechny jejich smysly.
 
Sdílení
Pokuste se zajistit spolupráci dalších aktérů. Umožněte dětem ukázat a sdílet své zkušenosti s ostatními návštěvníky a povzbuďte je k tomu, aby své zážitky propojili se světem mimo muzeum.
 
Zde je několik rad pro učitele, kteří o návštěvě muzea uvažují:

 • Pokud je to možné, vyberte muzeum s průvodci schopnými nabídnout program vhodný pro potřeby vašich žáků. Nezdráhejte se muzeu sdělit, máte-li nějaké zvláštní požadavky, aby pro vás mohl být program připraven na míru.

 • Zeptejte se na způsoby přenosu informací. Jedná se pouze o pozorování a poslouchání a pochůzky ve skupinách, nebo mají žáci samostatnou roli včetně úkolů a/nebo otázek? Jsou v programu body, kdy dochází k fyzické aktivitě dětí?

 • Je přenos informací založen na příběhu (třeba s detaily, které pomáhají dětem vytvořit si v duchu obrazy)? Příběh se bude pamatovat lépe než jen seznam informací.

 • Jaké jsou hlavní zájmové body, které budou dětem představeny tak, aby si je mohly propojit s vlastními životy a zkušenostmi? Probíhá to v muzeu? Je zajištěn učební materiál pro přípravnou práci před návštěvou muzea a práci po návštěvě?

 
Chcete-li projít muzeum s třídou bez průvodce, můžete to udělat sami. Je vhodné dát žákům konkrétní otázky nebo úkoly, které si s sebou vezmou. Například:

 • Který předmět nebo umělecké dílo bys chtěl mít doma? Kam bys je položil nebo zavěsil a proč?

 • Možná ti některý z předmětů nebo uměleckých děl vypráví příběh. Co říká?

 • Dívej se na sbírkový předmět / umělecké dílo po dobu 20 sekund. Otoč se, abys je neviděl. Pak požádej spolužáky, aby ti položili otázky. Na kolik otázek dovedeš odpovědět?
   

Potenciál muzeí pro výuku mohou učitelé zkoumat také prostřednictvím kurzu
 
Více než 10 000 muzeí v Evropě, která patří mezi nejnavštěvovanější instituce na celém světě, nabízí učitelům obrovský potenciál pro usnadnění učení. Moderní muzea se vyvinula do komunitních center intelektuálního vývoje, která poskytují možnost účasti a inspirace pro různorodé publikum. Rychlý vývoj technologie také muzeím poskytnul lepší možnosti zpřístupnění sbírek, ať už on-line nebo přímo na místě.
 
Učitelé a další odborníci z oblasti vzdělávání by měli muzea využívat jako cenné vzdělávací nástroje, komunity a učební prostory. Například v současné době probíhající kurz Vzdělávání v muzeu zkoumá vzdělávací hodnotu a potenciál dnešních muzeí pro učení, strategie, které mohou pedagogové využít při plánování, realizaci a hodnocení učení v muzeu, a obecněji transformaci zkušenosti svých žáků z muzeí do souvisejících, zapojených a integrovaných aktivit, které vedou k jejich intelektuálnímu růstu. Účastníci kurzu mohou mimo jiné:

 • diskutovat o významu učení v muzeu a o tom, jak jej v muzeu nastavit;

 • přezkoumat kompetence k učení v muzeu a vyhodnotit strategie pro práci s nimi,

přizpůsobit kreativně muzejní vzdělávání vzdělávacím projektům a navrhnout aktivní úkoly pro muzejní učení.
 
Více informací o kurzu: Learning in a Museum. School Education Gateway [online]. [cit. 2018-03-05].