Vzdělávání v oblasti pracovního života a podnikání

Pokračování seriálu, který se věnuje oblastem kompetencí a jejích cílovým zaměřením, jak je popisuje Národní rámcové kurikulum pro základní vzdělávání ve Finsku.

 

1. až 2. ročník
 

V rámci školních aktivit jsou žákům poskytovány různé příležitosti k samostatné a společné činnosti. Procvičují práci ve skupinách a spolupráci, včetně harmonizace svých nápadů s nápady ostatních žáků, cvičí se také v přebírání odpovědností přiměřených jejich věku. Žáci jsou vybízeni, aby zkoumali nové věci a reflektovali, v čem jsou oni sami obzvlášť dobří a co mohou udělat pro ostatní ve škole a doma. Jsou podporováni v jistotě při zvládání nových situací. Žáci se dozvídají o různých povoláních v rámci školy a mimo ni, chápou význam těchto povolání a obecně práce pro společnost – zejména pro každodenní život a existenční jistotu rodin. Školní práci může obohatit spolupráce s rodiči a dalšími aktéry mimo školu.

 
3. až 6. ročník
 
Žáci jsou vedeni k systematické a vytrvalé práci a přebírání větší zodpovědnosti za své činy. Jsou povzbuzováni k tomu, aby si uvědomovali své silné stránky a začínali se zajímat o různé věci. Podporuje se jejich houževnatost směřující k dokončení práce a úcta k dosaženým pracovním výsledkům. Žáci se cvičí v projektových a skupinových pracích a ve spolupráci s aktéry mimo školu. Při společné práci se žáci mohou naučit pocitu vzájemnosti a vyjednávacím dovednostem, stejně jako usilovat o dosažení společného cíle. Žáci jsou vybízeni k tomu, aby využívali dovednosti, které se naučili ve svém volném čase, a aby si jejich znalost navzájem předávali. Součástí školní práce jsou aktivity, při kterých žáci získávají zkušenosti z práce, různých profesí a výkonu práce pro druhé. Tyto aktivity mohou zahrnovat pracovní zkušenosti uvnitř školy, projekty spolupráce s firmami a organizacemi, které se nacházejí v blízkosti školy, mentoring a vrstevnické zprostředkovávání nebo jednání jako zástupce. Žáci jsou povzbuzováni ke způsobům jednání s iniciativou a podnikavostí a jsou vedeni k tomu, aby spatřovali důležitost práce a podnikání v jejich životě a ve společnosti.
 
7. až 9. ročník
 
Výuka a učení podporují u žáků zájem a pozitivní postoje k práci a pracovnímu životu a také posilují znalostní základnu, která s tím souvisí. Žáci se seznamují se specifiky podnikání a průmyslu a jejich klíčovými sektory v místní oblasti. Je zajištěno, aby nejpozději v této fázi žáci získali zkušenosti z pracovního života a spolupráce s aktéry mimo školu. Žáci se v praxi učí vhodnému chování a týmové práci vyžadované v pracovním životě a chápou význam jazykových a interaktivních dovedností. Školní práce zahrnují příležitosti k poznávání různých profesí, profesních oborů a podnikatelských aktivit. Tyto příležitosti zahrnují, mimo jiné, vyučovací hodiny věnované seznámení se s pracovním životem, diskusi s návštěvníky, návštěvy firem a různých organizací, praktické obchodní aktivity a dobrovolnickou práci.
 
Školní práce zahrnuje praktickou zkušenost z práce na projektech a vytváření sítí v žákovské komunitě, v jejím okolí, ve Finsku a pokud možno i v mezinárodních kontextech. Vytvářením praktických situací při výuce se žáci učí plánovat pracovní procesy, stanovovat hypotézy, zkoušet různé alternativy, vyvozovat závěry a hledat nová řešení podle měnících se podmínek. Současně se naučí přebírat iniciativu, předvídat možné obtíže v pracovním procesu, vyhodnocovat a řídit podstoupená rizika, čelit selhání a zklamání a plnit úkoly s vytrvalostí. Žákům se poskytuje příležitost učit se prostřednictvím zažitých zkušeností o významu práce, podnikatelském přístupu a podnikání v komunitách a společnosti. Žáci jsou vedeni ke zkoumání příležitostí souvisejících se studiem a prací, jakož i s různými možnostmi při volbě kariéry. Jsou povzbuzováni k tomu, aby rozpoznávali a rozvíjeli své vlastní schopnosti, silné stránky a zájmy a aby činili promyšlená rozhodnutí týkající se studií a práce na základě vlastních výchozích pozic, s vědomím vlivu tradičních genderových rolí a dalších vzorů.