Nový předmět práce s počítačem odrazuje dívky a chudší žáky

Nová zpráva zjistila, že vládní revoluce v počítačových předmětech na školách odřízla dívky a chudší žáky od získávání nezbytných kompetencí k používání technologií.

 

Výroční studie[1] analyzující přijetí předmětu Práce s počítačem („computing“) zjistila, že v minulém roce pouhých 16 % žáků předmětu Práce s počítačem v rámci zkoušek GCSE[2] byly dívky. U A-level zkoušek[3] dívky tvořily jen 8,5 %. Roehamptonská výroční zpráva k počítačovému vzdělávání, publikovaná minulý týden Roehamptonskou univerzitou, rovněž ukázala, že malá velikost A-level tříd „ohrožuje ekonomickou životaschopnost“ kvalifikace.
 
Schools Week minulý rok poukázal na to, že vláda zrušila předmět informačních a komunikačních technologií („ICT“) v rámci GCSE a A-level zkoušek (poslední zkoušky budou v roce 2018), s tím, že žáci budou studovat podle přísnějšího kurikula práce s počítačem, které zahrnuje dovednosti jako programování a které bylo ohlášeno bývalým ministrem školství Michaelem Govem.  
 
PŘÍKRÁ GENDEROVÁ PROPAST PŘETRVÁVÁ 
 
Zjištění genderových nesrovnalostí dalo podnět k varování, že dívky přicházejí o příležitost kariéry v oblasti technologií. Lalage Clay z Tech Partnership, sítě zaměstnavatelů, jejímž úkolem je inspirovat mladé lidi pro kariéru v technologiích, říká: „Když se informační a komunikační technologie začínají postupně rušit, mnoho dívek bude úplně ztraceno. Zaměstnavatelé si myslí, že je to naprostá tragédie.“
 
Není to jen dívkami, které se vyhýbají předmětu. Žáci s žákovským příspěvkem[4] byli v předmětu práce s počítačem v rámci GCSE zastoupeni nedostatečně (z 19 %, v porovnání s 26,6 % všech účastníků zkoušek GCSE). Účastníci zkoušek z práce s počítačem měli také nižší skóre deprivačního indexu[5] než průměr.
 
Peter Kemp, jeden z autorů zprávy, který vede kurz učitelství předmětu práce s počítačem pro střední školy na Roehamptonské univerzitě, uvedl: „Lidé předpokládají, že počítačová věda (computer science) nahradí informační a komunikační technologie. Právě pozorujeme, že sociálně demografická povaha počítačové vědy je daleko více exkluzivní.“
 
JE PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM ŽIVOTASCHOPNÝ?
 
Zpráva také zjistila, že navzdory začlenění počítačové vědy do EBacc[6] přihlásilo pouze 28,5 % škol v roce 2015 žáky do předmětu. A pouze čtvrtina poskytovatelů přihlásila studenty k A-level zkoušce. Téměř polovina škol, které vedly třídy práce s počítačem v rámci zkoušek GCSE, měla méně než 20 žáků. Průměrná velikost třídy na A-level úrovni byla pouhých 7 studentů.
 
Zpráva uvedla, že třídy ke zkouškám GCSE mohou být „silné“. Dodala ale: „Pokud se číslo studentů skládajících A-level zkoušku z práce s počítačem u mnoha těchto poskytovatelů nezvýší, budou pravděpodobně vzneseny otázky po ekonomické životaschopnosti kvalifikace v důsledku nedávných změn ve financování předmaturitních ročníků (tzv. sixth form).“ Zpráva poukázala na finanční tlaky, které už u některých poskytovatelů vedly k upuštění od podobně malých předmětů ‒ předznamenává to, že předmět práce s počítačem by mohl být další v řadě.
 
Schools Week již dříve informoval, že vláda má potíže zaškolit požadovaný počet učitelů práce s počítačem. Minulý měsíc publikovaná čísla ukazují, že práce s počítačem měla nejnižší úroveň náboru nových učitelů mezi všemi předměty zařazenými v ukazateli EBacc, s méně než sedmi obsazenými místy z deseti. Pozornost upoutalo rovněž to, že stávající učitelé informačních a komunikačních technologií nemusejí být schopni přejít k předmětu Práce s počítačem – v souvislosti s tím, jak předmětoví odborníci dohlížejí na požadavek reforem, aby „opravdu dobří“ učitelé počítačové vědy měli „znalosti na úrovni vysokoškolského vzdělání“.
 
CO S TÍM?
 
Zpráva doporučuje, aby byla na školy s nízkými počty učitelů práce s počítačem zacílena dodatečná pomoc, včetně pomoci podpůrné skupiny Computing At School a iniciativ z oblasti vzdělávání učitelů. Vláda byla také vyzvána k poskytnutí mimořádných prostředků k zajištění toho, aby mohly školy dále vést třídy o malé velikosti, dokud se nové kurikulum „neusadí“.
 
Dr. Billy Wong, jeden z autorů zprávy a přednášející v oboru vzdělávání na Roehamptonské univerzitě, řekl, že školy mohou pomoci zmenšit překážky prostřednictvím „aktivní propagace významu digitálních dovedností“ od raného věku: „Vystavit veřejnost škále možností – tomu, že dobrá znalost digitálních dovedností může být užitečným výchozím bodem pro mladé lidi, aby práce s počítačem byla chápána spíše jako běžný, smysluplný předmět než jako předmět určený lidem, kteří naplňují určité stereotypy.“ Vzdělávací technolog Tony Parkin ovšem prohlásil, že zpráva ukazuje, že na úrovni zkoušek GCSE chybí kvalitní předmět zaměřený na digitální technologie, z něhož by vedle práce s počítačem bylo možné zkoušku skládat. Řekl, že nejde o to, oživit „mrtvou značku“ informačních a komunikačních technologií, ale nabídnout žákům digitálně-technologickou kvalifikaci, která „necílí převážně na ambiciózní žáky“. Bob Harrison, bývalý člen nyní rozpuštěné poradní skupiny UK Forum for Computer Education, uvedl, že konec informačních a komunikačních technologií jako možnosti povede k tomu, že o tisíce méně žáků získá digitální kompetence: „Nebude to poprvé, co intervence vlády dosáhne přesného opaku toho, co zamýšlela.“
 
ČÍSLA PŘEDMĚTU PRÁCE S POČÍTAČEM VŠAK STOUPAJÍ
 
Čísla publikovaná v srpnu ukazují, že počet žáků studujících počítačovou vědu v rámci GCSE vzrostl z 33 533 v roce 2015 na 62 132 v tomto roce. Počet dívek chodících na předmět práce s počítačem se v tomto čase zdvojnásobil, třebaže z nízké startovní pozice 5 700, na 12 500 v tomto roce.  Procentní podíl dívek u zkoušek GCSE rovněž vzrostl z 16 % v roce 2015 na 20 % v tomto roce. Ačkoliv dívky tvoří jednu pětinu letošní kohorty předmětu práce s počítačem, má to stále daleko do 41 % předmětu informačních a komunikačních technologií v rámci GCSE. Mluvčí ministerstva školství řekl: „Žádná dívka by neměla mít pocit, že je pro ni nějaký předmět nedosažitelný pouze na základě pohlaví. Počet dívek studujících počítačovou vědu se od minulého roku téměř zdvojnásobil a my chceme, aby i další následovaly jejich příkladu.“  Mluvčí uvedl, že ovládnutí dovedností v předmětech STEM[7] zajistí, že ambicím žáků nebude stát nic v cestě a že „naše budoucí pracovní síla bude mít dovednosti pohánět budoucí ekonomiku a produktivitu této země“.
 
Wong nicméně naléhal na vládu, aby znovu zvážila, zda její přístup spočívající v „nahrazení“ informačních a komunikačních technologií prací s počítačem opravdu zlepší digitální gramotnost mladých lidí, nebo naopak „zachová a prohloubí existující společenské nerovnosti a stereotypy, které sužují sektor technologií“. Uvádí: „Pokud si vláda přeje podporovat digitální kompetence, musíme si možná nejdříve vyjasnit účel nového počítačového kurikula.“ A dodává: „Snažíme se podporovat digitálně gramotné občany, nebo se snažíme vychovávat další generaci počítačových vědců, programátorů či podnikatelů v oblasti technologií? Cíle nového počítačového kurikula, zdá se, naplňují to druhé, s velkým důrazem na technické dovednosti, zvláště programování.“

 


[1] Pozn. překl.: Výroční studie analyzovala přijetí předmětu Práce s počítačem („computing“) / počítačová věda („computer science“) na úrovni zkoušek GCSE a A-level ve školách, které tento předmět nabízely v roce 2015, tedy v roce zavedení nového počítačového kurikula. Shrnutí šetření: http://milesberry.net/2016/12/the-roehampton-annual-computing-education-report-2015/

[2] Pozn. překl.: General Certificate of Secondary Education, vysvědčení udělované v Anglii a Walesu na základě zkoušek z různých předmětů, které žáci skládají během sekundárního vzdělávání (většinou v 16 letech).

[3] Pozn. překl.: „A-level“ jsou zkoušky zakončující britské středoškolské vzdělání a umožňující vstup na vysokou školu.

[4] Pozn. překl.: Pupil premium, vládní příspěvek veřejným školám v Anglii a Walesu na ekonomicky či sociálně znevýhodněné žáky.   

[5] Pozn. překl.: Index deprivace obyvatel částí anglického území vypočítaný na základě socioekonomických podmínek.

[6] Pozn. překl.: EBacc je ukazatel školního výkonu navázaný na výsledky zkoušek GCSE.

[7] Pozn. překl.: STEM, akronym pro předměty patřící do oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky.