Doporučení Rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání

Vývoj základních dovedností, zvýšení úrovně digitálních a jazykových kompetencí, podpora získávání kompetencí v oblasti STEM nebo výchova k podnikavosti patří mezi cíle doporučení Rady EU.

V souvislosti se změnami požadavků na kompetence v důsledku digitálních a technologických inovací, změn trhu práce a demografických změn v evropské společnosti a hospodářství doporučení mimo jiné podporuje aktualizaci a zformulování společného chápání klíčových kompetencí pro celoživotní učení.
 
Metody uskutečňování výuky a učení se od roku 2006 rychle rozvíjely. Větší využívání technologií, dálkového studia a rozšíření neformálního učení poskytují příležitosti k získávání kompetencí, které by vzdělávání, odborná příprava a učení musely lépe využívat, aby se aktivně podpořil rozvoj kompetencí v průběhu celého života.
 
Na základě doporučení Rady EU vydaného letos v lednu (plný text zde) by členské státy měly:

 • podporovat právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, profesní přípravu a celoživotní učení

  • zajistit příležitosti pro všechny k rozvíjení klíčových kompetencí;

  • posílit rozvoj klíčových kompetencí pro všechny fyzické osoby od raného věku jako součást vnitrostátních strategií pro celoživotní učení;

  • podporovat mladé lidi a dospělé se znevýhodněním či zvláštními potřebami, aby naplnili svůj potenciál;

 • podporovat rozvoj klíčových kompetencí a zvláštní pozornost věnovat:

  • zvýšení úrovně výsledků v základních dovednostech (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a základní digitální dovednosti);

  • získávání kompetencí v přírodních vědách, technologiích, inženýrských oborech a matematice (STEM) a přijímání opatření pro větší motivovanost a zájem mladých lidí o kariéru v oblasti STEM;

  • zlepšení úrovně digitálních kompetencí ve všech fázích vzdělávání a odborné přípravy a ve všech segmentech populace;

  • rozvíjení kompetencí k podnikavosti, sociálních a občanských kompetencí;

  • zvýšení úrovně jazykových kompetencí a podpora studentů při studiu různých jazyků relevantních pro jejich pracovní a životní situaci;

 • usnadnit získávání klíčových kompetencí prostřednictvím:

  • podpory různých způsobů a kontextů učení včetně náležitého využívání digitálních technologií;

  • poskytování podpory pedagogickým pracovníkům, pokud jde o celoživotní učení zaměřené na kompetence v prostředí vzdělávání, odborné přípravy a učení;

  • aktualizace metod a nástrojů hodnocení a uznávání a zavedení nových a inovačních způsobů výuky a učení;

  • posílení spolupráce mezi subjekty vzdělávání, odborné přípravy a učení na všech úrovních a v různých oblastech s cílem zlepšit kontinuitu rozvoje kompetencí účastníků;

  • posílení nástrojů, zdrojů a poradenství v prostředí vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání a jiného učení za účelem podpory lidí při zvládání jejich celoživotního učení;

 • začlenit cíle udržitelného rozvoje OSN do vzdělávání, odborné přípravy a učení;

 • podávat zprávy o zkušenostech a pokroku při prosazování klíčových kompetencí ve všech sektorech vzdělávání a odborné přípravy, včetně neformálního učení.

 
Úplný text návrhu doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení ze dne 17. 1. 2018 je dostupný v češtině: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:395443f6-fb6d-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
 
Klíčové kompetence pro celoživotní učení – Evropský referenční rámec (2006): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&qid=1520929168891&from=EN