Přední IT odborníky má Lucembursku zajistit nová specializace

Klíčovým slovem pro nově zavedenou specializaci v Lucembursku jsou inovace. Zaměření má žáky připravit na nové IT výzvy i na úspěšné vedení projektů, a to s pomocí vzdělávacích strategií umožňujících aktivní učení žáka.

Lucembursko se rozhodlo v roce 2017 zaplnit mezeru v „klasické“ cestě středního vzdělávání. Do seznamu specializací totiž zařadilo Informatiku a komunikaci. „Klasická“ cesta je jeden ze dvou hlavních proudů lucemburského středního vzdělávání, který žáky připravuje především k vysokoškolskému studiu. Trvá sedm let, přičemž v průběhu posledních tří ročníků vzdělává žáky v oblasti, kterou si sami vybrali. Nové zaměření se pilotně testuje na dvou středních školách. Předpokládá se, že z řad jeho absolventů vzejdou přední odborníci pro svět digitálních technologií.
 
Co se žáci, kteří si zvolili toto zaměření, naučí? Kromě běžných všeobecně vzdělávacích předmětů se specializace orientuje na programování, moderní technologie, grafický design, mediální komunikaci, finanční ekonomii, management dat a také řízení projektů. Jedním z hlavních úkolů specializace je mimo jiné podpořit kreativitu, samostatnost a odpovědnost žáků.

  • V předmětu Programování si žáci osvojí základy programovacího jazyka (Java) a tvorby algoritmů. Rozvíjejí ale také kompetence k řešení problémů a kreativitu.

  • Předmět Technologie a inovace žáky seznámí nejen s tím, jak pracují počítače a sítě, ale i s aktuálními tématy týkajícími se moderních technologií (umělá inteligence, internet věcí apod.). Žáci jsou vedeni ke zkoumání technologického vývoje v souvislostech a k tomu, jak si poradit s komplexními problémy při nalézání IT řešení.

  • Analýza a management dat se zase zaměřuje na způsoby sběru, strukturovaného uchovávání i využití dat. V kontextu problematiky velkých dat se věnuje i socioekonomickým dopadům práce s daty, včetně souvisejících právních, etických a organizačních problémů.

  • V předmětu Mediální komunikace se žáci učí efektivně komunikovat prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Předmět věnuje zvláštní pozornost novým, digitálním prostředkům komunikace. Žáci si dále osvojují způsoby vyhledávání, zpracování a prezentování informací ve vztahu k novým technologiím.

  • Specializace nabízí i interdisciplinární předmět Řízení projektů, který u žáků kultivuje kompetence k podnikání a kompetence spojené s řízením projektů. Žáci se naučí přes drobné úkoly s podporou učitele až po komplexnější zadání, které řeší samostatně, jak řídit projekt. Příležitost k tomu mají i v dalších předmětech, jejichž učitelé jsou podporováni v tom, aby své hodiny s problematikou řízení projektů propojovali.  

 
Nová specializace přináší inovace i na poli vzdělávacích přístupů. Před tradiční frontální výukou dává přednost metodám podporujícím aktivní učení žáků, jako je projektové či problémové vyučování, a nevyhýbá se ani alternativní organizaci výuky. Například interdisciplinární předmět Řízení projektů je přímo navržen pro týmové vyučování tří učitelů. Zaměření počítá také s intenzivním využíváním informačních technologií a online nástrojů. V pilotních školách proto žáci obdrželi počítače vybavené veškerým potřebným softwarem. Ty naleznou uplatnění mimo jiné i při komunikaci mezi učitelem a žákem – od sdílení materiálů přes odevzdávání úkolů po vyplňování průběžných testů – napříč všemi předměty.
 
Zatímco na vyhodnocení úspěšnosti nové specializace je třeba si ještě počkat, již teď je ze statistik patrné, že je o ni mezi studenty velký zájem.