Mobilní interkulturní týmy nabízejí pomoc školám v Rakousku

V Rakousku od roku 2016 fungují tzv. mobilní interkulturní týmy (MIT), které nabízejí pomoc školám v jednotlivých spolkových zemích při integraci dětí uprchlíků. V dlouhodobém horizontu by měl projekt přispět k úspěšné integraci dětí uprchlíků nejen v rámci rakouského vzdělávacího systému, ale i v celé společnosti.

Původní návrh projektu, jehož koncept vypracovalo oddělení rakouského ministerstva vzdělávání zodpovědné za školní psychologii a poradenství, počítal s tím, že vzniknou tříčlenné mobilní týmy, ve kterých bude vždy zastoupen psycholog, pedagog a sociální pracovník. Každý z nich měl ovládat více jazyků, které jsou používány v zemích, odkud uprchlíci přicházejí (např. arabštinu, perštinu, kurdštinu, somálštinu, turečtinu, francouzštinu), a zároveň mít i vlastní zkušenosti s migrací nebo s migranty.
 
Výsledné týmy se nepodařilo sestavit tak, aby v nich byli zástupci všech tří profesí. Také původní plán, aby většina z nich uměla cizí jazyky a měla interkulturní kompetence, nebylo možné dodržet. Pouze třetina ze stávajících pracovníků ovládá arabštinu a pouhá desetina ovládá perštinu nebo daríjštinu (afghánskou perštinu). Některým z pracovníků chybějí zkušenosti s prací s lidmi z různých kultur. Přesto se podařilo nalézt 82 vhodných kandidátů, z nichž 46 pracuje na plný úvazek a zbytek z nich na částečný úvazek. Na začátku projektu byli všichni pracovníci zapojení do projektu proškoleni na celostátní úrovni. Další školení následně absolvovali přímo ve spolkových zemích, ve kterých jejich týmy poskytují poradenskou činnost. Kontrolu a koordinaci týmů mají na starosti referenti pro školní psychologii v jednotlivých spolkových zemích, kteří jsou také k dispozici všem týmům při řešení problémů obsahového charakteru.
 
Fungování týmů se v jednotlivých spolkových zemích liší s ohledem na dostupné zdroje a regionální potřeby a požadavky. V některých spolkových zemích mají týmy svá stálá zázemí ve školách s vysokým počtem dětí uprchlíků, v jiných si pomoc týmů mohou školy objednat v případě potřeby. Důležité je to, že všechny školy v Rakousku mají možnost požádat o pomoc v případě, že ji potřebují.
 
Tříčlenné týmy se s ohledem na množství úkolů o ně většinou dělí a do jednotlivých škol vyjíždějí většinou pouze dva, případně jeden pracovník mobilního týmu.
 
Mezi hlavní aktivity týmů patří:

  • podpora a poradenství pro vedení škol a učitelů;

  • práce s konkrétním žákem / konkrétními žáky;

  • práce ve třídách: workshopy zlepšující třídní klima, prevence, jazyková podpora, sociální učení, zprostředkování hodnot;

  • práce s rodiči: rozhovory s rodiči, rodičovské schůzky (pracovníci týmů mohou navštěvovat rodiče i doma, což zástupci školy nemohou);

  • spolupráce a vytváření sítí s veřejnými a soukromými zařízeními (například s obcemi, úřady péče o mládež, nevládními, neziskovými a dobrovolnickými organizacemi).

 
Již po prvním roce působení mobilních týmů došlo k evaluaci projektu. Členové mobilních týmů byli se svou prací velmi spokojeni. Oceňovali zejména pozitivní hodnocení své práce ze strany škol, spolupráci v týmu, absolvovaná školení a odborné vedení. Kriticky hodnotili rámcové podmínky (finanční ohodnocení, nedostatek času, materiálů apod.). Z celkem 262 rakouských škol, které služby mobilních týmů využily, se hodnocení projektu zúčastnilo 161 škol. Zhruba 32 % škol po roce trvání projektu pozoruje zlepšení v jedné nebo více oblastech spojených s integrací dětí uprchlíků. Zhruba čtyři pětiny škol považují mobilní interkulturní týmy za smysluplné a chtějí i nadále využívat jejich služby. Školy v rámci dotazníkového šetření specifikovaly konkrétní oblasti, na které by se měly mobilní interkulturní týmy zaměřit: komunikační obtíže vzniklé z jazykové bariéry, poskytování informací rodinám migrantů o provozu a fungování rakouských škol, rozpoznání psychických problémů u jednotlivých žáků (traumatizace, deprese a fobie ze školy), spolupráce s rodiči, zlepšení vztahů mezi jednotlivými žáky, včasné rozpoznání možné radikalizace žáků, odbourání stresu a napětí u jednotlivých učitelů.
 
Shrnutí a návrhy na zlepšení činnosti mobilních interkulturních týmů
 
Projekt má inovativní charakter, což odpovídá doporučení OECD, a byl vyhodnocen již po roce trvání, aby bylo možné odstranit případné nedostatky. Jak vyplývá z evaluace projektu, klíčový je správný výběr pracovníků jednotlivých týmů. Při najímání budoucích spolupracovníků by měl být kladen větší důraz na jejich znalosti a dovednosti: zkušenost s prací s heterogenními skupinami, odpovídající jazykové znalosti, znalosti rakouského systému vzdělávání a fungování škol, ale i systému sociální péče, řidičský průkaz a vlastní automobil. Budoucí spolupracovníci musejí mít také dovednosti potřebné pro řešení konfliktů, kompetence mediátora, interkulturní kompetence, zkušenosti s prací s uprchlíky nebo migranty a musejí být schopni pracovat v týmu. Tyto dovednosti a kompetence budou rozvíjeny v rámci dalšího vzdělávání těchto pracovníků, školení povedou odborníci z praxe.
 
V případě, že to umožní rozpočet, je nutné realizovat supervize jednotlivých týmů. Pracovníci by měli mít v budoucnosti možnost setkávat se s dalšími odborníky – ať už na národní, nebo spolkové úrovni – a vyměňovat si navzájem své zkušenosti. K dispozici by měli mít vhodné materiály, dostatečné množství času na řešení jednotlivých případů a vhodné prostory. Mělo by dojít k zintenzivnění práce s rodiči, neboť ti hrají rozhodující roli v tom, zda budou jejich žáci v rakouských školách úspěšní, nebo ne. Během dalších fází projektu dojde k standardizaci některých procesů, které zrychlí a zjednoduší práci jednotlivých mobilních týmů (např. definování kritérií, kdy je možné poradenství v dané škole považovat za úspěšně ukončené). Vysoké hodnocení projektu ze strany škol jasně ukázalo, že pracovníci, kteří poskytují pomoc při začleňování dětí uprchlíků, jsou rakouskými školami více než vítaní. V dalších fázích projektu by měla být odstraněna všechna příliš svazující pravidla a právní normy, které tuto pomoc omezují a které zatěžují i samotné učitele.
 
V článku jsou využity informace z webové stránky Spolkového ministerstva pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF), na kterých jsou k dispozici i jednotlivé evaluační zprávy projektu mobilních interkulturních týmů.