Francie: společný základ pro znalosti, kompetence a kulturu v povinné školní docházce (část 4)

Francouzští žáci mají disponovat základy vědy a techniky a umět převzít odpovědnost za své jednání. Čtvrtá část seriálu představuje další z pěti tematických oblastí nového společného základu pro všeobecné vzdělávání ve Francii.

Nový společný základ pro znalosti, kompetence a kulturu platí ve Francii od školního roku 2016/2017. Je určen všem žákům mezi 6 a 16 lety vzdělávajícím se v rámci povinné školní docházky, která zahrnuje základní školu a první stupeň středního vzdělávání – tzv. collège. Všeobecné vzdělávání v této podobě má připravit žáky nejen k dalšímu studiu, ale i na jejich občanskou roli.

Absolvováním povinné školní docházky musí žák nezbytně ovládat znalosti a kompetence pěti tematických oblastí. Jejich cíle jsou formulovány v obecné rovině a oproti českým kurikulárním dokumentům nekladou důraz na používání aktivních sloves popisujících ověřitelné výsledky učení.
 
Tematická oblast 4: Přírodní a technické systémy

Čtvrtá tematická oblast si klade za cíl vybavit žáky základy matematické, vědecké a technologické kultury, které jim umožní objevovat přírodní jevy i techniku. Má u nich vzbudit zvídavost, touhu klást otázky, hledat na ně odpovědi a vynalézat. Jejím absolvováním by si žáci měli osvojit základní vědecké postupy, od pozorování po provádění pokusů, a matematické kompetence. V návaznosti na to by měli být schopni odlišit ověřitelná fakta a hypotézy od názorů a víry. Záměrem je také rozvíjet u žáků přesnost, zručnost, kritického ducha, schopnost názorně předvádět a argumentovat. Kromě vědy oblast seznamuje se světem techniky, zejména s tím, jak různé předměty a systémy fungují. Žáci si mají uvědomit nejen to, že technologické postupy hledají efektivnost s cílem uspokojit lidské potřeby, ale i to, že lidská činnost s sebou nese určité společenské a environmentální dopady.

Cíle tematické oblasti jsou sdruženy do tří skupin:

A.       Vědecké postupy
Žák praktikuje badatelské postupy: popisuje svá pozorování a pokládá otázky; získává, organizuje a zpracovává informace, formuluje a ověřuje hypotézy, objevuje různé cesty, postupuje metodou pokusu a omylu; vytváří modelová znázornění; analyzuje, argumentuje, používá různé typy usuzování a referuje o svém postupu. Výsledky měření a zkoumání využívá a sděluje prostřednictvím vědeckého jazyka. Provádí také výpočty, odhaduje a ověřuje výsledky a řeší problémy zahrnující různé veličiny. Kromě toho dovede interpretovat statistické výsledky a znázornit je graficky.

B.       Návrh, tvorba, realizace
Žák vymýšlí, navrhuje a vyrábí technické předměty a systémy. Využívá k tomu pozorování, představivost, tvořivost, smysl pro estetiku a kvalitu, zručnost a smysl pro praktičnost. Při těchto činnostech aktivuje vědecké, technologické i umělecké znalosti a dovednosti.

C.       Individuální a kolektivní odpovědnost
Žák chápe důležitost odpovědného chování k životnímu prostředí a zdraví a rozumí svým odpovědnostem. Je si vědom dopadů lidské činnosti na životní prostředí a lidské zdraví a v návaznosti na to i nutnosti chránit přírodu a zajistit takový vývoj, který bere ohled na budoucí generace. Ví, že zdraví mohou narušit různorodé faktory prostředí a že některé rizikové faktory pramení z našeho vlastního chování. Je si vědom vlivu stravování a tělesné aktivity na zdraví a osobní pohodu člověka a dodržuje základní pravidla bezpečnosti při každodenní manipulaci s předměty a technikou.

K dosažení cílů čtvrté tematické oblasti rámec předkládá obecný seznam témat, jejichž znalost žák uplatní. Týkají se lidského těla, živého světa, evoluce a druhové rozmanitosti; vesmíru a hmoty, biosféry, energie, pohybu; čísel a veličin, geometrických objektů, práce s informacemi, náhodných jevů; technických objektů a systémů a technologických řešení.