Násilí ve školách má v Rakousku pomoci snižovat online dotazník

Nezbytným předpokladem pro volbu vhodných strategií pro boj s násilím ve školách je dostatek informací o míře násilí a jeho výskytu v jednotlivých třídách. V Rakousku byl proto vytvořen evaluační nástroj AVEO (Austrian Violence Evaluation Online-Tool). Jedná se o jednoduchý online dotazník, který vyplňují žáci v jednotlivých třídách. Výsledky dotazníků získají nejen učitelé, ale i vedení školy.

Na tvorbě online nástroje se podílelo Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF) spolu s vídeňskou univerzitou. Jedná se online dotazník, ve kterém žáci odpovídají na otázky týkající se násilí a agresivního chování. Cílem nástroje je to, aby učitelé jednoduše a rychle získali informace o výskytu násilného chování ve třídě. AVEO tak školám pomáhá správně vyhodnotit násilné chování a v případě potřeby nastavit adekvátní opatření. Online nástroj zohledňuje všechny předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Učitelé a vedení školy nezískávají žádná osobní data a získaná data nemůže žádná třetí osoba spojit s konkrétní školou či žákem. Pro zajištění ochrany osobních údajů je nutné, aby se šetření účastnila vždy celá třída. Není možné, aby dotazník vyplňovali pouze jednotliví žáci nebo skupiny žáků, rozdělené například podle pohlaví.
 
Jakých oblastí se dotazník týká?
 
Dotazník AVEO zjišťuje výskyt a četnost různých forem násilí mezi žáky. Dotazník rozlišuje následující formy agresivního chování:

 • verbální násilí: například nadávky a výsměch;

 • fyzické násilí: například bití, kopání, tahání za vlasy;

 • vztahové násilí: například šíření pomluv nebo časté vyloučení z kolektivu;

 • násilí využívající nová média: např. SMS zprávy, e-maily, fotky na internetu.

 
Pomocí získané zpětné vazby o četnosti násilného chování mohou učitelé ohodnotit, zda se v jejich třídách objevuje šikana. Pro šikanu a s ní spojené násilné chování je typická nerovnost sil mezi pachatelem a obětí, která se dá zvnějšku pouze obtížně rozpoznat. V případě, že odpovědi v dotazníku nasvědčují, že se ve třídě šikana objevuje, mohou učitelé zavést účinná opatření pro její potlačení.
 
AVEO také obsahuje otázky týkající se různých faktorů, které mohou ovlivňovat výskyt násilí a šikany mezi žáky, mezi které patří například: 

 • empatie;

 • názory ohledně násilí a násilného chování;

 • přejímání odpovědnosti;

 • prostředí ve třídě;

 • postup/chování učitelů při řešení násilného chování ve třídě.

 
AVEO zjišťuje nedostatky v těchto oblastech a na základě výsledků dotazníkového šetření je pak lze cíleně zlepšovat. Dotazník umožňuje, aby učitelé svým žákům zadali pět vlastních otázek, díky tomu je možné zohlednit individuální potřeby jednotlivých tříd. Důležitou funkcí online dotazníku je možnost porovnat výsledky s výsledky předchozích dotazníkových šetření. Učitelé, případně i vedení školy, mohou získat zpětnou vazbu o změnách ve výskytu násilí v dané třídě.
 
Jaké kroky jsou nutné pro realizaci dotazníkového šetření?
 

 1. Vedení školy si vyžádá na webových stránkách AVEO osobní heslo.

 2. Vedení školy se zaregistruje (pomocí IČO a osobního hesla), škola tak získá školní kód. 

 3. Jednotliví učitelé se mohou registrovat pomocí školního kódu.

 4. Učitelé si založí vlastní dotazník (datum, počet žáků, v případě zájmu vlastní otázky).

 5. Realizace vlastního šetření (žáci vyplňují dotazník na počítači).

 6. Učitelé a vedení školy se ihned poté, co žáci odpovědí na všechny otázky, mohou podívat na shrnutí a vyhodnocení výsledků šetření.

 
Online nástroj AVEO je dostupný na http://aveo.schulpsychologie.at.