Vývoj žáka jako člena komunity: finské kurikulum a oblasti kompetencí v 7. až 9. ročníku

Článek přináší popis některých z klíčových kompetencí v novém finském kurikulu, které bylo celostátně zavedeno ve školním roce 2016/2017.

Text charakterizuje cílová zaměření kompetence Přemýšlení a učení se učit, Kulturní kompetence, interakce a sebevyjádření, Péče o sebe a druhé, řízení každodenního života a Účast, spoluodpovědnost a budování udržitelné budoucnosti, a to v 7. až 9. ročníku. Popsány jsou také úkoly spojené se vzděláváním v přechodných fázích – ze 6. do 7. ročníku a ve fázi dokončení základního vzdělávání.
 
Přechod ze 6. do 7. ročníku
 
Přechod ze 6. do 7. ročníku vyžaduje systematickou spolupráci mezi pracovníky školy, přenos informací důležitých pro výuku, znalost učebního prostředí, způsobů práce a příslušných dokumentů. Během přechodu je důraz kladen zejména na interakci mezi domovem a školou. Pro žáky přechod často znamená přizpůsobení se nové skupině, novým učitelům a novému prostředí. Škola musí zajistit, aby v těchto ročnících používané pracovní postupy a postupy hodnocení odpovídaly věku žáků a jejich předpokladům. Je rovněž důležité, aby se rodiče a škola snažili zajistit, aby se žák cítil bezpečně a měl odvahu bezproblémově vykročit vstříc novým aspektům školního života. Žáci musejí učinit mnohá rozhodnutí, která ovlivní jejich budoucnost. Je proto důležité žákům naslouchat a vážit si jich a také zajistit jejich aktivní účast při volbě a rozhodování o otázkách, které se jich týkají.
Před nástupem žáka do 7. třídy musí být provedeno právními předpisy vyžadované přezkoumání rozhodnutí o zvláštní podpoře žáka.
 
7.–9. ročník: Vývoj žáka jako člena komunity
 
Zvláštním úkolem 7. až 9. ročníku je vést a podporovat žáka v letech jeho intenzivního vývoje, zajistit, aby dokončil studium veškerého učiva stanoveného pro základní vzdělávání, a povzbudit jej k dalšímu studiu. Obzvláště důležité je to, aby každý žák získal co možná nejlepší předpoklady pro pokračování studia po základním vzdělávání a schopnost reálně a na základě svých znalostí zvažovat vlastní rozhodnutí. Během těchto ročníků se rozdíly v individuálním vývoji žáků i ve vývoji dívek a chlapců začínají více projevovat a ovlivňovat práci školy. Žáci jsou vedeni k chápání vlastního vývoje a povzbuzováni k přijetí sebe sama. Jsou také vedeni k přebírání zodpovědnosti za sebe, své studium, přátele a okolí. Učí se rozvíjet takový duch společenství, v němž není tolerována šikana, sexuální obtěžování, rasismus nebo jiný druh diskriminace. Motivace žáků ke studiu se posiluje péčí a individuálním přístupem ke každému žákovi, pomocí různorodých pracovních přístupů a učebních prostředí. Postupy hodnocení a poskytování zpětné vazby během studia jsou naplánovány a prováděny tak, aby byly interaktivní, vedly k učení a zároveň povzbuzovaly žáky, aby pracovali na dosažení svých individuálních cílů i cílů skupiny. Spolupráce mezi domovem a školou získává nové formy a obsah a zůstává důležitým podpůrným prvkem pro vyvíjejícího se mladého jedince. Pravidla stanovená společně žáky a rodiči a dohody týkající se dobrého chování vytvářejí bezpečí a přispívají k úspěšné práci školy.
 
Během 7. až 9. ročníku začínají žáci utvářet svou identitu dospělého jedince, rozšiřovat své znalosti a dovednosti, objevovat své vlastní směřování a připravovat se na život následující po základním vzdělávání. Dochází k pokroku při výuce a učení, žáci obohacují a doplňují své znalosti získané v nižších ročnících. Dalšími předměty v rámci vzdělávacího programu jsou domácnost a poradenství. Environmentální učivo se dělí do samostatných předmětů – fyzika, chemie, biologie a geografie. Žákům jsou nabídnuty nové volitelné předměty. Multidisciplinární výukové moduly a volitelné předměty poskytují žákům příležitost k prohloubení jejich zájmů a možnost kombinovat se školní prací to, co se naučili ve volném čase. Moduly a volitelné předměty vytvářejí příležitosti k získání zkušeností a zažití samostatnosti a přebírání zodpovědnosti, například při umělecké produkci, výzkumných projektech nebo společenských projektech.
 
Dokončení základního vzdělávání a přechod do další fáze
 
Při přechodu ze základního na střední vzdělávání se žáci orientují v otázce pokračování studia a rozhodují o své vzdělávací a profesní dráze. Toto období vyžaduje systematickou a mnohostrannou spolupráci a také interakci se žáky a rodiči. Cílem je vybavit žáky dovednostmi a znalostmi potřebnými pro postup ze základního vzdělávání do následující vzdělávací fáze a zajistit jim klid a podmínky pro studium. Přechod do nové životní fáze představuje pro mladého člověka vyšší stupeň řízení vlastního života, samostatnosti a odpovědnosti. Škola žáky v jejich rozvoji podporuje, důraz je kladen na poradenství a celkovou péči o žáka. Je třeba, aby žáci byli velice dobře informováni o různých možnostech studia následujícího po dokončení základního vzdělávání, dále potřebují všestranné poradenství ze strany poradců a učitelů různých předmětů. Je důležité vyčlenit čas pro diskuse se žáky o jejich plánech do budoucna, poskytnout jim pomoc při pochopení požadavků týkajících se dalšího vzdělávání a při jejich realistickém rozhodování.
 
Klíčové kompetence v 7. až 9. ročníku
 
S dospíváním žáků roste jejich schopnost rozvíjet své klíčové kompetence. Na druhé straně, spolupráce mezi různými předměty a zvládání každodenního školního života začíná být náročnější. Nejlepší je to, může-li škola mladému člověku procházejícímu pubertou poskytnout smysluplné prostředí a pomáhat mu při formování jeho osobnosti. Je nanejvýš důležité poskytnout žákům příležitost zažívat zkušenost z uplatnění svých dovedností a úspěchů, čímž je posilována jejich sebeúcta. Rovněž je důležité vést žáky k tomu, aby si uvědomovali svou jedinečnost a individuální silné stránky a aby realisticky hodnotili, jakého zlepšení je třeba.
Během těchto let pokračuje pokládání základu pro udržitelný způsob života a pocit pohody, se žáky jsou probírány společenské, ekonomické, kulturní i ekologické předpoklady udržitelného rozvoje. Výuka zahrnuje příklady, praktické postupy a teoretické reflexe o propojení různých aspektů udržitelného rozvoje a o tom, jak udržitelný způsob života vypadá v praxi.
Rozvoj klíčových kompetencí je podporován ve všech předmětech, nejvhodnějším způsobem pro danou kompetenci. Plánování a implementace multidisciplinárních modulů spolu se žáky se zaměřuje zejména na zlepšování klíčových kompetencí.
 
Přemýšlení a učení se učit
Ve školní práci je posilována aktivní role žáků ve vzdělávacím procesu a učení je podporováno navozením příležitosti k pozitivním zkušenostem a emocím. Žáci jsou vyzýváni, aby přebírali zodpovědnost za tvorbu svých studijních cílů, plánování školní práce a hodnocení vlastní práce a pokroku. Jsou vedeni k tomu, aby identifikovali vlastní strategie učení a vzdělávání a vědomě je rozvíjeli. Žáci potřebují rady k udržení pozornosti a soustředění, k používání technologií a jiných pomůcek při studiu. Žáci jsou povzbuzováni k tomu, aby měli důvěru v sebe sama a své názory, obhajovali své myšlenky a v rámci učení uplatňovali dovednosti získané mimo školu. Je důležité se naučit poslouchat sebe a ostatní, vnímat věci očima jiných lidí a hledat alternativy a kreativní řešení. Žáci potřebují podporu při konfrontaci a řešení nejasných a kontroverzních informací. Žáci společně zkoumají různé způsoby získávání znalostí a jsou pobízeni k přednesení poznatků z vlastní zkušenosti a rozebírání jejich významu pro jejich způsob myšlení. Žáci mají možnost pozorovat a zlepšovat své vnímání, vyhledávat informace různými způsoby a pohlížet na témata kriticky a z různých perspektiv. Žáci jsou povzbuzováni k využití své představivosti s cílem vynalézavého myšlení a přinášení nových myšlenek, k otevřené práci s odlišnými stanovisky a získávání nových poznatků a pohledů. Jsou podporovány návrhy žáků. Dovednosti potřebné k samostatnému přemýšlení žáků jsou rozvíjeny také poskytováním různých příležitostí k samostatnému a kolaborativnímu řešení problémů, argumentaci, zdůvodňování, vyvozování závěrů a porozumění interakcím a vazbám mezi různými problémy, tj. systematickému myšlení. Rozvoj etického myšlení je podporován tím, že žáci reflektují, co je správné a co nesprávné, dobré a slušné v životě a jaké jsou principy etického způsobu života. Umění prohlubuje etické a estetické myšlení tím, že dochází ke vzbuzování emocí a vytváření nových nápaditých myšlenek.
Experimentální přístup založený na otázkách a funkční pracovní přístup napříč předměty při zkoumání jevů, které žáky zajímají, jsou důležité nejen pro dovednosti potřebné k přemýšlení, ale i pro motivaci k učení a volbu studia po základním vzdělávání. Během výuky různých předmětů žáci uvažují o významu studia a svém osobním způsobu myšlení a o tom, jakým způsobem pracují na své budoucnosti. Žáci jsou podporováni při vyhledávání informací o studijních a pracovních příležitostech, rozlišných kariérních cestách a při racionálním rozhodování, s vědomím významu jejich vlastních schopností a zájmů.
 
Kulturní kompetence, interakce a sebevyjádření
Školní práce podporuje formování kulturní identity žáka a kulturně udržitelný způsob života založený na respektování lidských práv. Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vnímání kulturní rozmanitosti. Jsou rovněž vedeni k tomu, aby rozeznávali vlivy kultur, náboženství a světonázorů na společnost a každodenní život a uvažovali o tom, co je nepřijatelné a představuje porušování lidských práv. Během školní práce je systematicky podporováno respektování a důvěra vůči jiným sociálním skupinám a národnostem. Žáci se seznamují s klíčovými konvencemi o lidských právech a jejich významem a uplatňováním ve světě.
Žáci jsou podporováni, aby se učili porozumět kulturním poselstvím v okolním světě a poznávat a hodnotit své okolí a jeho kulturní dědictví, jakož i rozpoznávat hodnoty, které s tím souvisejí. Žáci analyzují mediální prostředí a učí se vyhodnocovat dopady médií. Učí se o kulturním dědictví a podílejí se na jeho udržování a obnovování. Mají příležitost zažít a interpretovat umění, kulturu a kulturní dědictví, učí se vnímat jejich význam pro blaho jedinců a společenství. Spoluprací s mimoškolskými partnery poskytuje škola žákům různorodé příležitosti k vyjádření jejich kulturních kompetencí a k zapojení se do společnosti, například prostřednictvím umění.
Celosvětový rozhled žáků se rozšiřuje a dovednosti vedení dialogu se rozvíjejí prostřednictvím interakce uvnitř i mimo školní komunitu a zažitím zkušeností spojených s mezinárodní spoluprací. Pomocí svých znalostí a dovedností se žáci učí vyjadřovat své názory konstruktivně a jednat v různých situacích na veřejnosti, při spolupráci a interakci. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali vcítit do pozice jiných lidí, naučili se s úctou přijímat ostatní a správně se chovat. Žáci jsou povzbuzováni k sebevyjadřování různými způsoby. Jsou také podporováni, aby si uvědomovali a ovládali své vlastní tělo a využívali ho k vyjádření emocí, názorů, myšlenek a idejí. Školní práce zahrnuje mnoho příležitostí k tvůrčí činnosti. Žáci jsou vedeni k tomu, aby prosazovali estetické hodnoty a měli potěšení z různých forem estetiky.
 
Péče o sebe a druhé; řízení každodenního života
Ve spolupráci s rodiči je u žáků podporována samostatnost. Žáci se učí a jsou povzbuzováni k tomu, aby přebírali zodpovědnost za sebe, za ostatní a za bezproblémový chod každodenního života. Žákům se dostává více příležitostí k podílení se na plánování a přípravě školní práce a učebního prostředí. Jsou vedeni k tomu, aby rozpoznávali faktory, které podporují nebo poškozují blaho jich samotných i jiných lidí a získávají kompetence v oblasti podpory zdraví, bezpečnosti a blahobytu. Zvláštní pozornost je věnována významu spánku a odpočinku, vyváženého každodenního životního rytmu, cvičení a pestré výživy a významu zdravé životosprávy a správného chování. Žáci se učí sociálním dovednostem a jsou podporováni při rozvoji svých emocionálních dovedností. Společně se diskutují situace střetu a ovládání konfliktních emocí a myšlenek. Žáci se seznamují s ochranou soukromí a osobních hranic. Učí se předvídat a vyhýbat se nebezpečným situacím a patřičně jednat v případě nehody. Žáci jsou rovněž vedeni k trvalému a zodpovědnému jednání v různých situacích v dopravě, zejména při jízdě na kole nebo na mopedu, dále k používání ochranného a bezpečnostního vybavení a k odmítání řízení pod vlivem alkoholu a omamných látek.
Při výuce a učení různých předmětů a při další školní práci se žáci učí chápat vývoj, rozmanitost a význam technologií pro jejich vlastní život, školní komunitu a společnost. Žáci se rovněž učí chápat principy fungování technologií a tvorby cen, procvičují zodpovědné využívání technologií, učí se vyvíjet a modelovat technologické nápady. Se žáky jsou také diskutovány etické otázky a technologické možnosti v budoucnosti. Žáci jsou vedeni k tomu, aby sledovali své spotřebitelské návyky z hlediska udržitelné budoucnosti, analyticky pozorovali reklamu a byli kritickými a zodpovědnými spotřebiteli. Jsou poučováni v souvislosti s plánováním svých financí a hospodařením s nimi. V rámci základního vzdělávání žáci procvičují, jak provádět udržitelnou volbu a udržitelně jednat v různých oblastech života.
 
Účast, spoluodpovědnost a budování udržitelné budoucnosti
Vyučování a učení mají za cíl zvýšit zájem žáků o společné a společenské otázky a zahrnují nácvik jejich jednání jako členů demokratické společnosti. Různé způsoby zapojení žáků do jejich studijních skupin, studentské rady a školní komunity, jakož i zkušenosti žáků s tím, že je jejich hlas slyšen a oceňován, pomáhají žákům vidět možnosti jejich vlastního zapojení a učí je, jak se zapojit v praxi. Žáci získávají informace a zkušenosti z různých způsobů a forem společenské angažovanosti, jako jsou aktivity na základě partnerství, environmentální aktivity a dobrovolné práce nebo zapojení se prostřednictvím médií, umění, veřejného sektoru, nevládních organizací a politických stran. Takové zkušenosti podporují u žáků sebeúctu a schopnost přebírat iniciativu a povzbuzují žáky k přebírání větší odpovědnosti. Svou účastí se žáci mohou naučit konstruktivně vyjadřovat své názory, hledat řešení ve spolupráci s ostatními a z různých perspektiv uvažovat o odůvodnění různých způsobů jednání. Žáci se učí schopnosti vyjednávat, procesu arbitráže a řešení konfliktů. Konkrétní akce a projekty spolupráce v zájmu životního prostředí a jiných lidí rozšiřují oblast zodpovědnosti žáků.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali význam svých voleb a činností, jak pro sebe, tak pro svou komunitu, společnost a přírodu. Žáci společně uvažují o spojitosti mezi minulostí, současností a budoucností a různými alternativami budoucnosti. Naučí se hodnotit jednání a strukturu sebe sama, své komunity a celé společnosti a hledat způsoby, jak podporovat udržitelné dobré životní podmínky. Během základního vzdělávání žáci začnou chápat, proč má vzdělávání a participace smysl, jaký je význam udržitelného způsobu života a jak mohou být poznatky a dovednosti získané ve škole využity při budování udržitelné budoucnosti.